2011 yılının birinci yarısında dampinge karşı önlem süresi dolacak olan belirli ülke menşeli bazı ürünler 2010/17 nolu tebli ile yayınlandı


İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/17)


Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Endonezya, Güney Kore, Hindistan, Malezya, Tayland ve Ukrayna menşeli bazı ürünlerin yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerinden 2011 yılının birinci yarısında süresi dolacak olanların ilanı hk.

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/17) (05.06.2010 t. 27602 s. R.G.)

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerden 2011 yılının birinci yarısında süresi dolacak olanların ilanını kapsamaktadır.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona erer.

GTP

ÜRÜN

 Menşe veya İhracatçı Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve No’su

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

3907.60.20.00.00

78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olan  poli(etilen tereftalat)

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Endonezya, Güney Kore, Hindistan, Malezya, Tayland

27.01.2006/26062

2006/1

27.01.2011

58.01

Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06 pozisyonlarındaki mensucat hariç

Çin Halk Cumhuriyeti

27.01.2006/26062

2006/2

27.01.2011

8501.20.00.90.00

Diğerleri-Gücü 37,5 Watt’ı geçen Universal akım/doğru akım (ac/dc) motorları

Çin Halk Cumhuriyeti

04.05.2006/26158

2006/9

04.05.2011

5402.47*

Diğerleri, Poliesterlerden

Güney Kore

18.05.2006/26172

2006/12

18.05.2011

7408.11

Bakır teller, enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen, rafine edilmiş bakırdan olanlar

Ukrayna

08.06.2006/26192

2006/14

08.06.2011

*30/1/2008 tarihli ve 26772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/4 sayılı Tebliğ vasıtasıyla mezkur maddenin gümrük tarife istatistik pozisyonuna ve madde adına ilişkin olarak Gümrük Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilen değişiklikler Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde ilan olunmuştur.

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların iddialarını ve taleplerini yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(2) Mezkur talebin ilgili Mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi ve bir nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, o ürüne yönelik dampinge karşı önlem uygulamasına mevcut haliyle veya gerçekleştirilen tespitler doğrultusunda değiştirilmiş biçimiyle devam edilebilir.

(3) Yeterli delilleri içeren yazılı başvuruların ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce;

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,

Tel: 0.312.204 77 26 veya 212 87 52

Faks: 0.312.212 87 65

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi