Bazı elektrikli süpürgelerin ithalatında 10/8/2009 ten itibaren azami 200 gün süreyle ek mali yükümlülük, (teminata bağlanarak) uygulanacaktır


Elektrikli Süpürgeler İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar - 2009/15270 (26.07.2009 t. 27300 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2009/15270
Ekli “Elektrikli Süpürgeler İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 13/7/2009 tarihli ve 25185 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ELEKTRİKLİ SÜPERGELER İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR
Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar kapsamında 8/5/2007 tarihli ve 26516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/11993 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik 11/7/2006  tarihli ve 26225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince elektrikli süpürgeler ithalatına yönelik olarak ek mali yükümlülük şeklinde yürürlükte olan korunma önleminin bitiş tarihinden itibaren, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/3 ve 2009/12 sayılı Tebliğler çerçevesinde elektrikli süpürgeler ithalatına yönelik olarak uygulanacak olan geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Geçici korunma önlemi

MADDE 2- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, oluşabilecek telafisi güç zararların ortadan kaldırılabilmesini teminen, 10/8/2009 tarihinden itibaren azami 200 (iki yüz) gün süreyle, geçici korunma önlemi olarak aşağıda gösterilen eşik birim kıymetten, ithal edilen ürünün diğer yurtdışı giderler hariç CIF birim kıymetinin (malın 1 adedi için fiilen ödenen veya ödenecek bedel ile navlun ve sigorta bedelleri toplamı) çıkarılması suretiyle hesaplanacak müspet farka tekabül eden tutar kadar ek mali yükümlülük, Gümrük Mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.


G.T.İ.P.

EŞYA TANIMI

Eşik birim kıymeti 
(ABD Doları /adet)

8508.11.00.00.11

Gerilimi 110 Volt veya daha fazla olanlar 

34

8508.19.00.00.00

Diğerleri

(2) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir.

(3) Soruşturma sonucunda korunma önleminin, geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgililere iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmez.

(4) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar, Gümrük Mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

(5) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer Gümrük Mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, geçici korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(6) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Tarife kontenjanı

MADDE 3- (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın geçici korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 128.047 adet olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için verilecek tarife kontenjanı 42.682 adedi geçemez. 

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.
Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar 10/8/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ


ABD MINOR OUTLYING ADALARI

FİLDİŞİ SAHİLİ

LESOTHO

SİERRA LEONE

ABD VİRJİN ADALARI

FİLİPİNLER

LİBERYA

SOLOMON ADALARI

AFGANİSTAN

FRANSIZ POLİNEZYASI

LİBYA

SOMALİ

AMERİKA SAMOASI

GABON

LÜBNAN

SRİ LANKA

ANGOLA

GAMBİYA

MADAGASKAR

ST.KITTS & NEVİS

ANGUİLLA

GANA

MAKAO

ST.LUCİA

ANTARTİKA

GİNE

MALAVİ

ST.VİNCENT VE GRENADİNLER

ANTIGUA VE BARBUDA

GİNE - BİSSAU

MALDİVLER

SUDAN

ARJANTİN

GRENADA

MALEZYA

SURİNAM

ARUBA

GRÖNLAND

MALİ

SURİYE ARAP. CUM.

AZERBAYCAN

GUAM

MARŞAL ADALARI

SUUDİ ARABİSTAN

BAHAMALAR

GUATEMALA

MAURİTİUS

SVAZİLAND

BAHREYN

GUYANA

MAYOT

ŞİLİ

BANGLADEŞ

GÜNEY AFRİKA

MEKSİKA

TACİKİSTAN

BARBADOS

GÜNEY FRANSIZ TOPRAKLARI

MISIR

TANZANYA

BELİZE

GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY SANDVICH ADA.

MİKRONEZYA

TAYLAND

BENİN

GÜRCİSTAN

MOĞOLİSTAN

TOGO

BERMUDA

HAİTİ

MOLDOVA (CUMHURİYETİ)

TOKELAU

BHUTAN

HEARD ADA. VE MC DONALD ADA

MONTSERRAT

TONGA

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİK.

HİNDİSTAN

MORİTANYA

TRİNİDAD VE TOBAGO

BOLİVYA

HOLLANDA ANTİLLERİ

MOZAMBİK

TUNUS

BOTSVANA

HONDURAS

NAMİBYA

TÜRKMENİSTAN

BOUVET ADASI

İNG.HİNT OKY.TOPRAK.

NAURU

TURKS CAİCOS ADALARI

BREZİLYA

İNGİLİZ VİRJİN ADALARI

NEPAL

TUVALU

BRUNEİ DARUSSALAM

IRAK

NİJER

UGANDA

BURKİNA FASO

İRAN

NİJERYA

UKRAYNA

BURUNDİ

JAMAİKA

NİKARAGUA

UMMAN

CAPE VERDE

KAMBOÇYA

NIUE ADASI

URUGUAY

CEBELİTARIK

KAMERUN

NORFOLK ADASI

ÜRDÜN

CEZAYİR

KATAR

ORTA AFRİKA CUM.

VALLİS VE FUTUNA

CHRISTMAS ADASI

KAYMAN ADALARI

ÖZBEKİSTAN

VANUATU

CİBUTİ

KAZAKİSTAN

PAKİSTAN

VENEZUELA

COOK ADALARI

KENYA

PALAU

VİETNAM

ÇAD

KIRGIZİSTAN

PANAMA

YEMEN

DOĞU TİMOR

KİRİBATİ

PAPUA YENİ GİNE

YENİ KALEDONYA

DOMİNİK CUMHURİYETİ

KOKOS ADALARI

PARAGUAY

ZAMBİYA

DOMİNİKA

KOLOMBİYA

PERU

ZİMBABVE

EKVATOR

KOMOR

PİTCAİRN

 

EKVATOR GİNESİ

KONGO

RUANDA

  

EL SALVADOR

KONGO DEMOKRATİK C.

RUSYA FEDERASYONU

  

ENDONEZYA

KOSTA-RİKA

SAİNT.HELENA

  

ERİTRE

KUVEYT

SAİNT.PİERRE VE MİKELON

  

ETİYOPYA

KUZEY MARİANA ADALARI

SAMOA

 

FALKLAND ADALARI

KÜBA

SAO TOME VE PRINCIPE

  

FAS

LAOS

SENEGAL

   

FİJİ

 

SEYŞELLER

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi