Ayakkabı ithalatında mevcut ek mali yükümlülük uygulamasının devam etmesinin gerekip gerekmediği hususunda inceleme soruşturması açıldı

 

Ayakkabı ithalatında hali hazırda var olan ek mali yükümlülük uygulamasının devam etmesinin gerekip gerekmediği hususunda inceleme soruşturması açıldı

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ No: 2012/8

27.04.2012 Tarih, 28276 Sayılı Resmi Gazete

Ekonomi Bakanlığından:

Başvuru

MADDE 1 – (1) Yerli üreticiler tarafından, aşağıdaki tabloda belirtilen eşya ithalatında 26/6/2006 tarihli ve 2006/10618 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla uygulanan ve 11/2/2010 tarihli ve 2010/153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla uzatılan korunma önleminin süresinin yeniden uzatılması talebiyle 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

G.T.P.

Madde Adı

6402 (1)

Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar

6403 (1)

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar

6404 (1)

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar

(1) 6402.12; 6402.19; 6403.12; 6403.19; 6404.11 alt pozisyonları hariç.

Ön inceleme

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu eşyanın ithalatı 2009-2011 yıllarında artış göstermiştir.

(2) Korunma önlemine tabi ithal eşyanın piyasa payı artış göstermiştir.

(3) Başvuru konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi uygulanan dönemde yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinin düzelme eğiliminde olduğu tespit edilmiştir.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, yapılan başvuruyla ilgili olarak, 6402; 6403; 6404 G.T.P.’lerinde sınıflandırılan eşyanın (6402.12; 6402.19; 6403.12; 6403.19; 6404.11 alt pozisyonları hariç) ithalatında uygulanmakta olan korunma önlemininetkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla soruşturma açılmasına karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel: (+90 312) 204 77 17 Faks: (+90 312) 212 87 65

E-Ağ: http://www.ekonomi.gov.tr

E-posta: korunma@ekonomi.gov.tr

İlgili taraflar

MADDE 5 – (1) EK-I’de yer alan “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren onbeş gün içinde doldurarak Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi

MADDE 6 – (1) “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak 5 inci maddede belirtilen süre içerisinde gönderenlere, 1 inci maddede belirtilen internet bağlantısından ve http://www.ekonomi.gov.tr/ithgozetim/index.cfm adresinden ulaşılabilen “İlgili Taraf Soru Formu”na giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. Kullanıcı adı, “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak “İlgili Taraf Soru Formu”nu elektronik ortamda bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde doldurmaları gerekmektedir. “İlgili Taraf Soru Formu”nun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Gizlilik

MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 10 – (1) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre iki ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK -I

İLGİLİ TARAF BAŞVURU FORMU

APPLICATION FORM FOR THE INTERESTED PARTY

Tarih / Date: ..../.../....

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek ANKARA

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2012/8 sayılı Tebliğ ile başlatılmış olan korunma önlemi soruşturmasına ilgili taraf olarak kabul edilmek istiyoruz. Taraf olma gerekçemiz ve diğer gerekli bilgiler aşağıda verilmektedir. Bilgilerini ve gereğini arz ederiz. / We request to be accepted as an interested party to the safeguard investigation initiated with the Communiqué No 2012/8. Reason for being an interested party and other essential information are provided below.

İmza - Kaşe / Signature - Cachet

İsim - Unvan / Name – Title

 

İLGİLİ TARAF İLE İLGİLİ BİLGİLER
INFORMATION ABOUT THE INTERESTED PARTY

Unvan / Title:
Adres / Address:
E-posta / E-mail*:
Telefon / Telephone:
Faks / Fax:
İrtibat Kurulacak Kişinin İsmi ve Unvanı / Contact Person’s Name and Title:
* E-POSTA ADRESİ, “İLGİLİ TARAF SORU FORMU”NA GİRİŞTE KULLANICI ADI OLARAK
KULLANILACAKTIR. / E-MAIL ADDRESS SHALL BE THE USER NAME WHEN LOGGING IN TO
“QUESTIONNAIRE FOR THE INTERESTED PARTIES”

İştigal sahası /
Field of activity
(İşaretleyiniz/Please mark)

[ ]       Yerli Üretici / Domestic Producer

[ ]       İthalatçı / Importer

[ ]       İhracatçı/ Foreign Exporter

[ ]       Diğer / Other (Açıklayınız / Please explain)

Soruşturmaya ilgili taraf olma gerekçesini açıklayınız. / Please explain the reason for being an interested party to the investigation.

Yapılacağı yer ve tarih Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olan tarafları dinleme toplantısı için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz. /Please mark for the hearing which will be held on the date and at the venue that will be announced on the web site of the Ministry. (www.economy.gov.tr)

[ ]   Sadece dinleyici olarak iştirak edeceğiz. / We will attend the hearing in the observer status.

[ ]   Toplantıda görüşlerimizi sunacağız. / We will present our views at the hearing.

[ ]   Toplantıya katılmayacağız. / We will not attend the hearing.

Toplantıya iştirak edecek kişilerin isim ve unvanları aşağıda belirtilmektedir. / Names and titles of the participants are provided below.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi