Bazı elektrikli süpürgelerin ithalatında uygulanan korunma önlemi gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınarak tebliğde belirtildiği şekilde ek mali yükümlülük uygulanmak suretiyle 3 yıl uzatılmıştır

 

8508.11.00.00.11 ve 8508.19.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) sınıflandırılan elektrikli süpürgelerin ithalatında uygulanan korunma önleminin geçici önlemin uygulama süresi dahil olmak üzere 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, önlemin aşağıda gösterilen eşik birim kıymetten ithal edilen ürünün diğer yurtdışı giderler hariç CIF birim kıymetinin (malın 1 adedi için fiilen ödenen veya ödenecek bedel ile navlun ve sigorta bedelleri toplamı) çıkarılması suretiyle hesaplanacak müspet farka tekabül eden tutar kadar ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmasına, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması’nın (Anlaşma) 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile yapılan ön danışma görüşmelerinin sürdürülmesine, Anlaşma’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2010/1) (13.02.2010 t. 27492 s. R.G.)

 

 İlgili olarak bakınız: 

  • Bu Tebliğ ile öneride bulunulan önlem, 2010/150 sayılı Elektrikli Süpürge İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (23.02.2010 t. 27502 s. R.G.) ile kesin önleme dönüştürülmüştür.
  • Elektrikli Süpürgeler İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar - 2009/15270 (26.07.2009 t. 27300 s. R.G.) (Uygulamadaki Önlem)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/3 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren sonuç raporu ekte yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 8508.11.00.00.11 ve 8508.19.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) sınıflandırılan elektrikli süpürgelerin ithalatında uygulanan korunma önleminin geçici önlemin uygulama süresi dahil olmak üzere 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, önlemin aşağıda gösterilen eşik birim kıymetten ithal edilen ürünün diğer yurtdışı giderler hariç CIF birim kıymetinin (malın 1 adedi için fiilen ödenen veya ödenecek bedel ile navlun ve sigorta bedelleri toplamı) çıkarılması suretiyle hesaplanacak müspet farka tekabül eden tutar kadar ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmasına, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması’nın (Anlaşma) 12.3 maddesi gereğince soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile yapılan ön danışma görüşmelerinin sürdürülmesine, Anlaşma’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulmasına karar vermiştir.

GTİP

Eşya Tanımı

Eşik Birim Kıymet (ABD Doları/Adet)

1 inci Dönem (10/8/2009-9/8/2010)

2 nci Dönem (10/8/2010-9/8/2011)

3 üncü Dönem (10/8/2011-9/8/2012)

8508.11.00.00.11

Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar

34

33

32

8508.19.00.00.00

Diğerleri

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

EK

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER İTHALATINDA YÜRÜTÜLEN GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ RAPORU

1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1.1. Kapsam

Bu rapor, İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Mevzuat) çerçevesinde yürütülen gözden geçirme soruşturması sonucunda ulaşılan tespitleri içermektedir.

1.2. Soruşturmanın Başlatılması

Elektrikli süpürgeler ithalatında uygulanan korunma önlemine yönelik gözden geçirme soruşturması, yerli üreticiler adına Küçük Ev Aletleri Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği tarafından yapılan başvuruya istinaden, 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/3 sayılı Tebliğ ile başlatılmıştır.

1.3. Soruşturma Konusu Eşya

Soruşturma konusu eşya, 8508.11.00.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) "gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar" ve 8508.19.00.00.00 GTİP’li "diğerleri" altında sınıflandırılan elektrikli süpürgelerdir.

1.4. Yerli Üreticiler

Soruşturma kapsamında yerli üretime ilişkin olarak, Güven Elektrik Sanayi Mamulleri İmalat ve Tic. A.Ş., Erna-Maş Makine Tic. ve San. A.Ş., Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. ve Fanset Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarına ait bilgiler kullanılmıştır. Söz konusu yerli üreticiler, Mevzuat çerçevesinde yerli üretimi temsil niteliğini haiz bulunmaktadır.

1.5. İlgili Tarafların Bilgilendirilmesi ve Dinlenmesi

Soruşturma konusu eşyanın yerli üreticileri, ithalatçıları ve ihracatçıları ile yabancı ülke temsilciliklerine ve diğer ilgili taraflara görüşlerini göndermeleri ve sözlü dinlenme taleplerini iletmeleri için yeterli süre tanınmıştır. İlgili taraf başvuru formları ve bilgi formları Müsteşarlık genel ağ sayfasında yayımlanarak duyurulmuştur. Soruşturmaya ilgili taraf olarak iştirak etmek isteyen tüzel kişiliklerin başvuruları kabul edilmiş ve söz konusu tarafların görüşlerinin dinlenebilmesini teminen, 28/7/2009 tarihinde tarafları dinleme toplantısı yapılmıştır. Gerek bu toplantı öncesinde gerekse toplantıdan sonra Müsteşarlığa yazılı olarak iletilen bilgi formları ve ilgili taraf görüşleri, Müsteşarlık genel ağ sayfasında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

1.6. Sonuçların Değerlendirilmesi

Soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeleri içeren soruşturma raporu İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’nun 26/1/2010 tarihli toplantısında değerlendirilmiştir.

2. SORUŞTURMA KONUSU EŞYANIN İTHALATI İLE İLGİLİ BİLGİLER

2.1. Mutlak İthalat

İthalat
(Adet)

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

1.301.384

921.123

1.022.938

701.282

382.983

Soruşturma konusu eşyanın ithalatı, 2007 yılında %29 oranında azalırken 2008 yılında %11 oranlı bir artış kaydetmiştir. İthalat, 2009 Ocak-Haziran döneminde ise 2008 yılının aynı dönemine göre %45 oranında düşmüştür.

2.2. İthalatın Yerli Üretime Oranı

İthalat/Yerli Üretim(%)

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

86

56

 55

73

49

Korunma önleminin uygulamaya girdiği yıl olan 2006’da %86 olarak gerçekleşen ithalatın yerli üretime oranı, 2007 yılında %56’ya, 2008 yılında ise % 55’e gerilemiştir. 2008 Ocak-Haziran döneminde %73 olan ithalatın yerli üretime oranı, 2009 yılının aynı döneminde %49 olarak gerçekleşmiştir.

2.3. İthalatın Piyasa Payı

İthalatın Piyasa Payı(%)

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

53

41

39

46

36

Soruşturma konusu eşyanın yurt içi piyasadan aldığı pay 2006 yılında %53 olurken, piyasa payının izleyen dönemde sürekli olarak gerilediği görülmektedir. İthal ürünlerin piyasa payı 2009 Ocak-Haziran dönemi itibariyle %36 olarak gerçekleşmiştir.

2.4. Ülkeler İtibariyle İthalat

Ülkeler

2006

2007

2008

2009
(1-6)

ÇHC

%65

%44

%62

%43

Almanya

%25

%46

%23

%40

Polonya

%5

%6

%7

%11

Güney Kore

%1

%1

%1

%3

Diğer

%4

%3

%7

%3

Soruşturma konusu eşyanın ithalatında Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) payı 2006 yılında %65 olurken, 2007 yılında %44’e gerilemiş, 2008 yılında ise yeniden artış göstermiştir. Bunun yanında, Almanya menşeli ürünler, 2007 yılı ithalatında ilk sırayı almış, 2008 yılında ise ithalat içerisindeki ağırlığını bir miktar kaybetmiştir. 2009 Ocak-Haziran dönemi itibariyle ise ÇHC, Almanya ve Polonya en önemli tedarikçi ülkeler olarak ön plana çıkmaktadır.

3. YERLİ ÜRETİCİLERE İLİŞKİN GÖSTERGELER

3.1. Tüketim

Tüketim
(Adet)

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

2.468.985

2.237.992

2.606.392 

1.515.179

1.052.124

Soruşturma konusu eşyanın 2006 yılında 2,4 milyon adet seviyesinde olan yurt içi tüketimi, 2007 yılında %9 oranında düşmüş, 2008 yılında ise %16 oranında artarak 2006 yılı seviyesinin üzerine çıkmıştır. Tüketim, 2009 Ocak-Haziran döneminde ise %31 oranında gerilemiştir.

3.2. Üretim

Üretim
(Adet)

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

1.513.374

1.652.893

1.874.223

967.083

773.912

Yerli üreticilerin elektrikli süpürge üretimi, 2007 yılında 2006 yılına göre %9 oranında yükselmiştir. 2008 yılında da %13 oranında artış gösteren üretimin 2009 Ocak-Haziran döneminde ise %20 oranında gerilediği görülmektedir.

3.3. Yurt içi Satışlar

Yurt içi Satışlar(Adet)

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

1.167.601

1.316.869

1.583.454

813.897

669.141

Yerli üreticilerin yurt içi satışları, üretimde yaşanan değişime paralel bir şekilde, 2007 ve 2008 yıllarında artış gösterirken 2009 ilk 6 aylık dönemde azalmıştır.

3.4. Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı (KKO)

 

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

Kapasite (Adet)

1.921.120

2.131.120

2.131.120

1.065.560

1.383.560

KKO (%)

79

78

88

91

56

Yerli üreticilerin toplam elektrikli süpürge üretim kapasitesinde 2007 yılında artışa gidilmiştir. Bunun yanında, 2007 yılında %78’e gerileyen kapasite kullanım oranı 2008 yılında %88’e yükselmiştir. Kapasite kullanımı, 2009 Ocak-Haziran döneminde, gerek kapasitede yapılan artış gerekse de üretimde kaydedilen düşüş nedeniyle %56’ya gerilemiştir.

3.5. Dönem Sonu Stoklar

Stoklar
(Adet)

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

29.876

45.057

33.591

52.071

26.806

2006 yılı sonunda 30.000 adet düzeyinde olan stoklar, 2007 yılında %51 oranında artmıştır. Stokların 2008 yılında önemli oranda gerilediği görülmektedir. Stoklar, 2009 yılının ilk 6 ayının sonunda incelenen dönemin en düşük seviyesine gerilemiştir.

3.6. İstihdam

İstihdam (Direkt işçi sayısı)

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

711

858

832

822

821

Soruşturma konusu eşya üretiminde çalışan direkt işçi sayısının 2007 yılında %21 oranında arttığı, 2008 yılında %3 oranında azaldığı görülmektedir. İstihdam, 2009 Ocak-Haziran döneminde 2008 yılının aynı dönemindeki seviyesini korumuştur.

3.7. İşgücü Verimliliği 

Verimlilik (Adet/İşçi)

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

2.129

1.926  

2.253

1.177

943

Elektrikli süpürge üretiminde işgücü verimliliği, 2007 yılında bir önceki yıla göre %9 oranında gerilemiştir. 2008 yılında önemli ölçüde artış gösteren verimliliğin 2009 ilk 6 aylık dönemde, üretimde yaşanan düşüşe paralel olarak, %20 oranında gerilediği görülmektedir.

3.8. Kârlılık

Kârlılık
(% - Endeks)

2006

2007

2008

2008
(1-6)

2009
(1-6)

100 

61

93

91

128

Elektrikli süpürge üretiminde kârlılık, 2007 yılında gerilerken 2008 yılında yıllık bazda artış kaydetmiştir. Kârlılık, 2009 Ocak-Haziran döneminde en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

3.9. Fiyat Karşılaştırması

İthal ve yerli ürünlerin fiyatlarını karşılaştırmak üzere perakende aşamasında bir istatistik çalışması yapılmıştır. Söz konusu çalışmada ürünler, başlıcaları filtre sistemi, güç tüketimi ve toz kapasitesi olmak üzere çeşitli teknik özellikler kullanılarak, üst, orta ve alt segment ürünler olarak sınıflandırılmıştır. Bu itibarla, ithal ve yerli ürünlerin ortalama satış fiyatları aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

Fiyat (TL/Adet)

Üst Segment

Orta Segment

Alt Segment

Yerli Ürün

319

223

146

İthal Ürün

427

299

181

İncelenen tüm segmentler için ithal ürünlerin yerli ürünlerden daha yüksek fiyatlarla satışa sunulduğu görülmektedir. Bunun yanında, ithal ve yerli ürünlerin fiyatları arasındaki farkın üst segmentten alt segmente doğru ilerledikçe düştüğü gözlenmektedir. Özellikle orta ve alt segmentte yer alan yerli ürünlerin, korunma önlemi uygulanmaması durumunda, ithal ürünlerin fiyat rekabetinden etkilenebileceği düşünülmektedir.

3.10. Yerli Üreticilerce Alınan Uyum Önlemleri

Korunma önlemi uygulanan dönem boyunca yerli üreticilerin yeni rekabet şartlarına uyum sağlamak üzere yürüttükleri faaliyetler aşağıda özetlenmektedir.

- Korunma önlemi süresince yerli üreticiler tarafından toplam 62 model süpürge üretilmiştir.
- Bu dönemde, 28 model süpürge için patent veya tasarım tescili başvurusunda bulunulmuştur.
- Yerli üretici firmaların net işletme sermayesinde 24,3 milyon TL tutarında artış yaşanmıştır.
- Yerli üretici firmalar tarafından elektrikli süpürge üretimine yönelik olarak 9,4 milyon TL tutarında sabit sermaye ile makine ve teçhizat yatırımı yapılmıştır.
- Yerli üretici firmalar tarafından elektrikli süpürge üretimine yönelik olarak yaklaşık 3 milyon TL tutarında Ar-Ge harcaması yapılmıştır.

4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Soruşturma konusu eşyanın ithalatı, korunma önlemi uygulanan ilk yıl olan 2007’de %29 oranında gerilerken 2008 yılında %11 oranında artış göstermiştir. İthalat 2009 yılı ilk altı aylık dönemde ise %45 oranında düşmüştür. Bu düşüşün, büyük ölçüde ekonomik kriz kaynaklı talep yetersizliğine bağlı olduğu düşünülmektedir.

Bunun yanında, yerli üreticilerin ekonomik göstergeleri, ilgili sanayi dalının 2007 ve 2008 yıllarında bir toparlanma yaşadığını ortaya koymaktadır. Buna paralel olarak, 2006 yılında %47 olan yerli ürünlerin piyasa payı, 2008 yılında %61’e yükselmiştir. Ekonomik göstergeler, 2009 Ocak-Haziran döneminde ise, mevcut ekonomik krizin etkisiyle belirli bir ölçüde bozulmuştur.

Soruşturma kapsamında yapılan fiyat çalışmasında ise elektrikli süpürgelerin ithalatında korunma önlemi uygulanmaması durumunda, orta ve alt segmentte yer alan ithal ürünlerin, yerli ürünler üzerinde fiyat rekabeti yoluyla olumsuz etkilere yol açabileceği ortaya çıkmıştır.

Korunma önlemi uygulanan dönemde, yerli üreticiler özellikle yeni modeller geliştirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık verilmesi yoluyla yeni rekabet şartlarına uyum sağlamaya çalışmışlardır. Ancak, ekonomik krizin etkisiyle, yerli üreticilerin ekonomik göstergeleri üzerinde meydana gelecek olan ve alınan uyum önlemleriyle de pekiştirilen düzelme ve yeni oluşan rekabet şartlarına uyum sürecinin zaman alacağı ve bunun ilk korunma önlemi süresini aşacağı anlaşılmıştır. Bu itibarla, mevcut korunma önleminin 3 yıl süreyle uzatılmasının gerekli olduğu kanaatine varılmaktadır.

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi