3516 Sayılı Ölçüler ve ayarlar kanunu kapsamında ithalat denetimine tabi tutulacak ölçü ve ölçü aletlerinin GTİP. lerinin bildirilmesi hakkında tebliğ yayımlandı. Tebliğ No: ÖSGM/2011-6

 

3516 Sayılı Ölçüler ve ayarlar kanunu kapsamında ithalat denetimine tabi tutulacak ölçü ve ölçü aletlerinin GTİP. lerinin bildirilmesi hakkında tebliğ yayımlandı. Tebliğ No: ÖSGM/2011-6

 

İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik Kapsamında Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat Denetimine Dair Tebliğ (No: ÖSGM/2011-6) (11.05.2011 t. 27931 s. R.G.)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında ithalat denetimine tabi tutulacak ölçü ve ölçü aletlerinin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında bulunan ve Bakanlığımızca mevzuatları hazırlanan ekli listedeki ithalat denetimine tabi tutulacak ölçü ve ölçü aletlerinin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 12 nci maddesi ve 19/2/2011 tarihli ve 27851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Gümrük tarife istatistik pozisyonu listesi

MADDE 4 – (1) Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik kapsamında ithalat denetimine tabi tutulacak ölçü ve ölçü aletlerinin GTİP listesi Ek’te verilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK

İthalat denetimine tabi tutulacak ölçü ve ölçü aletlerinin GTİP
(Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) listesi

GTİP*

EŞYANIN TANIMI

84.23’ün tamamı
(8423.10.10.00.00, 8423.90.00.00.12, 8423.90.00.00.19 hariç)

Tartı ve Tartı Aletleri
(Otomatik ve Otomatik Olmayan Tartı Aletleri, Kütleler)

9016.00

Hassas Teraziler (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile birlikte olsun olmasın)
-Teraziler

9016.00.10.10.00

- - Elektrikli veya elektronik olanlar

9016.00.10.90.00

- - Diğerleri

 

Alkolmetre ve Alkolhidrometreleri

9025.80.40.90.00

- - - - Diğerleri

9025.80.80.90.00

- - - - Diğerleri

 

Malzeme Ölçerler (MI-008)
Malzeme Uzunluk Ölçerler (Şerit metreler)
İmali veya aksamı tamamlanmış, daldırma ve hazneye sarılan tip şeritmetreler
Katlanır tip şeritmetreler
Hacim ölçerler (su bardağı, sürahi, kavanoz vb.)

9017.80.10.90.11

- - - - İmali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış

9017.80.10.90.19

- - - - Diğer şeritmetreler

9017.80.10.90.29

- - - - Diğerleri

9017.80.90.90.00

- - - Diğerleri

 

Karayolu Taşıtlarında Kullanılan Takograf (Kayıt cihazları)

9029.20.38.90.00

- - - - Diğerleri

 

Boyutsal Ölçü Aletleri (MI-009)
Uzunluk Ölçü Aleti (İp, kumaş, bant, kablo vb. malzemelerin uzunluğunu belirleyen ölçü aleti)
Alan Ölçü Aleti (Deri gibi düzensiz şekilli objelerin alanlarını belirleyen ölçü aleti)
Çok boyutlu Ölçü Aleti (Bir ürünü çevreleyen en küçük dikdörtgen paralel yüzlünün kenar uzunluklarının belirlenmesi için kullanılan ölçen ölçü aleti)

9031.80.34.00.19

- - - - - Diğerleri

9028.30

- Elektrik Sayaçları

 

- - Alternatif akım için olanlar

 

- - - Tek fazlı

9028.30.11.00.11

- - - - Elektronik olanlar

9028.30.11.00.19

- - - - Diğerler

 

- - - Çok fazlı

9028.30.19.00.11

- - - - Elektronik olanlar

9028.30.19.00.19

- - - - Diğerler

 

- - Diğerleri

9028.30.90.00.11

- - - Güç ölçen demantmetreli (sarfiyat) sayaçları

9028.30.90.00.12

- - - Aktif sayaçlar

9028.30.90.00.13

- - - Reaktif sayaçlar

9028.30.90.00.14

- - - Elektronik sayaçlar

9028.30.90.00.18

- - - Diğerleri

 

Akım ve Gerilim Ölçü Transformatörleri

8504.31.21.00.00

- - - - Gerilim transformatörler

8504.31.29.00.00

- - - - Diğerleri

8504.32.00.80.00

- - - Diğerleri

8504.33.00.00.00

- - Gücü 16 kVA.yı geçen fakat 500 kVA.yı geçmeyenler

8504.34.00.00.00

- - Gücü 500 kVA.yı geçenler

 

Taksimetreler

9029.10.00.20.00

- - Elektronik veya elektrikli olanlar

9029.10.00.90.00

- - Diğerleri

 

Akaryakıt Sayaçları

8413.11.00.10.00

- - - Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları

8413.11.00.90.00

- - - Diğerleri

8413.19.00.10.00

- - - Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar

84 13.19.00.20.00

- - - Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları

8413.19.00.90.12

- - - - Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları

8413.19.00.90.19

- - - - Diğerleri

 

Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlar

9026.20.20.90.00

- - - Diğerleri

9026.20.40.90.00

- - - - Diğerleri

9026.20.80.90.00

- - - - Diğerleri

9028.10.00.00.00

- Gaz Sayaçları

 

Egzoz Gazı Analiz Cihazları

9027.10.10.00.00

- - Elektronik olanlar

9027.10.90.00.00

- - Diğerleri

 

Su Sayaçları

9028.20.00.00.00

- Sıvı Sayaçları

 

Isı Sayaçları

9026.80.20.90.00

- - - Diğerleri

9026.80.80.90.00

- - - Diğerleri

* 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmi Gazete (1. Mükerrer) yayımlanan 2010/1180 sayılı İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Kararı

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi