1/1/2006 dan önce otomotiv sektörü ile ilgili düzenlenmiş ancak kapatılamamış DİİB taahhüt hesapları, (Akaryakıt) akaryakıta yönelik hammadde sarfiyat hesabı dikkate alınarak kapatılabilecek. 2010/768

 

1/1/2006 dan önce otomotiv sektörü ile ilgili düzenlenmiş ancak kapatılamamış  DİİB taahhüt hesapları, (Akaryakıt) akaryakıta yönelik hammadde sarfiyat hesabı dikkate alınarak kapatılabileceği ve Dahilde işleme rejiminde mevcut Döviz Kullanım Oranının tanımı değiştirildiğine dair karar ? 2010/768

 

Döviz Kullanım Oranı

 

22 Ağustos 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27680

BAKANLAR KURULU KARARI

 

             Karar Sayısı : 2010/768

             Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 16/7/2010 tarihli ve 2010/11 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                             

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KARAR

             MADDE 1 – 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 3 üncü maddesinde yer alan "Döviz Kullanım Oranı" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Döviz Kullanım Oranı: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranını,"

             MADDE 2 – Aynı Kararın 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Döviz kullanım oranı;

             a) Dahilde işleme izninde,

             b) Bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenen bedelsiz ithalata ilişkin dahilde işleme izin belgesinde,

             c) Dahilde işleme izin belgesi süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra geri gelen işlem görmüş ürün için yeni bir dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi halinde yeni belgede,

             d) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımlarda,

             aranmaz."

             MADDE 3 – Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 15 – (1) 1/1/2006 tarihinden önce otomotiv sektörü ile ilgili olarak düzenlenmiş ancak üzerinde değişmemiş eşya olarak yer alan akaryakıtın ihraç edildiği ilgili gümrük beyannameleri ile tevsik edilemediğinden kapatılamamış olan dahilde işleme izin belgelerinin taahhüt hesapları, ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, bu belgelerin üzerinde değişmemiş eşya olarak yer alan akaryakıtın ihraç edildiğine yönelik tespitin münhasıran belgenin düzenlenmesine esas teşkil eden akaryakıta yönelik hammadde sarfiyat hesabı dikkate alınmak suretiyle kapatılır."

             MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi