Bazı Gofret, Tatlı, Tahin, Bisküvi, Çikolata, Kakao ürünlerinin itahalatındaki mevcut tarife kontenjanın uygulama esaslarına yönelik tebliğ yayımlandı. 27756 no lu resmi gazete

 

Bazı Gofret, Tatlı, Tahin, Bisküvi, Çikolata, Kakao ürünlerinin itahalatındaki mevcut tarife kontenjanın uygulama esaslarına yönelik tebliğ yayımlandı. 27756 no lu resmi gazete

Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (11.11.2010 t. 27756 s. R.G)

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 27/08/2010 tarihli ve 2010/888 sayılı "Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" uyarınca, bazı tarım ürünleri ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 27/08/2010 tarihli ve 2010/888 sayılı "Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar"a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

b) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğünü,

c) Denetim Birimleri: Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı ile Gümrük Müsteşarlığı’nın ilgili denetim birimlerini,

ç) Tarife kontenjanı: Belirli bir dönem itibarıyla gümrük vergisinde ve/veya diğer mali yüklerde indirim yapılan ya da muafiyet sağlanan ithalatın miktarını,

d) İthal lisansı: Tarife kontenjanı uygulaması kapsamında ithalat yapılmasını sağlamak üzere Müsteşarlıkça düzenlenen ve bir örneği Ek-1 ’de yer alan belgeyi,

e) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği belirli bir dönemi,

f) Firma: Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

Tarife Kontenjanı Tahsisatı İçin Başvuru ve Başvuruların Sonuçlandırılması 

MADDE 4- (1) 27/08/2010 tarihli ve 2010/888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca açılan tarife kontenjanları yalnızca, tarife kontenjanı kapsamı maddeyi aşağıdaki listede G.T.İ.P. ve madde ismi bulunan nihai mamullerin üretiminde girdi olarak kullanan sanayicilere tahsis edilecektir.

G.T.İ.P.

Maddenin tanımı

1704.90 (1704.90.10 hariç)

Diğerleri

18.06 (1806.10.15, 1806.10.30, 1806.10.90 hariç)

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

1905.31

Tatlı bisküviler

1905.32

Waffle ve gofretler

1905.40

Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller

1905.90 (1905.90.90 hariç)

Diğerleri

2008.19.19.00.41

Tahin

2008.19.95.00.41

Tahin

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, Ocak ayı içerisinde EK-2’de belirtilen belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak düzenlenerek Müsteşarlığa müracaat edilmesi zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde Müsteşarlık genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır. Ek 4-A’da yer alan "Firmanın Üretim ve/veya Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler"e ilişkin tablonun ayrıca ith@dtm.gov.tr e-posta adresine de gönderilmesi gerekmektedir.

(3) EK-2’de belirtilen belge ve bilgileri tam ve eksiksiz olarak içermeyen veya başvuru süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. Ancak, başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Genel Müdürlükçe EK-2’de yer alan belge ve bilgiler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

Genel Müdürlük, gerekli görmesi halinde, EK-2’de yer alan belge ve bilgilerin dışında ilave belge ve bilgiler isteyebilir.

(4) Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Müsteşarlığa ibraz edilen belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.

(5) Tarife kontenjanlarının her biri için, aynı firma tarafından bir tarife kontenjanı başvuru döneminde tarife kontenjanı tahsisatı için sadece bir başvuru yapılması esastır. Aksi durumda, değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki en son başvuru değerlendirmeye alınır.

(6) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurulara ilişkin tarife kontenjanlarının dağıtımı, 14/04/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar" hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(7) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki müracaatlarda ilgili maddeye ilişkin olarak talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Müsteşarlıkça yayımlanacak yeni bir Tebliğ ile yapılabilir.

İthal Lisansı Düzenlenmesi

MADDE 5- (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan firmalar adına Müsteşarlıkça ithal lisansı düzenlenir.

(2) İthal lisansı, bir tanesi tarife kontenjanı tahsisi yapılan firmaya verilmek üzere (firma nüshası) ve bir tanesi Müsteşarlıkta kalmak üzere (Müsteşarlık nüshası) 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir.

İthal Lisansı Kullanımı

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ kapsamında Müsteşarlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) İthal lisansının firma tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(4) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta sadece ithal lisansında kayıtlı miktar kadar ithalat için indirimli gümrük vergisi ve/veya diğer mali yükler uygulanmak üzere ithalat yapılabilir.

(5) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

(6) İthal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine göre gümrük idaresine ibrazı gereken belgelerin firma tarafından ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

(7) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalatta yükümlü tarafından ithal lisansının tarih ve sayısının gümrük beyannamesinin ilgili bölümüne kaydedilmesi zorunludur.

Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansıyla yapılacak ithalatta, ithal lisansı firma nüshası ithalat işlemleri sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) İthal lisansı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının firma nüshasının arka yüzüne işlenerek imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek ilave edilen sayfa adedi ithal lisansı firma nüshasının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

İthal Lisansının Zayii

MADDE 8- (1) İthal lisansının zayii (kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi) halinde, zayie ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Müsteşarlıkça üzerine "Zayiinden dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

İthal Lisansının Revizesi

MADDE 9- (l) İthal lisansı firma nüshasının aslı ve değişiklik talebine ilişkin ilgili belgeler ile birlikte başvurulması halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Müsteşarlıkça sonuçlandırılır.

Yaptırım

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ kapsamında düzenlenen ithal lisansı ile yapılacak ithalat işlemlerine esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının veya sahte belge kullanıldığının veya ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal lisansına konu ithal işlemlerinde bu Tebliğ ile belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının Denetim Birimlerince tespiti halinde, Müsteşarlıkça ilgili ithal lisansı iptal edilir ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl süreyle bu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı tahsis edilmez.

Diğer Mevzuat Hükümleri

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ, ithal lisansı kapsamında ithalatı gerçekleşecek maddenin ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez.

Yetki

MADDE 12- (1) Müsteşarlık, bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 01/01/2010 -31/12/2010 dönemine ilişkin tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, EK-2’de belirtilen belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak düzenlenerek Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında 01/01/2010 -31/12/2010 dönemine ait tarife kontenjanlarına ilişkin olarak Müsteşarlıkça düzenlenen ithal lisansları, 31/03/2011 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ek 1

İthal Lisansı Örneği

İTHAL LİSANSI              T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

1

1. İthalatçı

2. Lisans numarası

 

3. Kota dönemi

 

İthalatçıya
verilecek nüsha

 

4. Lisansı düzenleyen yetkili makam

 

5. Beyan sahibi/temsilci

6. Menşe ülke                                    

 

7. Malın sevk edildiği ülke

 

1

 

8. Geçerlilik süresi sonu

 

 

9. Malların tanımı

10. G.T.İ.P

 

11. Miktar

 

12. Teminat

 

13. Diğer ayrıntılar

 

14. Yetkili makamın onayı

 

 

15. KULLANIMLAR
Sütun 17’nin 1 inci hanesinde kullanılabilecek miktarı ve aynı sütunun 2 inci hanesinde kullanılan miktarı belirtiniz.

16. Net miktar (net ağırlık veya birimi belirten diğer ölçü birimi) 

19. Gümrük beyannamesinin veya müfrezin numarası ve kullanım tarihi

20. Gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinin adı, mührü ve imza

17. Rakamla

18. Kullanılan Miktar (yazıyla)

1

 

 

  

2

 

 

  

1

 

 

  

2

 

 

  

1

 

 

  

2

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

Not: Gümrük idarelerince, ihtiyaca binaen düzenlenecek ilave sayfalar buraya eklenecektir.

 

Ek-2

Başvurularda İbrazı Gereken Belgeler

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak ibrazı gerekmektedir.

1- Bir örneği EK-3’te yer alan "Başvuru Formu" (başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış)

2- İmza sahiplerinin firmayı temsil ve ilzama yetkili olduğunu kanıtlayan imza sirkülerinin veya imza beyanlarının aslı veya noter onaylı sureti (başvuru tarihinden geriye doğru 3 (üç) ay içerisinde düzenlenmiş/onaylanmış olması gerekmektedir.)

3- Firma unvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları veya ticaret sicil memurlukları tarafından onaylı sureti (Kuruluşa, varsa unvan ve adres değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her birinin ibrazı gerekmektedir.)

4- Tarife kontenjanı talebi yapılan maddeyle ilgili tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun/ kapasite raporlarının bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti (başvuru tarihinden itibaren geriye doğru en fazla 3 (üç) ay içerisinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir.) (Kapasite raporunun aslı veya noter onaylı sureti kabul edilmeyecektir.)

5- Bir örneği EK-4’te yer alan ve firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler ve yeminli mali müşavir tarafından imzalanmış olan Faaliyet Formu (Ekine formu tasdik eden Yeminli Mali Müşavirin bağlı bulunduğu Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan ve başvuru tarihi itibariyle geçerli olan "Faaliyet Belgesi"nin eklenmiş olması gerekmektedir)

Açıklamalar:
1- Tarife kontenjanı tahsisatı taleplerine ilişkin başvurularda Müsteşarlığa ibraz edilen belgeler hiçbir suretle iade edilmez ve başka bir başvuru için kullanılamaz.
2- Başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri tam ve eksiz olarak içermeyen ve süresi içerisinde usulüne uygun olarak yapılmayan başvurular olumsuz sonuçlandırılır.

 

Ek-3

Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanından Yararlanmak ve İthal Lisansı Almak İçin Başvuru Formu Örneği

 

Başvuru Tarihi: /..../

 


DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA 
(İthalat Genel Müdürlüğü)


27/08/2010 tarihli ve 2010/888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"a istinaden hazırlanan "Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında aşağıda belirtilen madde/maddeler için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Müsteşarlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak aşağıda ve ekte sunulmaktadır.

 

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı: 

 

 

Firma Yetkilisinin Unvanı: 

 

 

İmza-Kaşe:

 

I- Başvuru sahibi firmanın;

1) Adı/Unvanı (Ticaret Sicil Gazetesinde yer aldığı şekliyle):

2) Bağlı bulunulan vergi dairesi ve vergi sicil numarası/T.C. kimlik numarası:

3) Sigorta Sicil Numarası:

4) Tebligat adresi (Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan tebligat adresi):

5) Telefon:                 Faks:                       E- posta:

6) Başvuru sahibi firma adına irtibat sağlayacak kişi:

II- Tarife kontenjanı tahsisi talebinde bulunulan maddenin/maddelerin:

G.T.İ.P.(1)

Talep Edilen Miktar (Kg)

Menşe ülkesi

Türkiye’ye ihraç amacıyla yüklemenin yapılacağı ülke

Rakam ile

Yazı ile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklamalar:
1- Yukarıdaki tabloda G.T.İ.P. sütununa, yürürlükteki "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli" esas alınarak 12’li G.T.İ.P. yazılması gerekmektedir.
2- 27/08/2010 tarihli ve 2010/888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca tarife kontenjanı açılan maddelerden, bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinde belirtilen nihai mamul/mamullerin üretiminde girdi olarak kullanılan birden fazla madde için ithal lisansı düzenlenmesi talep edilebilir. Bu durumda, yukarıdaki tabloya ihtiyaca binaen yeni satırlar eklenebilir. Ancak, söz konusu girdilerin nihai mamule ilişkin kapasite raporunda yer alması gerekmektedir.

 

Ek-4

Faaliyet Formu Örneği

 

Tarih:..../..../

Aşağıda unvanı ve sicil numaraları belirtilen firmanın başvurusu üzerine, firmanın muhasebe kayıtlarının ve ilgili diğer belgelerin tetkiki sonucunda firmanın faaliyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bilgilere ulaşılmış olup, söz konusu bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin doğru olmaması halinde doğacak hukuki sorumluluktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

Firma Yetkilisi/Yetkilileri

YMM Adı Soyadı

Adı Soyadı,Unvan

 Mühür

İmza ve Kaşe(1)

İmza ve Kaşe

 

1- Tarife Kontenjanı Tahsis Talebinde Bulunan Firmaya İlişkin Bilgiler

a) Firma Unvanı (2)

  

b) Adres(2) ve Telefon/Faks Numarası

  

c) Üye Olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası

  

ç) Ticaret ve/veya Sanayi Sicil No

  

d) Vergi Dairesi ve Vergi Sicil Numarası/ T.C. Kimlik Numarası

  

e) Gelir/Kurumlar Vergisi Tutarı(3)

  

2- Firmanın Üretim ve/veya Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler(4) (Bkz. Ek 4-A)

3- İncelemeyi Yapan Yeminli Mali Müşavirin

a) Adı Soyadı

 

b) Bağlı Olduğu Oda ve Sicil Numarası

 

c) Adres ve Telefon/Faks Numarası

 

Açıklamalar:
(1) Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.
(2) Firmanın Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan unvanının ve adresinin tam olarak yazılması gerekmektedir.
(3) Başvurunun yapıldığı yıldan 1 önceki yıla (örneğin; 2010 yılında başvuru yapılmışsa 2009 yılına) ilişkin
(4) Ek 4-A’daki tabloda yer alan "Üretilen Nihai Mamule ve "Nihai Mamulün Üretiminde Girdi Olarak Kullanılan ve Tarife Kontenjanı Talebinde Bulunulan Madde’ye ilişkin bilgilerin başvurunun yapıldığı yıldan I önceki yıl (örneğin; 2010 yılında başvuru yapılmışsa 2009 yılı) esas alınarak doldurulması gerekmektedir.

 

Ek 4-A

2- Firmanın Üretim ve/veya Tüketim Faaliyetine İlişkin Bilgiler

Üretilen Nihai Mamule İlişkin Bilgiler(l)

Tarife Kontenjanı Talebinde Bulunulan Girdiye İlişkin Bilgiler(l)

G.T.İ.P./Madde İsmi

Yıllık Üretim Kapasitesi (ton)

Üretim Miktarı (ton)

G.T.İ.P. : ................................
Madde İsmi:.................................

Yıllık Tüketim Kapasitesi (ton)

Tüketim Miktarı (ton)

1704.90 (1704.90.10 hariç) 
Diğerleri

 

 

 

 

18.06 (1806.10.15, 1806.10.30,1806.10.90 hariç) Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

 

 

 

 

1905.31 Tatlı bisküviler

 

 

 

 

1905.32 Waffle ve gofretler

 

 

 

 

1905.40 Gevrekler, kızartılmış ekmek ve diğer kızartılmış mamuller

 

 

 

 

1905.90 (1905.90.90 hariç) Diğerleri

 

 

 

 

2008.19.19.00.41, 2008.19.95.00.41 Tahin

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

(1) Talepte bulunulan her bir tarife kontenjanı için bu formun ayrı ayrı ve başvurunun yapıldığı yıldan 1 önceki yıl (örneğin; 2010 yılında başvuru yapılmışsa 2009 yılı) esas alınarak doldurulması gerekmektedir.

Firma Yetkilisi/Yetkilileri

YMM Adı Soyadı

Adı Soyadı,Unvan

 Mühür

İmza ve Kaşe(*)

İmza ve Kaşe

* Firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi