85.08, 85.09 ve 85.16 pozisyonlarında yer alan bazı elektrikli ev aletlerinin ithalatında, iki yıl süreyle CIF kıymet üzerinden ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verildi

 

85.08, 85.09 ve 85.16 pozisyonlarında yer alan bazı elektrikli ev aletlerinin ithalatında, iki yıl süreyle CIF kıymet üzerinden ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verildi

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ No: 2012/7

21.04.2012 Sayılı, 28271 Tarihli Resmi Gazete

Ekonomi Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/11) ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilen eşyanın ithalatında, geçici önlemin uygulama süresi dahil olmak üzere iki yıl süreyle CIF kıymet üzerinden ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün uygulamanın birinci ve ikinci dönemleri için tabloda “Ek Mali Yükümlülük” sütunlarında belirtilen tutarlarda tespit edilmesine, tabloda “Muafiyet Sınırı” sütununda belirtilen CIF kıymet ve üstünde birim kıymeti haiz eşyaya ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kuruluna öneride bulunulmasına karar vermiştir.

 

 

 

Ek Mali Yükümlülük
(ABD Doları/Adet)

GTİP

Eşyanın Tanımı

Muafiyet Sınırı
(CIF ABD Doları/Adet)

1 inci Dönem
(01/11/2011-31/10/2012)

2 nci Dönem
(01/11/2012-31/10/2013)

8508.11.00.00.19

Diğerleri

50

4,75

4,50

8509.40.00.00.11

Öğütücüler

40

3,75

3,50

8509.40.00.00.12

Mikserler

40

3,75

3,50

8509.40.00.00.13

Bilenderler

40

3,75

3,50

8509.40.00.00.15

Komple setler

60

5,70

5,40

8509.40.00.00.19

Diğerleri

40

3,75

3,50

8509.80.00.00.11

Et kıyma makinaları

60

5,70

5,40

8516.31.00.00.19

Diğerleri

40

3,75

3,50

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

50

4,75

4,50

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

EK-1

BELİRLİ ELEKTRİKLİ ALETLER İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN UZATMA
SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1.1. Kapsam

Bu rapor, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Mevzuat) çerçevesinde yürütülen uzatma soruşturması sonucunda ulaşılan tespitleri içermektedir.

1.2. Soruşturmanın Başlatılması

Belirli elektrikli aletler ithalatında 1/10/2008 tarihli ve 2008/14237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla uygulanmakta olan korunma önlemine yönelik uzatma soruşturması, yerli üreticiler adına Küçük Ev Aletleri Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (KESİD) tarafından yapılan başvuruya istinaden, 12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/11) ile başlatılmıştır.

1.3. Soruşturma Konusu Eşya

Soruşturma konusu eşyaya ait gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları aşağıda verilmektedir.

GRUP

GTİP

Madde Adı

Grup A1

8509.40.00.00.11

Öğütücüler

8509.40.00.00.12

Mikserler

8509.40.00.00.13

Bilenderler

8509.40.00.00.15

Komple setler

8509.40.00.00.19

Diğerleri

8509.80.00.00.11

Et kıyma makinaları

Grup A2

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

Grup B

8508.11.00.00.19

Diğerleri (Şarjlı el süpürgeleri)

Grup C

8516.31.00.00.19*

Diğerleri (Saç kurutma makinaları)

* 8516.31.90.00.00 Diğerleri (Saç kurutma) olan ürünün 2011 Gümrük Tarife Cetvelinde pozisyonu değişmiş ve 8516.31.00.00.19 olmuştur.

1.4. Yerli Üreticiler

Soruşturma kapsamında yerli üreticilere ilişkin göstergeler değerlendirilirken Türkiye toplam üretiminin % 90’ından fazlasını gerçekleştiren 8 yerli üretici firmaya ait bilgiler kullanılmıştır. Söz konusu yerli üreticiler, Mevzuat çerçevesinde yerli üretimi temsil niteliğini haiz bulunmaktadır.

1.5. İlgili Tarafların Bilgilendirilmesi ve Dinlenmesi

Soruşturma konusu eşyanın yerli üreticileri, ithalatçıları ve ihracatçıları ile yabancı ülke temsilciliklerine ve diğer ilgili taraflara görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili taraf başvuru formları ve bilgi formları Ekonomi Bakanlığı internet sayfasında yayımlanarak duyurulmuştur. Soruşturmaya ilgili taraf olarak iştirak etmek isteyenlerin başvuruları kabul edilmiş ve söz konusu tarafların görüşlerinin dinlenebilmesini teminen, 22/11/2011 tarihinde tarafları dinleme toplantısı yapılmıştır. Gerek bu toplantı öncesinde gerekse toplantıdan sonra Bakanlığa yazılı olarak iletilen bilgi formları ve ilgili taraf görüşleri, soruşturma kapsamında değerlendirilmiştir.

Demavı İçin Tıklayınız
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi