8415.83.00.90.00 GTİP li ve Çin menşeli fancoil cihazlarının ithalinde CIF % 34,27 oranında dampinge karşı önlem getirilmiştirİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/16) (31.05.2010 t. 27597 s. R.G.)
 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 – (1) Yerli üreticiler Üntes Isıtma Klima Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Havalandırma Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan ve Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Aldağ Isıtma Soğutma Klima San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuru üzerine, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)”nın (STSSHC) Türkiye’ye ithalatına ilişkin olarak 25/7/2009 tarih ve 27299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/23 sayılı Tebliğ (2009/23 sayılı Tebliğ) ile başlatılan damping soruşturması, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanunla Değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarih ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca şikayet yerli üretim dalı adına yapılmış ve bu bağlamda şikayetçi üreticilerin yerli üretim dalını temsil ettiği anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün yerli üreticilerine, Müsteşarlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik ürünün bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ÇHC Ankara Büyükelçiliğine ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını teminen soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Taraflara Müsteşarlık internet sitesinde yer alan soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmış, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) ÇHC’de yerleşik McQuay International ve Gree Electric Appliance, Inc. of Zhuhai firmalarından soru formuna cevap alınmıştır. Adı geçen firmalardan alınan cevapların damping soruşturmasında ihtiyaç duyulan temel bazı verilerden yoksun bulunması nedeniyle söz konusu firmalar eksikliklerle ilgili olarak bilgilendirilmiş ve bu eksiklere ilişkin ek açıklama için kendilerine süre tanınmıştır. Verilen süre zarfında talep edilen eksiklikler ve açıklamalara ilişkin olarak; McQuay International firmasından ürün bazında detaylı maliyetlere ve ürün tiplerine ilişkin açıklamalar alınamamış, ayrıca maliyet tabloları ve satış tablolarında yer alan ürün kodları eşleştirilememiştir. Gree Electric Appliance, Inc. of Zhuhai firmasından talep edilen ürün tanımlamaları ve ürün kodlarında sorunlar olduğu anlaşılmış ve firmanın ürettiği ürünlere ilişkin olarak gönderdiği bilgilerin soruşturma konusu ürünle ne şekilde ilişkilendirilebileceği konusunda tatmin edici bir bilgi alınamamıştır.

(4) Yukarıda açıklanan nedenlerle McQuay International ve Gree Electric Appliance, Inc. of Zhuhai firmalarının Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde işbirliğinde bulunmadığı kabul edilmiş ve dampinge ilişkin belirlemeler eldeki verilere göre yapılmıştır.

(5) Diğer taraftan soru formlarının doldurulması için verilen süre dolduktan yaklaşık iki ay sonra formlara ilişkin bilgiler gönderen Stiebel Eltron International firması tarafından gönderilen bilgiler dikkate alınmamıştır. Nihai bildirim yapılması akabinde firmadan alınan görüşler incelenmiş ancak bu kararda bir değişikliğe gidilmemiştir.

(6) Soruşturma döneminde ÇHC’den soruşturma konusu ürünü ithal ettiği belirlenen 18 ithalatçı firmaya "ithalatçı soru formu" gönderilmiş, bunların 10’undan yanıt alınmıştır. Nihai bildirim sonrasında Airfel Isıtma Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş. firması soruşturma konusu ürünü üretme kapasitesi bulunduğunu ifade etmiş ancak soruşturma döneminde firmanın kayda değer bir üretimi bulunmaması ve önemli ithalatçı firmalardan olması nedeniyle firma ithalatçı olarak değerlendirilmiştir.

(7) Şikâyetçi yerli üretici firmalar, soruşturma süresince Müsteşarlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(8) Nihai bildirim sonrasında ve soruşturma boyunca tarafların ortaya koyduğu yazılı görüşlerden nesnel ve konuyla ilgili olanlar çalışmalarda dikkate alınmıştır. Bunlara işbu tebliğin ilgili bölümlerde yer verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde, zarara ilişkin bilgilerin güncelleştirilmesi ve doğrulanması için şikayetçi yerli üreticilerden Üntes Isıtma Klima Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Ankara Kazan’da yer alan üretim ve idari merkezlerinde yerinde doğrulama soruşturması yapılmıştır.

(2) Soruşturmaya konu ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçılardan işbirliği olmadığından yurtdışında yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmemiştir.

(3) İthalatçılar tarafından sunulan bilgilerin yeterli delillerle desteklenenleri dikkate alınmış olup, ithalatçılar nezdinde yerinde doğrulama soruşturmasına gerek görülmemiştir.

Soruşturma dönemi

MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2008–31/12/2008 tarihleri arası soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Yerli sanayinin önemli bir kısmının üretime 2006 yılı sonlarında başladığı göz önüne alınarak zarar belirlemesinde veri toplama ve analiz için 1/1/2007–31/12/2008 arasındaki dönem esas alınmıştır.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Genel

MADDE 7 – (1) Soruşturma normal olarak 8415.83.00.90.00 (Diğerleri) gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında sınıflandırılan ÇHC menşeli “belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)” (STSSHC) için başlatılmıştır.

(2) Söz konusu GTİP altında soruşturma konusu ürün haricinde farklı ürünler bulunmakla birlikte bu GTİP’ten yapılan ithalatın önemli bölümünü STSSHC’lerin oluşturduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde soruşturma konusu maddenin yukarıda belirtilen GTİP’ler dışında bir sınıflandırma altında ithal edildiğine ilişkin herhangi bir bulgu edinilmemiştir.

(3) Soruşturma konusu ürün temelde radyatörün gelişmişi olup soğutma da yapabilmekte ve ortamı sıcak veya soğuk hava üfleyerek iklimlendirmektedir. STSSHC bünyesinde iki ana temel ürün batarya ve fan-motor grubudur. Ürünün üretiminde kullanılan diğer önemli girdi ise galvanizli sac olmaktadır. Merkezi kazan dairesi veya soğutma merkezinde soğutulan veya ısıtılan su pompa vasıtası ile STSSHC içindeki bataryadan geçer ve fan grubu da mekana ısıtılan veya soğutulan havayı üfleyerek ortamı iklimlendirir.

(4) STSSHC genellikle soğutma ihtiyacı hissedilen alışveriş merkezi ofis gibi büyük ticari ve endüstriyel binalarda ve büyük konut projelerinde vs. kullanılabilmektedir.

(5) STSSHC cihazları temelde yer tipi ve tavan tipi olmaktadır. Bu tipler de kendi içlerinde kabinli ve gizli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ürün seçiminde soğutma kapasitesi esas alınarak cihazın kullanılacağı mekâna uygun tip seçimi yapılmaktadır. Ayrıca, ürünlerin aynı anda yalnızca ısıtma veya soğutma yapması isteniyorsa 2 borulu; cihazların aynı anda hem ısıtma hem soğutma yapması isteniyorsa 4 borulu STSSHC’ler kullanılabilmektedir. Tiplere yönelik ayrımlar ürünlerin maliyet ve fiyat farklılıklarının da temelini oluşturmaktadır.

(6) Yerli üreticiler tarafından üretilen STSSHC’ler ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilen STSSHC’ler işlevsel özellikleri, fiziki özellikleri, dağıtım kanalları, kullanım amaçları, tüketicilerin algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından aynı ya da benzer özellikler göstermektedir.

(7) İthalatçı firmalar tarafından ithal edilen soruşturma konusu ürünün tercih sebepleri arasında fiyat ve kalite gösterilmektedir. Yerli ürünün kalitesinin ithal ürüne göre yetersiz olduğuna ve ithal ürünlerin ve yerli üretimin gerekli nitelikleri sağlayamadığına yönelik iddialar; yerli ürünlerin de CE ve Avrupa Birliği uyum belgelerine sahip olmaları ve yerli üreticilerin talep olması halinde istenen niteliklerdeki ürünleri talep edilen özellikler ekleyerek üretebildiklerini belirtmeleri nedeniyle yerinde bulunmamıştır.

(8) Bu bağlamda, ÇHC’den ithal edilen STSSHC’ler ile yerli üretim dalı tarafından üretilen STSSHC’lerin benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

(9) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonlarında ve/veya tanımlarında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 8 – (1) Soruşturma açılışını müteakip ÇHC de yerleşik üretici/ihracatçı McQuay International ve Gree Electric Appliance, Inc. of Zhuhai firmaları soru formuna cevap vermiştir. Firmaların soru formuna verdiği cevapların incelenmesinden damping hesaplamalarına esas teşkil edecek temel bazı verileri sağlamadıkları anlaşılmış, bunun üzerine firmalara konuya ilişkin eksikliklerini tamamlama imkanı tanınmıştır. Verilen süre zarfında söz konusu firmalardan alınan cevabi yazılarda önceki cevaplarındaki eksiklere yönelik olarak tatmin edici bir cevap alınamamış olup, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde söz konusu firmaların işbirliğinde bulunmadığına karar verilmiş ve dampinge ilişkin belirlemeler eldeki verilere göre yapılmıştır.

Normal değer

MADDE 9 – (1) Normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, emsal ülke olarak Türkiye seçilmiş olup, emsal ülke seçimine ilgili taraflardan herhangi bir itiraz gelmemiştir.

(2) Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, oluşturulmuş normal değer yöntemine başvurularak, Türkiye’de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari, satış ve finansman giderleri ile makul bir karın eklenmesiyle bulunan değer kullanılmıştır. Mezkûr yöntem, Türkiye’nin genel ekonomik düzeyi ve üretim hacmi nedeniyle elverişli konumda bulunması ve adil karşılaştırmaya esas teşkil edebilecek nitelikte başka veri bulunmaması nedeniyle tercih edilmiştir.

(3) Oluşturulmuş değer ürünün iki temel tipi olan yer ve tavan tipleri ve her tipin içinde gizli ve kabinli alt tipler için bu tiplerin farklı soğutma kapasitesi bazında alt grupları için ana tipler itibariyle ayrı ayrı hesaplanmıştır. Ayrıca 4 borulu tipler için gerekli maliyet ayarlamaları yapılmıştır. Bunun yanı sıra sınaî maliyetten ticari maliyete geçiş aşamasında gerçekleşen maliyetler üretici/ihracatçı lehine olacak şekilde ayarlanmıştır.

İhraç fiyatı

MADDE 10 – (1) İhraç fiyatı, üretici/ihracatçı firmaların cevaplarından ve işbirliği olmaması dolayısıyla eldeki en iyi verinin kullanılması prensibi çerçevesinde ithalatçı cevaplarından edinilen bilgiler üzerinden belirlenmiştir. İhraç fiyatı hesabında, normal değer belirlemesinde kullanılan ürün tipleri ile benzer tipteki ürünler dikkate alınmıştır. CIF bazda olanlarında sunulan beyannameler çerçevesinde hesaplanan navlun, sigorta ve diğer satış giderlerine ilişkin ayarlamalar yapılarak fiyatlar mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilmiştir.

Fiyat karşılaştırması

MADDE 11 – (1) Damping marjı hesabında aynı ticari aşamada karşılaştırılmayı teminen fabrika çıkış aşaması ihraç fiyatı ile fabrika çıkış aşamasında oluşan normal değer karşılaştırılmıştır.

Damping marjı

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjı, tip bazında ağırlıklı ortalama normal değer ile ağırlıklı ortalama ihraç fiyatının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Bu çerçevede, damping marjı STSSHC’ler için CIF bedelin %34,27’si seviyesinde tespit edilmiştir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zarara İlişkin Belirlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Dampingli İthalat

İthalatın hacmi ve değerlerinin gelişimi

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın hacminde mutlak anlamda ya da Türkiye tüketimine oranla önemli ölçüde bir artış olup olmadığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılarak incelenmiştir. Bu kapsamda soruşturma konusu STSSHC’lerin yer aldığı GTİP’ten yapılan ithalatın tamamı incelenerek eğilim değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca, eğilimin analizinde, zarar değerlendirme dönemi dışında olmasına rağmen 2006 ve 2009 yılı ithalat istatistiklerinden de yararlanılmıştır.

(2) İthalat istatistikleri Kg bazında tutulmakta olduğundan adet bazında değerlendirmeler 1 adet STSSHC ortalama 25 Kg kabul edilerek yapılmıştır.

Maddenin genel ithalatı

MADDE 14 – (1) 2006 yılında 1.830.106 Kg (73.204 adet), 2007 yılında 2.520.325 Kg (100.813 adet) olan maddenin genel ithalatı, 2008 yılında 2.037.884 Kg (81.515 adet) olarak, 2009 yılında ise 1.729.861 Kg (69.194 adet) olarak gerçekleşmiştir.

Dampingli ithalat

MADDE 15 – (1) Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı 2006 yılında 143.487 Kg (5.739 adet), 2007 yılında 580.003 Kg (23.200 adet) olurken 2008 yılında 931.000 Kg (37.242 adet) ve 2009 yılında 1.159.853 Kg (46.394 adet)’a yükselmiştir. Söz konusu ithalat miktar bazında 2007 yılından soruşturma dönemi olan 2008 yılına gelindiğinde % 61 artış göstermiştir. Ayrıca SD sonrasında da dampingli ithalat artışını sürdürmüştür.

(2) Dampingli ithalat değer bazında incelendiğinde, ABD Doları bazında 2006 yılında 747.739 iken, 2007 yılında 3.186.574’ye, 2008 yılında 4.944.788’e ve 2009 yılında 5.962.160’a yükselmiştir. Aynı dönemde dampingli ithalatın birim fiyatı sırasıyla 130, 137, 133, 129 ABD Doları/Adet olmuştur. Birim fiyatların, 2009 yılında SD’ye kıyasla daha da azalarak 2006 seviyesinin de altına indiği görülmüştür.

(3) Değer bazında, maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatının toplam ithalat içindeki payı 2007 yılında %23 seviyesindeyken 2008 yılında bu pay %46’ya yükselmiştir.

Soruşturma konusu ülkenin ihracat potansiyeli ve kapasitesi

MADDE 16 – (1) International Trade Center verileri kullanılarak soruşturma konusu ürünün içinde bulunduğu 8415.83 G.T.P’te yer alan “bir soğutma cihazı içermeyen klima cihazları” na ilişkin olarak ÇHC’nin ihracat istatistikleri toplu olarak incelendiğinde soruşturma konusu ülkenin dünyaya ihracatı daralmakla birlikte Türkiye’ye ihracatını arttırdığı ve Türkiye’ye yöneltebileceği önemli ihracat potansiyelinin bulunduğu görülmüştür.

(2) Diğer taraftan ihracatçı soru formuna cevap veren firmaların yanıtlarından anlaşıldığı üzere, söz konusu firmaların kapasite kullanım oranları da yüksek olmakla birlikte, doğrudan soruşturma konusu ürün üretiminde kullanabilecekleri Türkiye toplam üretiminin 7 katına yakın kapasiteleri bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra ihracatçı soru formuna cevap vermeyen pek çok firmanın da bulunduğu göz önüne alındığında sektörde kapasitelerin daha da büyük boyutlarda olabileceği düşünülmektedir.

Dampingli ithalatın pazar payındaki değişim

MADDE 17 – (1) Maddenin yurtiçi tüketimi, şikayetçi yerli üreticilerin yurtiçi satışları ile soruşturma konusu ürünün genel ithalatının toplanması suretiyle hesaplanmıştır.

(2) Bu çerçevede, belirlenen toplam tüketim endeks olarak 2007 yılında 100 iken diğer ülkelerden yapılan ithalatın önemli ölçüde düşmüş olmasının da etkisiyle 2008’de 86 olmuştur.

(3) 2007 yılında dampingli ithalatın pazar payı endeks olarak 100 iken soruşturma döneminde 186’ya yükselmiş, buna karşılık aynı dönemde yerli üretim dalının endeks olarak pazar payı 100’den, 118’e yükselmiştir. Soruşturma konusu ülkeden yapılan dampingli ithalat pazar payını önemli ölçüde arttırırken, yerli üretim dalının pazar payındaki artışın düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir.

(4) Yerli üretim dalı tarafından yapılan yatırımlara rağmen diğer ülkelerden yapılan ithalattaki azalmanın yerli üretim tarafından değil soruşturma konusu ülkeden yapılan ithalatla karşılanarak; pazar payının ÇHC menşeli ürünler tarafından alındığı anlaşılmaktadır.

Fiyat kırılması ve baskısı

MADDE 18 – (1) İthal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösteren fiyat kırılması hesaplanırken, CIF ithal fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve diğer ithal masrafları ilave edilerek, soruşturma konusu eşyanın ithal maliyeti yerli üretim dalının yurtiçi satış fiyatları ile karşılaştırılmıştır. Yapılan incelemede, CIF bedelin %67’si oranında fiyat kırılması tespit edilmiştir.

(2) Diğer taraftan, fiyat baskısı, ÇHC menşeli ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. ÇHC menşeli ithalatın gümrük vergisi ve diğer gümrükleme masrafları dâhil Türkiye piyasasına giriş fiyatları, yerli üretim dalının gerekli ayarlamalar yapılarak bulunan üretim maliyetine makul oranda kâr marjı eklenmek suretiyle tespit edilen olması gereken satış fiyatı ile mukayese edilmiş ve dampingli ithalatın fiyatının yerli üretim dalının olması gereken fiyatını önemli ölçüde baskı altına aldığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, soruşturma döneminde damping marjı hesabına esas ihraç işlemleri bazında yapılan hesaplamada soruşturma konusu ürün için CIF bedelin %78’i oranında fiyat baskısı tespit edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 19 – (1) Dampingli ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, şikâyetçi yerli üretici firmalar Üntes Isıtma Klima Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Havalandırma Endüstri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2007-2008 yıllarındaki verileri baz alınmıştır.

(2) Değerlendirmeler yapılırken, mümkün olduğu ölçüde soruşturma konusu ürüne ilişkin veriler kullanılmıştır.

(3) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmıştır.

a) Yerli üretim dalının üretimi, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

(1) Yerli üretim dalının, ilgili üründe 2007 yılında 100 olan üretim miktar endeksi 2008’de 102 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının üretimini arttıramadığı görülmektedir.

(2) Aynı şekilde yerli üretim dalının, ilgili üründe, 2007’de 100 olarak alınan kapasite kullanım endeksi, soruşturma döneminde 102 olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim dalının kapasite kullanım oranının sabit kaldığı görülmektedir.

b) Yerli üretim dalının iç piyasa satışları ve pazar payı

(1) Yerli üretim dalının, ilgili üründe, 2007 yılında 100 olan yurtiçi satış miktar endeksi, 2008’de 107 olarak gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretim dalının, ilgili üründe, yurtiçi pazar payı endeksinin 2007 de 100 iken 2008 yılında 118 olarak gerçekleştiği görülmüştür.

(3) Yerli üretim dalının üçüncü ülkelerden azalan ithalata bağlı olarak pazar payını bir miktar arttırdığı ancak bu artışın ÇHC’nin pazar payı artışının oldukça gerisinde kaldığı görülmektedir.

c) İhracat

(1) Yerli üretim dalının, ilgili üründe, 2007 yılında 100 olan ihracat miktar endeksi, 2008’de 73 olarak gerçekleşmiştir.

ç) Stoklar

(1) Yerli üretim dalı, ilgili üründe, stoklu çalışılmadığını bildirmiştir. Mutlak değer olarak düşük seviyelerde tutulan stoklar için 2007 yılında 100 alınan miktar bazında stok endeksi, 2008’de 139 düzeyine yükselmiştir.

d) İstihdam

(1) Yerli üretim dalının, ilgili ürün üretiminde çalışan sayısının endeksi 2007-2008 yılları arasında 100 iken 110 olmuştur.

e) Ücretler

(1) Yerli üretim dalının, ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerin reel ücret endeksi 2007 yılında 100 iken 2008’de 135’e yükselmiştir.

f) Verimlilik

(1) Yerli üretim dalının, ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2007 yılında 100 iken, 2008’de 93 seviyesinde gerçekleşmiştir.

g) Yurtiçi fiyatlar ve maliyetler

(1) Yerli üretim dalının, ilgili üründe ortalama yurtiçi birim satış fiyatı endeksi, 2007 yılı 100 alındığında, 2008’de 109 seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Yerli üretimin, ilgili üründe, ortalama birim sınaî maliyet endeksi 2007 yılında 100 alındığında, 2008’de 114 olarak gerçekleşmiş, ortalama birim ticari maliyet endeksi ise 2007 yılında 100 alındığında, 2008’de 114 olarak gerçekleşmiştir.

(3) Yerli üretimin maliyetlerinde oluşan artışı ÇHC menşeli ve düşük birim fiyatlı ithalat baskısı nedeniyle fiyatlara yansıtamadığı görülmektedir.

ğ) Kârlılık

(1) Yerli üretim dalının ilgili ürüne ilişkin toplam kârlılığı 2007’de 100 olarak kabul edildiğinde 2008’de -49 olarak gerçekleşmiştir. Birim kârlılık endeksi ise 2007 yılında 100 iken, 2008’de -48 olarak gerçekleşmiştir.

h) Nakit akışı

(1) Yerli üretim dalının nakit akışı, 2007 yılında 100 iken, bu rakam 2008’de -49 seviyesinde gerçekleşmiştir.

ı) Yatırımların geri dönüş oranı

(1) Yerli üretim dalının, tüm faaliyetlerine ilişkin 2007 yılı itibariyle 100 kabul edilen özkaynak kârlılığı (Kâr/Özkaynak) endeksi 2008’de -46 olarak gerçekleşmiştir. Yatırım hâsılatı (Kâr/Aktif Toplamı) endeksine bakıldığında ise, 2007 yılında 100 iken 2008’de -31 olarak gerçekleşmiştir.

i) Sermaye artışı

(1) Yerli üretim dalının tüm faaliyetlerine ilişkin, 2007 yılında 100 olan özsermaye endeksi 2008’de 98 olarak gerçekleşmiştir.

j) Büyüme

(1) Yerli üretim dalının tüm faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2007 yılında 100 iken 2008’de 149 düzeyinde gerçekleşmiştir.

k) Yatırımlardaki artış

(1) Yerli üretim dalı nispeten yeni kurulmuş olması nedeniyle incelenen dönemde herhangi bir yatırım yapmamıştır.

l) Damping marjının büyüklüğü

(1) Yapılan hesaplamalarda damping marjının önemli oranda olduğu tespit edilmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 20 – (1) Yapılan incelemeler neticesinde, incelenen dönemde yerli üretim dalının üretim, yurtiçi satış miktarı gibi göstergelerinin düzeyini koruduğu görülse de fiyat baskısı hesaplamalarından da anlaşılacağı üzere ithalat baskısı nedeniyle sınai maliyetindeki artışları fiyatlarına yansıtamadığı ve bu nedenle yerli üretim dalının hem yurt içi hem de toplam karlılık oranlarında önemli bozulmalar yaşandığı görülmektedir. Bunun yanı sıra yerli üretim dalında nakit akışının da bozularak negatife döndüğü görülmektedir. Mevcut durum ve göstergeler, yerli üretim dalının dampingli ithalat ile fiyat rekabetine girmesinin mümkün olmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, yerli üretim dalının bütün faaliyetlerinden kaynaklanan, yatırımların geri dönüşü ve yatırım hâsılatı gibi göstergelerinde de olumsuzluklar ortaya çıkmıştır.

(2) Yerli üretim dalının görece yeni kurulmuş olması nedeniyle kapasite kullanım oranı ve işçi sayısında nispeten belli bir seviyeyi korumakla birlikte, kapasite kullanım oranını arttıramadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan, pazar payında soruşturma konusu ülke lehine çok ciddi artışlar yaşanırken yerli sanayinin pazar payında istenen artışlar sağlanamamıştır.

BEŞİNCİ KISIM

Dampingli İthalat ile Zarar/Zarar Tehdidi Arasındaki Nedensellik Bağı

Dampingli ithalatın etkisi

MADDE 21 – (1) 2007-2008 yılları arasında üçüncü ülkeler menşeli ithalat %43 oranında azalırken soruşturma konusu ülkeden yapılan dampingli ithalatın %61 oranında arttığı ve ÇHC’nin toplam ithalat içindeki payını %23’ten %46 seviyesine çıkarttığı görülmektedir. Bu pay SD sonrasında 2009 yılında da artmaya devam ederek %67 seviyelerine çıkmıştır.

(2) Zarar inceleme döneminde soruşturma konusu ürünün ÇHC’den ithalatında birim fiyatların çok düşük olması nedeniyle yerli üretim dalının fiyatlarını önemli ölçüde baskı altında tuttuğu, ÇHC’nin artan pazar payı karşısında yerli üretimin pazar payını arttıramadığı ve bu durumun 2007 yılına göre SD’de mutlak ve nispi olarak artan dampingli ithalatın da etkisiyle yerli üretim dalının ekonomik göstergelerini olumsuz olarak etkilemeye başladığı tespit edilmiştir.

(3) Diğer taraftan ÇHC’nin SD’de Türkiye’ye ihracatında gözlenen önemli orandaki artış ve ülkenin dünyaya yaptığı yüksek hacimli ihracat göz önüne alındığında Türkiye’ye yönlendirebileceği kapasitesinin bulunması; bunun yanı sıra ÇHC menşeli ürünlerin yurt içi fiyatların artışlarını önleyecek oranda fiyat baskısı yaratması ve SD sonrası 2009 yılında da ÇHC menşeli ilgili üründeki ithalatın önemli oranda artış gösterdiği dikkate alındığında zarar tehdidinin de önemli boyutta olduğu anlaşılmaktadır.

(4) Dampingli ithalattaki artış eğilimi ile yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde yukarıda ifade olunan olumsuz gelişmelerin eş zamanlı olarak ortaya çıkması ve zarar tehdidine yönelik koşulların bulunması nedeniyle dampingli ithalat ile yerli üretim dalı üzerinde oluşan zarar/zarar tehdidi arasında illiyet bağı olduğu ve dampingli ithalatın devam etmesi halinde ekonomik göstergelerdeki bozulmaların derinleşeceği sonucuna varılmıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat ve diğer unsurların etkisi

MADDE 22 – (1) Maddenin üçüncü ülkelerden ithalatı, miktar bazında 2006 yılında 1.686.619 Kg (67.465 adet), 2007 yılında 1.940.322 Kg (77.613 adet) olurken 2008 yılında 1.106.827 Kg (44.273 adet), 2009 yılında ise 570.008 (22.800 adet) olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında 2007 yılına kıyasla üçüncü ülkelerden ithalat miktar bazında %43 oranında azalmıştır. 2007-2008 arasında üçüncü ülkelerin genel ithalat içindeki payı %77’den, %54’e düşmüş; 2009 yılında ise bu oran daha da azalarak %33 olmuştur.

(2) 2006-2009 yılları arasında diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın birim fiyatı sırasıyla 214, 229, 319, 323 ABD Doları/Adet olmuş ve artan bir seyir izlediği görülmektedir.

(3) Diğer ülkeler kaynaklı soruşturma konusu ithalat, gerek miktarı, gerekse fiyatı itibariyle bu aşamada yerli üretime zarar verebilecek nitelikte değildir. Yerli üretim dalı tarafından da ÇHC dışında başka bir ülke için şikâyette bulunulmamıştır.

Diğer unsurların etkisi

MADDE 23 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri uyarınca, dampingli ithalatın dışında yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde zarara neden olabilecek başka bir unsur olup olmadığına ilişkin yapılan incelemede, zarara neden olabilecek başka bir unsurun olmadığı görülmüştür.

ALTINCI KISIM

Sonuç

Karar

MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zarar/zarar tehdidi ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Bakan’ın onayı ile aşağıda tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen miktarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

GTIP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem (CIF %)

8415.83.00.90.00

Yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)

Çin Halk Cumhuriyeti

% 34,27

Uygulama

MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında gösterilen miktarda dampinge karşı önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi