2016/25 sayılı Ürün Güvenliği Denetimi Tebliği ve İRİS

 
2016/25 sayılı Ürün Güvenliği Denetimi Tebliğine istinaden aşağıda
yer alan GTİP lerden ithalat işlemleri yapan firmalarımız  02.01.2017
tarihinden itibaren elektronik ortamda İRİS kapsamdışı yazısını
sistemden almadan ithalat yapamayacaklardır.


İRİS Kapsamdışı yazısını alabilmemiz için firma yetkilinizin
e-imza ile sisteme giriş yapıp şirketimizi (Batıbay) elektronik
ortamda yetkilendiresi gerekmektedir.


İthalat işlemlerinizde sorun yaşamamak adına ilgili
yetkilendirmeyi ivedi olarak yapmanızı önemle rica ederiz.


Aşağıda sisteme giriş linki, kullanım kılavuzu ve kurulum linkini bulabilirsiniz, linklerdeki adımları takip ederek
yetkilendirmeyi yapabilirsiniz.

Konuyla ilgili soru ve yardım talepleriniz için; İstanbul Merkez ofisimizden: Esra Demir  İzmir ofisimizden: Volkan Genim ile irtibata geçebilirsiniz


GTİP Listesi için tıklayınız

Sisteme giriş için tıklayınız
   
Kullanım Klavuzu için tıklayınız
    
Kurulum rehberi uzantıları için tıklayınız


                                       .
İLK FİRMA KAYDI İŞLEMLERİ

1-) GTB-IRIS Projesi e-devlet üzerinde çalışmaktadır. E-devlet üzerinden gelindiğinde TC Numarası otomatik GTB-IRIS Sistemine gelmekte ve TC NumarasıMERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEM’İ (MERSİS) Projesinde sorgulanmakta imzaya yetkili personel listesi alınarak firma işlem alanı dolmaktadır

Bu alana gelindiğinde <> kısmında firmanınızın olmaması durumunda Firmanızın bağlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğüne gidilerek İmza Yetkisi kısmında TC nin İŞLETİLMESİ GEREKMEKTEDİR. !

2-) Firma kaydı yaptıktan sonra istediğiniz kişilere sistemi kullanma hakkı verebilirsiniz. Yetki verip yetkiyi kaldırabilirsiniz. Tüm işlemler E-İMZA İLE YAPILMAKTADIR, almış olduğunuz e-imza kurulumlarının tam ve eksiksiz yapılması ve Bakanlıkça belirlenen kurulumların yapılması gerekmektedir.
Aşağıdaki hata ise alınan e-imza kartının KULLANDIĞINIZ BİLGİSAYARDA sisteme tanıtılmadığını göstermektedir. E-imza firmanız ile iletişime geçerek gerekli yüklemeleri BİLGİSAYARINIZA yapmanız gerekmektedir.
 
 
 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/25)Ekonomi Bakanlığından: 30.04.2016 tarihli ve 29699 sayılı R.G.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek-1’de yer alan ürünlerin, ithalatta, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden 20/4/2012 tarihli ve 28270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ve 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ ile 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğe uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Tebliğ; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak Ek-1’de yer alan ürünleri kapsar.
Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi (GTB-İRİS): Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ithalat aşamasında yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan internet tabanlı uygulamayı,

b) Kullanıcı: GTB-İRİS aracılığıyla firmalar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilmiş kişileri,

c) Risk: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin, Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ve Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ ile Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğe uygun olmama ihtimalini,

ç) Risk analizi: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, GTB-İRİS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi,
ifade eder.

Uygulamaya ilişkin hükümler

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, GTB-İRİS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
(2) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

(3) Firmaların GTB-İRİS’te tanımlanması, kullanıcı yetkilendirmesi, GTB-İRİS’e başvuru işlemleri ve Tebliğ kapsamındaki denetimlere ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir ve bu Bakanlığın internet sayfasında duyurulur.

İthalatçının sorumluluğu

MADDE 5 – (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ, Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ ve Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.
(2) Ürünün ithaline izin verilmesi, ürünün mutlaka mevzuata uygun ve/veya güvenli olduğu anlamına gelmez.

Yaptırımlar

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 31/12/2015 tarihli ve 29579 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/12) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Bazı Tüketici Ürünlerinin Gümrük Kontrolü konulu 30/11/2012 tarihli ve 2012/4 sayılı Genelgesi ile 10/1/2014 tarihli ve 2014/2 sayılı Genelgesine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 2/5/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK-1
 

GTİP
Madde İsmi Kullanım Amacı İlgili Mevzuat Test
3213.10.00.00.00 Takım halindeki boyalar Sanatsal etkinliklerde kullanılanlar ve profesyonel ürünler hariç  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
 
 
 
Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azoboyar maddeler, Fitalatlar
 
 
 
 
 
 
Bazı Elementlerin Göçü
3213.90.00.00.00 Diğerleri Sanatsal etkinliklerde kullanılanlar ve profesyonel ürünler hariç
3923.30.10.00.19 Diğerleri Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan silgiler
4016.92.00.00.00 Silgiler Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan silgiler
4202.12.11.00.00 Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar Sadece çocukları cezp edici nitelikte olan okul ve beslenme çantaları
4202.12.50.00.00 Kalıplanmış plastik maddelerden yapılmış olanlar Sadece çocukları cezp edici nitelikte olan okul ve beslenme çantaları
4202.12.91.10.00 Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
4202.12.91.90.00 Diğerleri Sadece çocukları cezp edici nitelikte olan beslenme çantaları ve okul çantaları
8214.10.00.00.12 Kalemtraşlar Sadece çocukları cezp edici nitelikte olan kalemtraşlar
9608.10.10.10.00 Plastik maddelerden olanlar Sadece çocukları cezp edici nitelikte olan okul malzemeleri
9608.10.10.90.00 Diğerleri Sadece çocukları cezp edici nitelikte olan okul malzemeleri
9608.10.99.00.00 Diğerleri Sadece çocukları cezp edici nitelikte olan okul malzemeleri  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
 
 
 
 
 
Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azoboyar maddeler, Fitalatlar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazı Elementlerin Göçü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azoboyar maddeler Dioktiltin (DOT) bileşikleri
9608.20.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar Sadece çocukları cezp edici nitelikte olan okul malzemeleri
9608.20.00.90.00 Diğerleri Sadece çocukları cezp edici nitelikte olan okul malzemeleri
9608.30.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar Sadece çocukları cezp edici nitelikte olan okul malzemeleri
9608.30.00.90.00 Diğerleri Sadece çocukları cezp edici nitelikte olan okul malzemeleri
9608.40.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar Sadece çocukları cezp edici nitelikte olan okul malzemeleri
9608.40.00.90.00 Diğerleri Sadece çocukları cezp edici nitelikte olan okul malzemeleri
9608.50.00.10.00 Plastik maddelerden olanlar Sadece çocukları cezp edici nitelikte olan okul malzemeleri
9609.10.10.00.00 “Kurşunları” grafitten olanlar Sadece çocukları cezp edici nitelikte olan okul malzemeleri
9609.10.90.00.00 Diğerleri Sadece çocukları cezp edici nitelikte olan okul malzemeleri
9609.90.10.00.00 Pasteller ve kömür kalemler Sadece pastel boyalar
9609.90.90.00.00 Diğerleri Sadece çocukların kullanımına yönelik renkli tebeşirler
 
 
 
 
 
Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünler
9619.00.30.10.00 Sentetik veya suni liflerden
9619.00.30.90.00 Diğerleri
9619.00.40.10.00 Örme olanlar
9619.00.40.90.00 Diğerleri
9619.00.50.10.00 Örme olanlar
9619.00.50.90.00 Diğerleri
9619.00.71.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tampon, hijyenik ped, göğüs pedi, çocuk bezi ve benzeri ürünler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dioktiltin (DOT) bileşikleri
9619.0071.90.00 Diğerleri
9619.00.75.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.75.90.00 Diğerleri
9619.00.79.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.79.90.00 Diğerleri
9619.00.81.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.81.90.00 Diğerleri
9619.00.89.10.00 Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar
9619.00.89.90.00 Diğerleri
3926.20.00.00.11 Poli (vinil klorür) eldivenler (evde kullanılan) Eldivenler Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ Dioktiltin (DOT) bileşikleri
Kadmiyum bileşikleri
3926.10.00.00.00 Okul ve büro malzemeleri Plastik dosya ve klasörler Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ Kadmiyum bileşikleri
3929.90.97.90.18 Diğerleri Mouse pad Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ Kadmiyum bileşikleri
7117.11.00.00.00 Kol düğmeleri ve benzeri düğmeler Kol düğmeleri vb. Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ Kadmiyum bileşikleri Nikel bileşikleri
7117.19.00.90.11 Camdan aksamı olanlar İmitasyon takı eşyaları

 
Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ Kadmiyum bileşikleri Nikel bileşikleri
7117.19.00.90.29 Diğerleri
 
7117.90.00.10.00 Plastik
maddelerden ve camdan olanlar
 
7117.90.00.50.00 Her türlü maddeden yapılmış kol düğmeleri ve diğer düğmeler (adi metaller hariç)
9102.11.00.00.00 Sadece mekanik
göstergesi
olanlar
Kol saati Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ Azoboyar maddeler Kadmiyum bileşikleri Nikel bileşikleri
9102.12.00.00.00 Sadece opto-elektronik
göstergesi olanlar (dijital)
9102.19.00.00,00 Diğerleri Kol saati Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ Azoboyar maddeler Kadmiyum bileşikleri Nikel bileşikleri
9102.21.00.00.00 Otomatik kurmalı olanlar
9102.29.00.00.00 Diğerleri
9102.99.00.00.19 Diğerleri
9113.20.00.00.19 Diğerleri Saat kordonu Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ Azoboyar maddeler Kadmiyum bileşikleri Nikel bileşikleri
9113.90.00.10.00 Tabii, suni veya terkip yoluyla elde edilen deriden olanlar
9113.90.00.20.00 Mensucattan mamul olanlar
9113.90.00.40.00 Plastik maddelerden olanlar
3926.90.97.90.18 Diğerleri Cep telefonu kılıfı Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ Kadmiyum bileşikleri
4202.32.10.00.00 Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar
4202.92.19.00.00 Diğerleri
4202.32.90.10.00 Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar Cep telefonu kılıfı Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ Azoboyar maddeler Kadmiyum bileşikleri
4202.32.90.90.00 Diğerleri
4202.92.98.90.00 Diğerleri
3924.10.00.00.00 Sofra ve mutfak eşyası Yalnız bebek biberonları, alıştırma bardağı Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ ekinde belirtilen testler
3924.90.00.00.11 Emzikli biberon başlıkları Yalnız bebek biberonları, alıştırma bardağı
3924.90.00.00.19 Diğerleri Yalnız biberon başlığı
3926.90.97.90.18 Diğerleri Yalnız bebekler için emzikler ve benzeri eşya
4014.90.00.00.11 Bebekler için emzikler ve
Benzeri eşya
Diş kaşıyıcıları hariç
 
 Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi