Bazı Kapı Kilidi, Menteşe ve Mensucatın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 2013/1 Sayılı Tebliğ ile Değiştirildi

 

Bazı Kapı Kilidi, Menteşe ve Mensucatın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 2013/1 Sayılı Tebliğ ile Değiştirildi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/1) (31.01.2013 t. 28545 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 – (1) Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde (TGTC) yapılan değişiklikler sonucunda damping ve sübvansiyona karşı önleme tabi bazı eşyanın sınıflandırmasında da değişiklikler meydana gelebilmektedir.

(2) Bu Tebliğ’in amacı, Ek-1’deki tabloda bahsi geçen İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğlerin uygulanmasında, mezkûr tabloda yer alan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca da teyit edilen geçerli eşya sınıflandırmalarının esas alınmakta olduğunun duyurulmasıdır.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Ek-1’deki tabloda yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler çerçevesinde münhasıran damping ve sübvansiyona karşı önlem uygulamasına konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde tanımları ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişikliklerin ilanını kapsar.

İlan

MADDE 3 – (1) Ek-1’deki tabloda yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğlerin 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi çerçevesindeki uygulamasında, mezkûr tabloda yer alan tarife pozisyonları ve eşya sınıflandırmalarının esas alınmakta olduğu ilan olunur.

(2) Bu Tebliğ, Ek-1’deki tabloda bahsi geçen damping ve sübvansiyona karşı önlemlerin kapsamında herhangi bir değişikliğe yol açmaz.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 Ek-1

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞLER ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU DEĞİŞİKLİKLERİ

 

TEBLİĞ NO

KESİN ÖNLEM RESMÎ GAZETE TARİH VE SAYISI

 G.T.İ.P (TGTC 2012)

 G.T.İ.P (TGTC 2013)

MADDE İSMİ

ÜLKE

2009/21

30/7/2009 27304

8301.40.11.00.00 8301.40.19.00.00

8301.40.11.00.00 8301.40.19.00.11 8301.40.19.00.19

Topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç), Diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

2010/18

20/7/2010 27647

8302.10.00.00.00

8302.10.00.00.11 8302.10.00.00.19

Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Çin Halk Cumhuriyeti

2008/29 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

20/7/2010 27647

Çin Tayvanı Endonezya Malezya

2012/28

25/12/2012 28508

3926.90.97.90.19

3926.90.97.90.18

Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat

Çin Halk Cumhuriyeti Vietnam

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi