Akrilonitril ithalatında tarife Kontenjanı dağıtım usul ve esasları Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayınlandı

 

Akrilonitril ithalatında tarife Kontenjanı dağıtım usul ve esasları Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayınlandı

  

11 Ocak 2011 SALI
Resmî Gazete
Sayı: 27812

                                                                                                     TEBLİĞ 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2010 tarihli ve 2010/1174 sayılı “Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” uyarınca, akrilonitril ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 20/12/2010 tarihli ve 2010/1174 sayılı “Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar”a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

MADDE 3 – (1) 20/12/2010 tarihli ve 2010/1174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2926.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu “Akrilonitril” isimli madde için açılan 60.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu maddeyi üretimlerinde hammadde olarak kullanan sanayicilere talep toplama yöntemiyle yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde, ekte yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır. Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Dağıtım

MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarına eşit veya daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(2) Talep edilen toplam miktarın tespit edilen tarife kontenjanı miktarından fazla olması durumunda, dağıtım sanayicilerin ithalat performansı dikkate alınarak yapılır.

İthal lisansına ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2011 (31/12/2011 dahil) tarihine kadar geçerlidir. İthal lisansı üzerinde, geçerlilik tarihi içerisinde, ilgili firmaların talep etmesi halinde, Müsteşarlıkça uygun görülecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

(3) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, 10 (on) gün içerisinde firmalara verilen nüshanın aslı Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

Diğer hususlar

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 

EK

 

MÜRACAAT FORMU

 

·       G.T.İ.P

:

·       Madde ismi

:

·       Ticari ismi

:

·       Kimyasalın adı, açık formülü

:

·       İthalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, faks numarası, Ankara irtibat telefonu (varsa) 

 

:

·       İhracatçı firmanın ünvanı, adresi

:

·       213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası

 

:

·       Malın kullanılacağı yer

:

·       Malın miktarı

:

·       Malın menşe ülkesi

:

·       Malın sevk ülkesi

:

·       Malın giriş yapacağı gümrük kapısı

:

 

  Firma Unvanı

                  Yetkili İmza 

 

ARANACAK DİĞER BELGELER:

 

1-       Dilekçe

2-       Proforma fatura

3-       Bağlı bulunulan Sanayi Odasınca düzenlenmiş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tasdikli kapasite raporu sureti

4-       İmza sirküleri (noter tasdikli)

Müsteşarlıkça istenebilecek diğer belgeler
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi