4011 tarifesi altında sınıflandırılan kauçuktan dış lastiklerin ithalatında ilave gümrük vergisi getirildi. Karar Sayısı: 2016/9127


4011 tarifesi altında sınıflandırılan kauçuktan dış lastiklerin ithalatında ilave gümrük vergisi getirildi. Karar Sayısı: 2016/9127
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9127 (Kauçuktan dış lastiklerin ithalatında ilave gümrük vergisi) (07.09.2016 t. 29824 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2016/9127
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 19/8/2016 tarihli ve 94011 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II Sayılı Listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve ismi belirtilen maddenin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.
(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II Sayılı Listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.
(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.
(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.
MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan "Diğer Ülkeler"

sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu Serbest Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.
(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.
(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.
(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma ekli II Sayılı Listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.
(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli V Sayılı Listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
TABLO

G.T.İ.P. MADDE İSMİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)*
1 2 3 4 5 9
6 7 8
4011.10.00.10.00 Turizm amaçlı otomobillerde kullanılan türden olanlar 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.10.00.90.11 Tekstil kuşaklı radyal dış lastikler 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.10.00.90.12 Çelik kuşaklı radyal dış lastikler 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.10.00.90.13 Konvansiyonel (crossply) dış lastikler 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.10.00.90.18 Diğerleri 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.20.10.00.11 Radyal dış lastikler (kolonlar dâhil) 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.20.10.00.12 Konvansiyonel (crossply) dış lastikler (kolonlar dâhil) 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.20.10.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.20.90.00.11 Radyal dış lastikler (kolonlar dâhil) 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.20.90.00.12 Konvansiyonel (crossply) dış lastikler (kolonlar dâhil) 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.20.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.40.00.00.00 Motosikletlerde kullanılanlar 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.50.00.00.00 Bisikletlerde kullanılanlar 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.61.00.00.00 Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.62.00.00.00 Jant ölçüsü 61 cm.yi geçmeyen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.63.00.00.00 Jant ölçüsü 61 cm.yi geçen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.69.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.92.00.00.00 Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.93.00.00.00 Jant ölçüsü 61 cm.yi geçmeyen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.94.00.00.00 Jant ölçüsü 61 cm.yi geçen, yapı veya sanayi elleçleme taşıtları ve makinelerinde kullanılan türde olanlar 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.99.00.00.00 Diğerleri 0 0 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8
* İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:
1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan. Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan. Karadağ, Kosova. 2: Güney Kore. ; 3: Morityus. 4: Malezya 5:Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 6: En Az Gelişmiş Ülkeler 7: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 8: Gelişme Yolundaki Ülkeler; 9: Diğer Ülkeler
 Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi