AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 02.04.2013 tarihli 2977 sayılı tasarruflu yazısı

 

AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 02.04.2013 tarihli 2977 sayılı tasarruflu yazısı

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

AB DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı : 65604914-180.99.GNL.60/3104-1959/3650-2028/

Konu : Almanya - Elektronik (Dijital) Menşe Şahadetnameleri

 

02.04.2013/2977

..............GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Ekonomi Bakanlığından alınan 04.03.2013 tarihli, 15560 sayılı yazı ile, T.C. Hamburg Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğimizden Bakanlıklarına iletilen elektronik postada, Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliğince, elektronik ortamda hazırlanan ve dijital imza yoluyla imzalanan Menşe Şahadetnamelerinde, 01.03.2013 tarihinden itibaren bir "doğrulama işareti"nin yer alacağının; bu işaretin de ilgili menşe şahadetnamelerinin "https://cert.ihk.de" web adresinden sorgulanabilmesine imkan tanıdığının bildirildiği belirtilmektedir.

Konuyla ilgili olarak, ayrıca Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliğinden alınan 26.02.2013 tarihli elektronik posta ekinde yer alan, bir örneği ve Türkçe tercümesi ekli yazı ile geleneksel yöntemden farklı olarak bir süredir Menşe Şahadetnameleri için başvuruların elektronik ortamda yapıldığı ve bu belgelerin dijital ortamda düzenlenip imzalanmakta olduğu;

geleneksel yöntemle düzenlenmiş menşe sertifikaları ile dijital ortamda düzenlenmiş sertifikaların hâlihazırda eşgüdüm içinde kullanıldığı; elektronik olarak düzenlenmiş Menşe Şahadetnamelerine ilişkin bir teyit sisteminin 01.03.2013 tarihi itibariyle uygulamaya konulduğu; elektronik olarak hazırlanmış bir Menşe Sertifikası’nda "DİJİTAL İMZALI ELEKTRONİK SERTİFİKA" ["ELECTRONIC CERTIFICATE - DIGITALLY SIGNED"] ibaresinin yer alacağı; Menşe Şahadetnamesinin internet ortamında kolaylıkla teyit ettirebileceği; bu işlemin, ekte yer alan örnek Belge üzerindeki Belge Numarası ve doğrulama kodunun girilmesi suretiyle zahmetsizce gerçekleştirilebileceği;

Menşe Şahadetnamesinin muhteviyatına ilişkin herhangi bir kuşku bulunması durumunda, sertifikayı düzenleyen IHK (Sanayi ve Ticaret Odası) şubesinden e-posta veya normal posta yoluyla bilgi talep edilebileceği; ek olarak teyit portalı aracılığıyla da bilgi taleplerinin karşılanacağı bildirilmiştir.

Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliğinin bahsi geçen yazısında ayrıca elektronik olarak düzenlenmiş Menşe Şahadetnameleri bir kez düzenlendikten sonra belge üzerinde elle değişiklik yapılmasının mümkün olmadığı;

belge kapsamı eşyanın ağırlığında değişim gibi nedenlerle herhangi bir tadile ihtiyaç duyulması durumunda Menşe Şahadetnamesinin geçerliliğini yitireceği ve yeni bir elektronik şahadetname hazırlanacağı belirtilerek içerikte herhangi bir silinme veya değişiklik olduğunun düşünülmesi durumunda vakit kaybetmeden idarelerine bildirilmesi rica edilmiş; içeriği silinmiş veya değiştirilmiş belgeni geçersiz sayılacağı vurgulanmıştır.

Malumları olduğu üzere, Gümrük İdarelerimize ibraz edilen Menşe Şahadetnamelerine ilişkin sonradan kontrol işlemleri Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla yapılmaktadır.

Gümrük İdarelerimiz tarafından sonradan kontrol amacıyla Genel Müdürlüğümüze gönderilen Menşe Şahadetnameleri tarafımızca belgenin düzenlendiği ülkeye gönderilmekte; ülkeden cevaben alınan sonradan kontrol sonuçları ve alınan diğer bilgiler Genel Müdürlüğümüzce ilgili Gümrük İdaremize iletilmektedir.

Almanya tarafından elektronik ortamda düzenlenerek dijital imza ile imzalanmış ve doğrulama kodu taşıyan Elektronik Menşe Şahadetnamelerinin anılan "https://cert.ihk.de" web adresi üzerinden sorgulanabilmesi, yukarıda bahsi geçen şekilde yürütülen sonradan kontrol işlemlerinin sürdürülmesine engel teşkil etmemektedir.

Gümrük İdarelerimiz bildirilen bu adresten, bahsi geçen özellikleri taşıyan Menşe Şahadetnamelerinin varlığını, içerdiği bilgilerin doğruluğunu sorgulayabilecektir. Bu sistemin mevcut sonradan kontrol işlemlerinin sayısının azaltılmasına yönelik olarak, kolaylaştırıcı bir mahiyette kullanıcılara sunulmuş bir sistem olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Bununla birlikte idari ve adli işlem ve soruşturmaya konu hususlarda daha önceden uygulanageldiği üzere sonradan kontrol taleplerinin Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla yürütülmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Hasan KÖSEOĞLU

 

Bakan a.

 

Genel Müdür

EK: Almanya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliğinin anılan yazısı ve Türkçe Tercümesi (2 sayfa).

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Dijital Menşe Sertifikalarının Teyidine İlişkin

BİLGİ

Almanya’da ihracata konu eşyaların Menşe Sertifikaları Ticaret ve Sanayi Odası’nın (IHK) bölgesel şubelerince düzenlenmektedir. Malum geleneksel yöntemden farklı olarak bir süredir menşe sertifikaları için gerekli başvurular elektronik ortamda yapılmakta ve bu belgeler dijital ortamda düzenlenip imzalanmaktadır. Geleneksel yöntemle düzenlenmiş menşe sertifikaları ile dijital ortamda düzenlenmiş sertifikalar hâlihazırda eşgüdüm içinde kullanılmaktadır.

IHK, elektronik olarak düzenlenmiş Menşe Sertifikalarına ilişkin bir teyit sistemini 01.03.2013 tarihi itibariyle uygulamaya koyacaktır.

Bahse konu elektronik uygulamaya dahil olan şirketlerin Alman yasaları uyarınca bir imza kartı bulunacaktır. Bu şirketler, bulundukları bölgedeki IHK şubesine Menşe Belgesi için yapacakları elektronik başvurularda nitelikli imza kullanacaktır.

IHK’nin bir ürünün menşeine ilişkin kararı da dijital olarak imza altına alınacak ve elektronik olarak başvuru sahibine bildirilecektir. Bu aşama sonrasında bu kararda tebdil veya tağyir yapılması dijital imzanın ihlali anlamına gelecektir. İlgili şirket, yine dijital olarak imzalanacak bir Avrupa Birliği Menşe Sertifikası formuna veriyi işleyecektir.

Bu şekilde elektronik olarak hazırlanmış bir Menşe Sertifikası’nda aşağıdaki not yazılı olacaktır:

DİJİTAL İMZALI ELEKTRONİK SERTİFİKA

Menşe Sertifikasında uygun bir bağlantı adresi sunulduğundan Menşe Belgesi sahibi bu belgeyi internet ortamında kolaylıkla teyit ettirebilir. Bu işlem yalnızca Sertifika Numarasını ve ekranda beliren doğrulama kodunu girmek suretiyle zahmetsizce gerçekleştirilebilir.

Menşe Belgesinin muhteviyatına ilişkin herhangi bir kuşku bulunması durumunda, sertifikayı düzenleyen IHK şubesinden e-posta veya normal posta yoluyla bilgi talep edilebilir. Ek olarak teyit portalı aracılığıyla da bilgi talepleri karşılanacaktır.

Müsaadenizle önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek isteriz:

Elektronik olarak düzenlenmiş Menşe Sertifikalarının bir kez düzenlendikten sonra elle tadil edilmesi mümkün değildir. Ağırlık değişimi vb. nedenlerle herhangi bir tadile ihtiyaç duyulması durumunda Menşe Belgesi geçerliliğini yitirecek ve yeni bir elektronik sertifika hazırlanacaktır. İçerikte herhangi bir silinme veya değişiklik olduğunun düşünülmesi durumunda vakit kaybetmeden teyit portalı aracılığıyla bildirilmesi rica olunur. İçeriği silinmiş ve değiştirilmiş belge geçersiz sayılacaktır.

İşbu belgede açıklanan yenilik hususunda ülkenizdeki ilgili tüm birimleri bilgilendirmenizi ve bu yeni sistemi desteklemenizi rica ederiz. Yeni sistemi kullanmak suretiyle yukarıda bahsi geçen belgeleri kullanan şirketlerin ve diğer ilgili tarafların maliyet ve zamandan tasarruf etmelerini ve daha güvenli bir şekilde işlerini yürütebilmelerini mümkün kılmayı amaçlamaktayız.

25.02.2013, Berlin

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi