2007/13 Tebliğ ile ÇHC menşeli polyester elyaf için uygulamadaki önlem 0,21 ABD Doları/Kg olarak değiştirilmiştir

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/33) (05.10.2009 t. 27367 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:
BİRİNCİ KISIM
Genel Bilgi ve İşlemler
Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında yer alan "polyesterden sentetik devamsız lifler" (polyester elyaf) ithalatına yönelik olarak açılan damping soruşturması (esas soruşturma), 1/9/2007 tarih ve 26630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2007/13 sayılı Tebliğ ile sonuçlandırılmıştır (2007/13 sayılı Tebliğ).

(2) 2007/13 sayılı Tebliğ’de belirtilmiş olduğu üzere bahse konu soruşturmada ÇHC’de yerleşik firmalar için CIF ihraç fiyatının %19,94’ü ile %30,61’i arasında değişen oranlarda damping marjı tespit edilmiştir. Bununla beraber İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat çerçevesinde, hesaplanan damping marjlarından daha düşük oranda, 0,08 ABD Doları/Kg düzeyinde önlem yürürlüğe konulmuştur.

(3) Yerli üretici Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) firması, söz konusu önlem tutarının ÇHC menşeli dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerinde oluşturduğu zararın ortadan kalkması için yeterli olmadığı iddiasıyla söz konusu önlemin gözden geçirilmesi için Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğüne bir başvuruda bulunmuştur.

SASA’ya ek olarak bilinen diğer yerli üreticilerden Akfiber Polyester Sanayi A.Ş., Bozoğlu Tekstil San.ve Tic. A.Ş., Rifay Polipropilen Elyaf Sanayi ve Ticaret A.Ş., Uğur Geri Dönüşüm ve Elyaf Sanayi Tic. Ltd. Şti., Alba Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Usaş Fiber A.Ş. firmaları da Müsteşarlığa sunmuş oldukları dilekçelerinde, SASA firmasının başvurusunu desteklediklerini belirtmişlerdir.

(4) Yerli üreticiler tarafından sağlanan bilgiler ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ithalat verilerinden yararlanılarak yapılan inceleme sonucunda, yapılan başvurunun ÇHC menşeli önlemin gözden geçirilmesi için yeterli delilleri içerdiği anlaşılmış ve 18/4/2009 tarihli ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/9 sayılı Tebliğ ile ÇHC menşeli polyester elyaf için bir zarar ara gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarih ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen gözden geçirme soruşturmasının sonuçlarını içermektedir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve ayrıca anılan ülkelerde yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla ÇHC Ankara Büyükelçiliğine soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilmiş ve soruşturma açılış tebliği, şikayetin gizli olmayan nüshası ve soru formlarına Müsteşarlık internet sitesinden erişmelerine imkan sağlanmıştır.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Müsteşarlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir. Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen ve kendisine soru formu gönderilen ithalatçı firmaların 23’ünden cevap alınmıştır. Üretici/ihracatçı soru formuna ise, ÇHC’de yerleşik Jiangjin Huanhong Chemical Fiber Co. Ltd (JIANGJIN), Huvis Suchian Corporation, (HUVIS), JiangYin HaiLun Chemical Fiber (JIANGYIN), ve Ningbo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd. (Ningbo) firmaları cevap vermiştir.

(4) Yürütülen soruşturma sonuçlarını içeren ve alınacak karara esas teşkil edecek olan bilgi ve bulguları içeren nihai bildirim, soruşturma süresince işbirliği içinde bulunan bütün ilgili tarafların erişimine açılmıştır. Söz konusu nihai bildirime ÇHC’de yerleşik iki üretici/ihracatçı firma, bu ihracatçıların acentesi olan bir firma ile iki ithalatçı firma görüş bildirmişlerdir.

(5) Öte yandan dinleme toplantısı konusunda taraflardan gelen talep karşılanmış ve nihai bildirime görüş bildirme süresinin bitimini müteakip, ÇHC’li iki firmanın temsilcisinin katılımı ile bir dinleme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

(6) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğ’in ilgili bölümlerinde değinilmiştir.
Gözden geçirme dönemi

MADDE 4 – (1) ÇHC için halen yürürlükte bulunan 0,08 ABD Doları/Kg tutarındaki dampinge karşı önlemin yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararın giderilmesi için yeterli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, 1/1/2006-31/12/2008 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

İKİNCİ KISIM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 5 – (1) Soruşturma konusu ürün normal olarak 5503.20.00.00.00 GTİP’i altında sınıflandırılan “polyester elyaf”tır.
(2) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen polyester elyaf ile soruşturma konusu ülke menşeli polyester elyafın benzer ürün olduğu tespiti esas soruşturmada yapılmıştır. Bu çerçevede, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından imal edilen polyester elyafın benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yerli Üretim Dalında Zararın Devam Etmesi
Genel açıklamalar

MADDE 6 – (1) Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükmü gereğince, yürürlükte bulunan önlemin yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararın ortadan kaldırılması için yeterli olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı, fiyatlarının gelişimi, fiyat baskısı ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Önlem Konusu İthalatın Gelişimi ve Fiyat Etkisi
Maddenin genel ithalatı

MADDE 7 – (1) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri incelendiğinde, 2006 yılında 55.875.937 Kg olan polyester elyaf ithalatının, 2007 yılında 67.352.964 Kg’a yükseldiği, 2008 yılında ise 55.554.658 Kg’a gerilediği görülmektedir.
Maddenin önleme konu ülkeden ithalatı ve ithalattaki payı

MADDE 8 – (1) TÜİK verileri incelendiğinde, soruşturma konusu ürünün ÇHC menşeli olanlarının ithalatının önlem öncesi dönem olan 2006 yılında 30.944.010 Kg iken, önlemin alındığı yıl olan 2007 yılında 31.680.677 Kg’a, önlem sonrası dönem olan 2008 yılında ise 34.499.122’a yükseldiği görülmüştür. 2007 yılında dampinge karşı önlem yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, önlem sonrası dönem olan 2008 yılındaki ithalat, önlem öncesi dönem olan 2006 yılına göre miktar bazında %11,5 artış göstermiştir.

(2) ÇHC menşeli ithalatın genel ithalat içindeki payı, 2006 yılında %55 iken, soruşturma dönemi olan 2007 yılında mevcut damping soruşturmasının da etkisiyle %47’ye gerilemiş, 2008 yılında ise %62’ye yükselmiştir.

(3) Mevcut verilerden, yürürlükte bulunan önleme rağmen ÇHC menşeli ithalatın hem miktar olarak, hem de genel ithalata oranla artış gösterdiği anlaşılmaktadır.

(4) Önlem konusu ürünün ithalat verilerine değer bazında bakıldığında ise endeks olarak 2007 yılında 100 olan ÇHC menşeli ithalat, 2007 yılında 112’ye 2008 yılında ise 131’e çıkmıştır. Değer bazındaki bu artış, ithalat miktarındaki artışın yanı sıra, birim fiyatlarda görülen artıştan kaynaklanmıştır. Bu bağlamda 2006 yılında endeks olarak 100 olan ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün birim fiyatı, 2007 yılında 110, 2008 yılında ise 117 olarak gerçekleşmiştir.

Önleme konu ülkenin ve yerli üretim dalının pazar payları

MADDE 9 – (1) Türkiye’de toplam benzer mal tüketim miktarı, şikâyetçi SASA firması ile şikayeti destekleyen diğer firmaların yurt içi satışları ile genel ithalatın miktar bazında toplanması suretiyle elde edilmiştir.

(2) Polyester elyaf Türkiye tüketimi endeks olarak 2006 yılı 100 alındığında, 2007 yılında 114, 2008 yılında ise 98 olarak gerçekleşmiştir. Endeks olarak 2006 yılında 100 olan yerli üreticilerin pazar payı ise, 2008 yılında 99 seviyesinde gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC’den gerçekleştirilen polyester elyaf ithalatının pazar payı ise, endeks olarak 2006 yılında 100 iken, 2007 yılında yürütülen esas soruşturmanın da etkisiyle 90 seviyesine gerilemiş, önlem sonrası dönem olan 2008 yılında ise 127’ye yükselmiştir.

Fiyat baskısı ve kırılması

MADDE 10 – (1) Fiyat baskısıyla, yerli üretim dalının dampingli ithalatın fiyatlarının baskılayıcı etkisi olmasaydı oluşacak fiyatları ile dampingli ithalatın fiyatları karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda, şikayet konusu ürünün CIF ithal fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve diğer ithal masrafları ilave edilmek suretiyle hesaplanan ithal maliyeti, dampingli ithalatın fiyatları baskılayıcı etkisi olmasaydı yerli üretim dalının fiyatlarının oluşacağı muhtemel seviye ile karşılaştırılmıştır. Fiyat kırılması ile ise ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Her iki hesaplamada da ÇHC için halen uygulanmakta olan 0,08 ABD Doları/Kg tutarındaki dampinge karşı vergi dikkate alınmıştır.

(2) Bu bağlamda fiyat baskısı, işbirliğinde bulunan JIANGJIN, HUVIS, JIANGYIN ve NINGBO firmalarının KG bazında ağırlıklı ortalama birim ihraç fiyatına göre %69,4 seviyesinde hesaplanmıştır. Fiyat baskısının, TÜİK verileri kullanıldığında ise %40,9 seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. TÜİK verileri kullanılarak belirlenen ağırlıklı ortalama ihraç fiyatı esas alınarak yapılan hesaplamada; vade farkı ve benzeri ayarlamalar dikkate alınamamaktadır. Bu nedenle işbirliğine gelen firmaların sağladığı veriler esasında yapılan fiyat baskısı hesaplamasının daha sağlıklı olduğu ve öncelikle dikkate alınmasının gerektiği değerlendirilmiştir. Bununla beraber, gerek TÜİK verileri gerekse işbirliğinde bulunan üretici/ihracatçı firmaların verileri kullanılarak yapılan hesaplamaların her ikisinin de çok ciddi oranlarda fiyat baskısına işaret ettiği açıktır.

(3) Fiyat kırılması ise, yine işbirliğinde bulunan JIANGJIN, HUVIS, JIANGYIN ve NINGBO firmalarının KG bazında ağırlıklı ortalama birim ihraç fiyatına göre %21,2 seviyesinde hesaplanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yerli Üretim Dalının Durumu
Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 11 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde şikayetçi yerli üretici SASA’nın inceleme konusu polyester elyafa ilişkin verileri bir bütün olarak ele alınmıştır.

(2) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerindeki değişimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Yeni Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır.

(3) Bir firma nihai bildirime yönelik görüşlerinde, bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde anılan firmalar dışında başka yerli üreticiler olduğunu ve söz konusu firmaların da incelenmeye alınmış olması gerektiğini ifade etmiştir. Soruşturma açılmasını müteakip soruşturmanın bilinen bütün üreticilerine soruşturma açılış bildirimi gönderilmiş olup soruşturma açılış Tebliğ’inde de belirtildiği üzere bütün taraflara soruşturma kapsamında bilgi ve belge sunma hakkı tanınmıştır. Bununla beraber bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilenler dışında yerli üretici sıfatıyla soruşturmaya taraf olma amacını taşıyan bir başvuru, süresi içinde alınmamıştır. Bu anlamda bilinenler arasında bir firma hariç bütün yerli üreticiler şikayeti desteklemiş olup, üretici sıfatını haiz olduğunu belgeleyerek soruşturmaya itiraz eden firma bulunmamıştır. Bu çerçevede Yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında yerli üretim dalı ile şikayeti destek nispetine ilişkin şartlar sağlanmıştır. Ayrıca, şikayetçi ve şikayeti destekleyen firmalarla ilgili bilgi açılış Tebliğ’inde verilmiş olmasına karşın, başka yerli üreticiler olduğuna ve şikayetin yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olmadığına ilişkin soruşturma açılış Tebliğ’inde belirtilen süre içinde hiçbir itiraz alınmamıştır.

a) Üretim, Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

(1) Yerli üretim dalının 2006 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2007 yılında 107 olarak gerçekleşmiş, 2008 yılında ise 73’e gerilemiştir.

(2) Yerli üretim dalının 2006 ve 2007 yıllarında kapasitesi değişmemiş, 2008 yılında ise kapasitesinde bir artış olmuştur.

Bu bağlamda endeks olarak 2006 yılı 100 kabul edildiğinde, yerli üretim dalının 2008 yılındaki kapasitesi 107’ye çıkmıştır.

(3) Kapasite kullanım oranına bakıldığında ise endeks olarak 2006 yılında 100 olan KKO, 2007 yılında 107’e yükselmiş, 2008 yılında ise 69’a gerilemiştir.

b) Satışlar
(l) Yerli üretim dalının 2006 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi, 2007 yılında 109’a yükselmiş, 2008 yılında ise 89’a gerilemiştir.
(2) Aynı dönemde satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde 2006 yılında 100 olan endeks, 2007 yılında 104 olarak gerçekleşmiş, 2008 yılında ise 82’ye gerilemiştir.
c) Yurtiçi Fiyatlar
(1) Yerli üreticinin 2006 yılında 100 olan yurtiçi birim satış fiyatı endeksi 2007 yılında 95’e, 2008 yılında ise 91’e gerilemiştir.
ç) Pazar Payı
(1) Yerli üretim dalının 2006 yılında 100 olan yurtiçi pazar payı endeksi 2007 yılında 96’ya gerilemiş, 2008 yılında ise 91 olarak gerçekleşmiştir.
d) Stoklar
(1) Yerli üretim dalının 2006 yılında 100 olan stok düzeyi endeksi, 2007 ve 2008 yıllarında sırasıyla 223 ve 132 olarak gerçekleşmiştir.
(2) Yerli üretim dalının 2006 yılında 22 olan stok çevrim hızı, 2007 ve 2008 yıllarında sırasıyla 10 ve 12 olarak gerçekleşmiştir.
e) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının ilgili üründe çalışan direkt işçi sayısına bakıldığında, 2006 ve 2007 yıllarında bir değişiklik olmazken, 2008 yılında bir düşüş olduğu görülmektedir. Bu bağlamda endeks olarak 2006 yılı 100 olarak kabul edildiğinde, işçi sayısı 2008 yılında 90’a gerilemiştir.

f) Ücretler
(1) Yerli üretim dalının 2006 yılında 100 olan aylık brüt giydirilmiş işçi ücreti endeksi, 2007 yılında değişmemiş, 2008 yılında ise 99 olarak gerçekleşmiştir.
g) Verimlilik
(1) Yerli üretim dalının üretimde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2006 yılında 100 iken, 2007 yılında 107’ye yükselmiş, 2008 yılında ise düşen üretim miktarının sonucu olarak 82’ye gerilemiştir.
ğ) Maliyet

(1) Yerli üretim dalının 2006 yılında 100 olan çalışan birim ticari maliyet endeksi, 2007 yılında 89, 2008 yılında ise 97 olarak gerçekleşmiştir.

h) Kârlılık
(1) Yerli üretim dalının 2006 yılında (-100) olan yurtiçi satışlar kârlılık endeksi, 2007 yılında (-47), 2008 yılında ise (-95) olarak gerçekleşmiştir.
ı) Nakit Akışı
(1) Yerli üretim dalının yarattığı nakit akışı endeksi 2006 yılında (-100) iken, 2007 yılında 24, 2008 yılında ise (-153) seviyesinde gerçekleşmiştir.
i) Yatırımların Geri Dönüş Oranı
(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, yatırımların geri dönüş oranı endeks olarak 2006 yılında -100 iken, 2007 yılında -335 ve 2008 yılında -133 olarak gerçekleşmiştir.
j) Büyüme
(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak aktif büyüklüğü, reel olarak 2006 yılında 100 iken, 2007 yılında 80 ve 2008 yılında 67 olarak gerçekleşmiştir.
k) Sermaye Artışı
(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2006 yılında 100 olan öz sermaye endeksi, 2007 yılında 78 ve 2008 yılında 60 olarak gerçekleşmiştir.

1) Damping Marjının Büyüklüğü

(1) Esas soruşturmada, ÇHC’de yerleşik firmalar için CIF İhraç Fiyatının %19,94’ü ile %30,61’i arasında değişen oranlarda damping marjı tespit edilmiştir.

Fiyat yıpranması ve bastırılması

MADDE 12 – (1) Fiyat yıpranması (depression) yerli üretim dalının birim fiyatlarında reel olarak gerilemedir. Yerli üretim dalının yurt içi birim satış fiyatlarında gerileme olup olmadığı incelenmiş ve 2006 yılında reel olarak 100 olan birim fiyatların 2007 yılında 95’e ve 2008 yılında 91’e gerilediği görülmüştür.

(2) Fiyat bastırması (Supression) ise yerli üretim dalının dampingli ithalat sebebiyle maliyet artışlarını fiyatına yansıtamaması veya düşen maliyetlerden daha fazla oranda fiyatlarını düşürmesi sebebiyle kâr oranının azalması veya maliyet-satış oranının yükselmesidir. Yerli üretim dalının şikayet konusu üründeki birim zarar oranı endeks olarak 2006 yılında 100 iken 2007 yılında 64’e gerilemiş, soruşturma sonrası dönem olan 2008 yılında 134’e çıkmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Zararın Devamına İlişkin Değerlendirmeler
Genel açıklamalar

MADDE 13 – (1) Yönetmelik’in 34 üncü maddesi hükümleri gereğince, mevcut önlemin, yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararı ortadan kaldırmak için yeterli olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda, taraflarca ortaya konulan ve yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler çerçevesinde; soruşturmaya konu ithalatın seviyesi ve fiyatları ile uygulamaya konulan dampinge karşı önlemin yerli üretim dalının fiyatları üzerinde etkisi incelenmiştir.
Dampingli ithalatın hacmi ve fiyat etkisi

MADDE 14 – (1) Soruşturma konusu polyester elyafın ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatı yürürlükteki dampinge karşı önleme rağmen önlem sonrası dönem olan 2008 yılında, önlem öncesi dönem olan 2006 yılına göre %11 artış göstermiştir. Diğer taraftan, ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın genel ithalat içindeki payı incelendiğinde 2006 yılında miktar bazında % 55 olan payının, 2008 yılında %62’ye yükseldiği görülmektedir. ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarının ise, önleme rağmen yerli üretim dalının fiyatlarını baskı altında tutacak seviyede gerçekleştiği görülmektedir.

Durumun değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde, 2007 yılında alınmış olan önleme rağmen, önlem sonrası dönem olan 2008 yılındaki üretim ve satış miktarlarında bir önceki yıla göre önemli bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Satış miktarındaki düşüşe bağlı olarak 2008 yılında satıştan elde edilen hasıla da reel olarak önemli miktarda düşmüştür.

(2) Soruşturma döneminde birim kârlılıkta kısmi bir iyileşme görülmesine karşın önlemin alınması sonrasında önleme rağmen yüksek oranlı fiyat baskısı nedeniyle satış fiyatları ticari maliyetlere göre ciddi bir olumsuz seyir içine girmiş ve bu durum ürün kârlılığını olumsuz yönde etkilemiştir. Yerli üretim dalı fiyatları ticari maliyetlere göre ciddi bozulma göstermesine rağmen satış ve pazar payı kaybı ortaya çıkmıştır.

(3) Üretimdeki düşüşe rağmen, satış miktarında daha büyük oranda bir düşüş yaşandığı için firma yüksek miktarda stok muhafaza etmeye devam etmektedir.

(4) Firmada çalışan personel sayısına bakıldığında ise, gerek idari personel gerek doğrudan işçi sayısındaki azalma önlem sonrası dönemde devam etmiştir.

(5) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, ÇHC menşeli ithalatın önlem sonrası dönemdeki gelişimi ve yurt içi tüketimin önlem sonrası dönemdeki dağılımı incelendiğinde, mevcut önlem düzeyinin yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde bir düzelme sağlamadığı ve mevcut önleme rağmen, ÇHC menşeli dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiği anlaşılmaktadır.

Üçüncü Ülkelerden ithalat

MADDE 16 – (1) Önleme tabi diğer ülkelerden gerçekleşen ithalata bakıldığında, Suudi Arabistan menşeli polyester elyaf ithalatının 2007 yılında yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemin etkisiyle önemli ölçüde gerilediği görülmektedir. Bu bağlamda oran olarak, 2006 yılında genel ithalatın %10’unu teşkil eden Suudi Arabistan menşeli ithalat, 2007 yılında %4’e gerilemiş, 2008 yılında ise %1’e düşmüştür.

(2) Önleme tabi diğer ülkelere bakıldığında, Tayland ve Beyaz Rusya’dan, incelemeye tabi 2006-2008 yılları arasında polyester elyaf ithalatı gerçekleşmediği görülmektedir. Endonezya, Çin Tayvanı, Hindistan ve Güney Kore menşeli polyester elyafı ithalatı ise gerek miktar olarak, gerekse genel ithalata oranla düzenli bir düşüş eğilimi içindedir. Anılan ülkelerden 2008 yılında gerçekleşen ithalatını genel ithalat içindeki paylarının 2008 yılı için sırasıyla %4, %3, %2 ve %1 olduğu görülmektedir.

(3) Önleme tabi olmayan ülkelerden gerçekleşen ithalatın miktar olarak genel ithalat içindeki payına bakıldığında, 2006-2008 yılları arasında sırasıyla %18, %27 ve %27 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Önleme tabi olmayan ülkelerden bir artış eğilimi görülmekle beraber anılan ülkelerden gerçekleşen ithalat miktarı, ÇHC menşeli ithalat miktarı ile karşılaştırıldığında çok düşük seviyelerde kalmaktadır. Öte yandan söz konusu ülkelerden gerçekleşen ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatı da ÇHC menşeli ithalatın üzerinde yer almaktadır.

(4) Yukarıda belirtilen hususlar neticesinde, üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatın, ÇHC menşeli ithalata yönelik önlemin yetersiz kalması nedeniyle yerli üretim dalında zararın devam ettiğine ilişkin değerlendirmeyi değiştirecek bir gelişme göstermediği sonucuna varılmıştır.

Diğer unsurların etkisi

MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri uyarınca, soruşturma konusu ülke menşeli dampingli ithalattaki gelişim ile söz konusu ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin yanı sıra yerli üretim dalında zarara yol açabilecek diğer olası unsurlar da soruşturma kapsamında ilgili tarafların süresi içinde sunmuş olduğu bilgiler ışığında incelenmiştir.

(2) Bir firma, 2008 yılının son çeyreğinin kriz başlangıcı olması sebebiyle anılan yılın yerli üretim dalının ekonomik durumu ile ilgili fikir verici olmaktan uzak olduğunu belirtmiştir. 2008 yılının son döneminde ortaya çıkan olumsuz ekonomik gelişmeler yalnızca Türkiye piyasasını değil tüm küresel piyasaları etkilemesi sebebiyle gerek yerli üreticiyi gerekse ihracatçı firmaları aynı oranda etkilemiştir. Bu bağlamda 2008 yılında yaşanan bir takım olumsuz gelişmeler, yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle zarara uğradığı gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır.

(3) Nihai bildirime görüş bildiren ÇHC’li iki üretici/ihracatçı, yerli üretim dalında devam eden zararın ÇHC menşeli ihracattan değil, yurtiçi piyasadaki yeniden kazanılmış elyaf üretimindeki artışın neden olduğu fiyat baskısından kaynaklandığını iddia etmiştir. Buna göre yeniden kazanılmış elyaf ile bakir elyaf fiyatları arasında önemli bir fiyat farkı bulunduğunu belirterek, her iki elyaf türünün ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bununla beraber yeniden kazanılmış elyaf önlem konusu polyester elyafın alt tipi olarak değerlendirilmiş olup bu çerçevede maliyet ve talebe göre ürün tipleri arasında fiyat farkı olması normal bir durumdur. Kaldı ki, şikayetçi SASA kendisi de yeniden kazanılmış elyaf üretimi gerçekleştirmektedir. Ancak bu durum, bakir elyaf ihraç eden iddia sahibi ÇHC’li üretici/ihracatçıların dampingli fiyatlardan yaptığı ihracat nedeniyle yerli üretim dalında ortaya çıkan ciddi fiyat baskısı ve bunun sonucunda soruşturma konusu ithalatın mevcut önleme rağmen pazar payındaki artışı açıklamadığı gibi yerli üretim dalının bahse konu ithalatın hacim ve fiyatları nedeniyle önleme rağmen zarar görmeye devam ettiği gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır.

(4) Diğer yandan yerli üretim dalının soruşturma konusu ÇHC’ye oranla daha yüksek maliyetle üretim yaptığı da nihai bildirime karşı sunulan görüşlerde dile getirilen diğer bir husustur. Bu iddia ÇHC menşeli ithalatta esas soruşturmada tespit edilen yüksek oranlı dampingi, dampingli ithalattan kaynaklanan ciddi fiyat baskısını ve yerli üretim dalında mevcut önleme rağmen devam eden zararı açıklamaktan çok uzak görülmektedir.

(5) ÇHC’li üretici/ihracatçılar tarafından dile getirilen diğer bir iddia ise, ÇHC menşeli ürünün birim fiyatındaki düşüşün, yaşanan küresel ekonomik gelişmeler sonucunda navlun fiyatlarındaki düşüşün birim fiyatlara yansımasıdır. Bununla beraber ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalı fiyatları üzerinde yarattığı yüksek oranlı fiyat kırılması ve baskısını, navlun fiyatlarında yaşanan düşüşle açıklamak mümkün değildir.

(6) Sonuç itibariyle, bahse konu hususların mevcut önlemin varlığına rağmen dampingli ithalat ile yerli üretim dalında devam eden zarar arasındaki illiyet bağını ortadan kaldırmadığı anlaşılmıştır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Sonuç
Karar

MADDE 18 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2007/13 sayılı Tebliğ ile ÇHC için uygulanmakta olan yürürlükteki önlemin; yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararın ortadan kaldırılması için yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile 2007/13 sayılı Tebliğ’in "Karar" başlıklı 21 inci maddesinde ÇHC menşeli polyester elyaf için öngörülen önlemin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.


GTİP

Madde İsmi

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Vergi Miktarı

5503.20

Poliesterlerden

Çin Halk Cumhuriyeti

0,21 ABD Doları/Kg

(2) Bu Tebliğ ile Suudi Arabistan menşeli polyester elyaf ithalatı için 2007/13 sayılı Tebliğ ile uygulamaya konulan önlem tutarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup, söz konusu önlemin anılan Tebliğ’in "Karar" başlıklı 21 inci maddesinde belirtildiği şekilde uygulanmasına devam edilecektir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi