2007/5 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2011/15 sayılı Tebliğ yayımlandı

 

2007/5 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2011/15 sayılı Tebliğ yayımlandı

 

İhracat 2007/5 sayılı hariçte işleme tebliğinin, tanımlar başlıklı 3.ncü belgenin/iznin gönderileceği merciler başlıklı 13.ncü, ithalatın gerçekleştirilmesi 17.nci, iptal başlıklı 19.ncu, yürütme başlıklı 27.nci maddelerinde ve ek 10.dda geğişiklik yapılması hakkında tebliğ. 

2007/5 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/15) (24.09.2011 t. 28064 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“n) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “Belgenin/iznin gönderileceği merciler” başlıklı 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Hariçte işleme izinlerinin birer nüshası ise Bakanlığa ve ilgili firmaya gönderilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “Vergilendirme” başlıklı 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.0 “(4) Serbest dolaşımdaki eşyanın geçici ihracı halinde, bu ihracat esnasında alınması

gereken vergi tutarı kadar teminat alınır ve söz konusu eşyaya Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkışı için öngörülen işlemler uygulanır. Geçici ihraç edilen eşyanın usulüne uygun olarak geri gelmemesi durumunda, söz konusu teminat irat kaydedilir. Ancak, Bakanlıkça Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi eşyanın serbest bölgelere geçici ihracatında teminat aranmaksızın ihracata izin verilir. Serbest bölgelere geçici ihracı gerçekleştirilen eşyaya tekabül eden ithalatın gerçekleşmediğinin tespiti halinde ise, bu ihracata ilişkin alınmayan vergi, ihraç tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin “İthalatın Gerçekleştirilmesi” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İthalatın gerçekleştirilmesi, hariçte işleme rejimi çerçevesinde ithali taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, ithalat rejimi ile gümrük mevzuatına uygun şekilde gümrük hattından Türkiye Gümrük Bölgesine girişini (serbest bölgeler hariç) ifade eder. Hariçte İşleme Rejimi çerçevesinde gerçekleştirilecek ithalat, hariçte işleme izin belgesi/izni sahibi firma dışında başka bir firma tarafından da gerçekleştirilebilir ve bu durumda ithalatı gerçekleştirecek kişiye ait bilgiler belgenin/iznin özel şartlar bölümüne kaydedilir. Bu kapsamda ithal edilecek eşyanın tamamı üzerinden Katma Değer Vergisi tahsil edilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin “Taahhüdün kapatılması” başlıklı 17 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen sürede taahhüdün kapatılması için müracaat edilmemesi durumunda ilgili firmaya, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından 10 (on) iş günü içerisinde gönderilecek yazı ile 1 (bir) ay içerisinde kapatma müracaatında bulunulması hususu bildirilir ve bu sürede kapatma müracaatında bulunulmayan hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni (belge/izin kapsamındaki diğer sorumlulukların yerine getirilmiş olması şartıyla) gümrük mevzuatı çerçevesinde usulsüzlük cezası uygulanarak resen kapatılır.

(3) Hariçte işleme izin belgesi taahhüdü, belgede belirtilen şartlara uygun olarak ek-10’da yer alan ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından kapatılır. İlgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği kapatma esnasında, firmaların gönderdiği listeler ile hariçte işleme izin belgesinde kayıtlı bilgileri karşılaştırır. İlgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği ihraç edilen eşyanın (fire dahil) ithal edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının ve ihracat ile ithalat işlemlerinin hariçte işleme izin belgesinde belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, belgeyi kapatarak Bakanlığa ve ilgili firmaya bilgi verir ve ayrıca, ek-11’de yer alan kapatma formunu tanzim ederek Bakanlığa gönderir.

(4) Hariçte işleme izni taahhüdü ise, izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince kapatılır ve Bakanlığa ve ilgili firmaya bilgi verilir.

(6) Taahhüdü kapatılan hariçte işleme izin belgeleri/hariçte işleme izinlerinde kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatçı birliklerince yapılan bir maddi hata olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, söz konusu maddi hata Bakanlığın (İhracat Genel Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (Gümrükler Genel Müdürlüğü) uygun görüşüne istinaden düzeltilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin “İptal” başlıklı 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hariçte işleme izin belgesi sahibi firmanın talebi üzerine, kullanılmayan belge Bakanlıkça iptal edilir ve bu husus ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine ve ilgili firmaya bildirilir. Hariçte işleme izni sahibi firmanın talebi üzerine kullanılmayan izin, izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince iptal edilir ve bu husus Bakanlığa ve ilgili firmaya bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin “Yürütme” başlıklı 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 8 –Aynı Tebliğde yer alan

a) “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde,

b) “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde,

c) “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde,

d) “Gümrük Müsteşarlığına” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığına” şeklinde,

e) “Gümrük Müsteşarlığınca” ibaresi “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin eki Ek-10 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK-10

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ İLE İLGİLİ YETKİLİ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ

 

GENEL SEKRETERLİK ADI

SEKTÖRLER

İSTANBUL TEKS. VE KONF. İHR. BİR. GEN. SEK.

Dış Ticaret Kompleksi B-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Tekstil ve Konfeksiyon, Deri-Kösele

İSTANBUL İHR. BİR. GEN. SEK.

Dış Ticaret Kompleksi C-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Orman Ürünleri, Tarım-Gıda ve İçki

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHR. BİR. GEN. SEK.

Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Makina-İmalat, Demir-Çelik, Demir ve Demirdışı Metaller, Madeni Eşya, Kimya, Elektrik-Elektronik, Taşıt Araçları, Plastik, Lastik, Çimento, Seramik, Cam, Değerli Maden ve Mücevherat

EGE İHR. BİR. GEN. SEK.

Atatürk Cad. No:382 Alsancak / İZMİR

Tüm Sektörler

DENİZLİ İHR. BİR. GEN. SEK.

Ankara yolu 10. Km 246. Sok. No:8 Akkale / DENİZLİ

Tüm Sektörler (Demir-Çelik hariç)

AKDENİZ İHR. BİR. GEN. SEK.

Uray Cad. Turan İş Hanı Kat:3-4 33001 / MERSİN

Tüm Sektörler

ULUDAĞ İHR. BİR. GEN. SEK.

Organize Sanayi Bölgesi 2. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No: 8 16159 Nilüfer / BURSA

Tüm Sektörler

ANTALYA İHR. BİR. GEN. SEK.

Aspendos Bulvarı No:221 07200 / ANTALYA

Tüm Sektörler

ORTA ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK.

Mahatma Gandhi Cad. No:103 06700 G.O.P. / ANKARA

Tüm Sektörler

GÜNEYDOĞU ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK.

İnönü Cad. Keleş Hoca Sok.No:1 27200 Şahinbey / GAZİANTEP

Tüm Sektörler

DOĞU ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK.

Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No:86 Kat:4-5 / ERZURUM

Tüm Sektörler

KARADENİZ İHR. BİR. GEN. SEK.

Atatürk Bulvarı No:19/E 28200 / GİRESUN

Gıda ve İçki

DOĞU KARADENİZ İHR. BİR. GEN. SEK.

Pazarkapı Mah. Sahil Cad. Ticaret Borsası Binası No:95 Kat: 3 61200 / TRABZON

Tüm Sektörler

 

11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinin yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

n) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin “Belgenin/iznin gönderileceği merciler” başlıklı 8 inci maddesinin yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

MADDE 8 – (1) Hariçte işleme izin belgelerinin birer nüshası Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü), ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine ve ilgili firmaya gönderilir. Ayrıca, Müsteşarlıkça ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine belgenin bir nüshası yanında, belge düzenlenmesine esas teşkil eden hammadde sarfiyat tablosunun bir sureti de gönderilir.

(2) Hariçte işleme izinlerinin birer nüshası ise Müsteşarlığa, Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve ilgili firmaya gönderilir.

11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin “Vergilendirme” başlıklı 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

(4) Serbest dolaşımdaki eşyanın, ihracında herhangi bir ödemeye veya ticaret politikası önlemine tabi olması durumunda, ilgili gümrük idarelerince bu ihracat esnasında alınması gereken vergi tutarı kadar teminat alınarak veya ticaret politikası önlemleri ile diğer işlemler uygulanarak ihracata müsaade edilir. Geçici ihraç edilen eşyanın usulüne uygun olarak geri gelmemesi durumunda, söz konusu teminat irat kaydedilir. Ancak, Müsteşarlıkça Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine tabi eşyanın serbest bölgelere geçici ihracatında teminat aranmaksızın ihracata izin verilir. Serbest bölgelere geçici ihracı gerçekleştirilen eşyaya tekabül eden ithalatın gerçekleşmediğinin tespiti halinde ise, bu ihracata ilişkin alınmayan vergi, ihraç tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin “İthalatın Gerçekleştirilmesi” başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki eski şekli aşağıdadır.(Mevzuat.Net)

MADDE 16 – (1) İthalatın gerçekleştirilmesi, hariçte işleme rejimi çerçevesinde ithali taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, ithalat rejimi ile gümrük mevzuatına uygun şekilde gümrük hattından Türkiye Gümrük Bölgesine girişini (serbest bölgeler hariç) ifade eder.

 

11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin  “Taahhüdün kapatılması” başlıklı 17 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

(2) Bu maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen sürede taahhüdün kapatılması için müracaat edilmemesi durumunda ilgili firmaya, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından 10 (on) iş günü içerisinde gönderilecek yazı ile 1 (bir) ay içerisinde kapatma müracaatında bulunulması hususu bildirilir ve bu sürede kapatma müracaatında bulunulmayan hariçte işleme izin belgesi/hariçte işleme izni müeyyide uygulanarak resen kapatılır.

(3) Hariçte işleme izin belgesi taahhüdü, belgede belirtilen şartlara uygun olarak ek-10’da yer alan ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından kapatılır. İlgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği kapatma esnasında, firmaların gönderdiği listeler ile hariçte işleme izin belgesinde kayıtlı bilgileri karşılaştırır. İlgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği ihraç edilen eşyanın (fire dahil) ithal edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının ve ihracat ile ithalat işlemlerinin hariçte işleme izin belgesinde belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, belgeyi kapatarak Müsteşarlığa, Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü), ilgili firmaya bilgi verir ve ayrıca, ek-11’de yer alan kapatma formunu tanzim ederek Müsteşarlığa gönderir.

(4) Hariçte işleme izni taahhüdü ise, izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince kapatılır ve Müsteşarlığa, Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü), ilgili firmaya bilgi verilir.

11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin “İptal” başlıklı 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

MADDE 19 – (1) Hariçte işleme izin belgesi sahibi firmanın talebi üzerine, kullanılmayan belge Müsteşarlıkça iptal edilir ve bu husus Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü), ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine ve ilgili firmaya bildirilir. Hariçte işleme izni sahibi firmanın talebi üzerine kullanılmayan izin, izni veren ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince iptal edilir ve bu husus Müsteşarlığa, Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve ilgili firmaya bildirilir.

11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin “Yürütme” başlıklı 27 nci maddesinin birinci fıkrasının yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin eki Ek-10 nun  yukarıdaki tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat.Net)

EK-10

HARİÇTE İŞLEME REJİMİ İLE İLGİLİ YETKİLİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİK ADI

SEKTÖRLER

İSTANBUL TEKS. VE KONF. İHR. BİR. GEN. SEK.

Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.
Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Tekstil ve Konfeksiyon,
Deri-Kösele

İSTANBUL İHR. BİR. GEN. SEK.
Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.
Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Orman Ürünleri,
Tarım-Gıda ve İçki

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHR. BİR. GEN. SEK.

Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad.
Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Makina-İmalat, Demir-Çelik, Madeni Eşya, Kimya, Elektrik-Elektronik,Taşıt Araçları, Plastik, Lastik, Çimento, Seramik, Cam ve listede yer almayan diğer sektörler

EGE İHR. BİR. GEN. SEK.

Atatürk Cad. No: 382 Alsancak / İZMİR


Tüm Sektörler

DENİZLİ TEKS. VE KONF. İHR. BİR. GEN. SEK.

Halk Cad. Furkan İş Merkezi No: 28 Kat: 3 PK.402 DENİZLİ


Tekstil ve Konfeksiyon

AKDENİZ İHR. BİR. GEN. SEK.

Uray Cad. Turan İş Hanı Kat: 3-4 MERSİN


Tüm Sektörler

ULUDAĞ İHR. BİR. GEN. SEK.

Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad. No: 8 Nilüfer / BURSA


Tüm Sektörler

ANTALYA İHR. BİR. GEN. SEK.

Atatürk Cad. Raşit Berberoğlu İş Hanı Kat: 6 ANTALYA


Tüm Sektörler

ORTA ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK.

Mahatma Gandhi Cad. No:103 G.O.P. / ANKARA


Tüm Sektörler

GÜNEYDOĞU ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK.

İnönü Cad. Keleş Hoca Sok. No: 1 Şahinbey / GAZİANTEP


Tüm Sektörler

DOĞU ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK.

Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No: 86 Kat: 4-5 ERZURUM


Tüm Sektörler

KARADENİZ FIN. VE MAM. İHR. BİR. GEN. SEK.

Atatürk Bulvarı No: 19/E PK.51 GİRESUN


Gıda ve İçki

DOĞU KARADENİZ HUB.-BAK. YAĞLI TOH. VE MAM. İHR. BİR. GEN. SEK.

Pazarkapı Mah. Sahil Cad. Ticaret Borsası Binası No: 95 Kat: 3 TRABZON


Tüm Sektörler

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi