2015/3 Sayılı tebliğde değişiklik yapılarak Ek1 de yer alan plastik maddelerin yeni olanlarının üretici belgesiyle analiz sertifikasının giriş gümrük idaresine sunularak ithalatına izin veriecek

 
2015/3 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi tebliğinde değişiklik yapılarak Ek1 de yer alan plastik maddelerin yeni olanlarının üretici belgesi ile birlikte analiz sertifikasının giriş gümrük idaresine sunularak ithalatına doğrudan izin verilecektir
 
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/29) (14.3.2015 t. 29295 s. R.G.)
Ekonomi Bakanlığından:
 
MADDE 1 ‒ 31/12/2014 tarihli ve 29222 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/3)’nin 6 ncı maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
 
“(5) 11 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi kapsamında gerçekleşen ithalata ilişkin çevresel kontroller, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.”
 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“(5) 39.01 ila 39.14 GTİP’li (39.03 hariç) maddelerin ek-1’deki listede tanımlanan madde olmaması halinde, bir örneği ek-8’de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurulması üzerine bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilir. İlgili gümrük idarelerince Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgileri aylık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilir. Diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda, ilgili gümrük idareleri tarafından Üretici Belgesi ve analiz sertifikası aranmaz.”
 
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 5 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi