Bazı makinelerin Serbest Bölgeden

 

 

Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü nün Yatırım Teşvik ile ilgili 09.04.2010 tarihli 04510 sayılı tasarruflu yazısı (Yatırım Teşvik Belgeli İthalatlar hk.)

T.C

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.02.1.GÜM.0.08.07.00-240-2302-94737/4510

Konu: Yatırım Teşvik Belgeli İthalatlar hk.

 

09.04.2010 / 04510

GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

Müsteşarlığımıza intikal eden muhtelif dilekçelerde, yatırımcı firmaların serbest bölgelerden satın aldıkları üretime dayalı çeşitli makinelerin "Yatırım Teşvik Belgesi" kapsamında ithali esnasında gümrük idarelerince Dış Ticaret Müsteşarlığı izninin arandığı, anılan Müsteşarlığa başvuruları sonucunda eşyanın ithalinin Müsteşarlığımıza muhatap 22.12.2006 tarih ve 50624 sayılı yazıları çerçevesinde ilgili gümrük idarelerince sonuçlandırılması gerektiği yanıtını aldıkları ve serbest bölgede bulunan firmalarda yaklaşık 500 adet 2008 model kullanılmamış makine bulunduğundan konunun değerlendirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, Mer’i İthalat Tebliğlerinin gümrük işlemleri itibariyle uygulanmasına ilişkin 2009/74 sayılı Genelgenin 3 üncü maddesinde; " …a) İthalat Rejimi Kararı’nın 7’inci maddesinde belirtilen "eski" tavsifine yönelik değerlendirme kapsamında;

- Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan serbest bölgelerde üretim veya montaj faaliyet ruhsatı alan firmalarca, serbest bölgeye getirildiği tarihte yeni ve kullanılmamış (orijinal ambalajında) olan aksam ve parçalardan üretilen mamul eşyalardan;

- 8429.51; 8429.52, 8429.59, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 ve 87.11 gümrük tarife pozisyonları dışında yer alan eşyanın (zikredilen tarife pozisyonları hariç),

- İçinde bulunulan takvim yılında bir sonraki yıl modeli olarak üretilen otomotiv ana sanayi ürünlerinin (87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 ve 87.11 gümrük tarife pozisyonlarında yer alanlar), ithaline mezkur maddelerin kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları ayrıca, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla gümrük müdürlerince izin verilmesi mer’i İthalat Rejimi Kararı’nın 2 ve 7’inci maddeleri uyarınca uygun görülmektedir." denilmektedir.

Yatırımcı firmaların serbest bölgelerden satın aldıkları üretime dayalı çeşitli makinelerin yatırım teşvik belgesi kapsamında ithalinin talep edilmesi halinde konunun Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bir örneği ilişik 22.12.2006 tarih ve 50624 sayılı yazısı ile Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2009/74 sayılı Genelgesi çerçevesinde konunun değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Dr. Hüseyin AVCI

 

Genel Müdür Yrd.

 

T.C

BAŞBAKANLIK

Dış Ticaret Müsteşarlığı

 

Sayı: B.02.1.DTM.0.03.01.01

Konu: İthal İzni

 

22.12.2006 / 50624

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

İlgi : 23.12.2005 tarihli ve 57718 sayılı yazımız.

Malumları olduğu üzere, mer’i İthalat Rejimi Kararı’nın 7’inci maddesi mucibince, eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali Müsteşarlığımız iznine tabi bulunmaktadır.

İlgide kayıtlı yazımız konusu, söz konusu maddede belirtilen "eski" tavsifine yönelik değerlendirme kapsamında, gümrük idareleri ile serbest bölgelerde yaşanacak sıkışıklığın bertaraf edilebilmesi, Müsteşarlığımız ve Müsteşarlıkları arasında yapılacak yazışmaların azaltılarak ithal taleplerinin seri bir şekilde sonuçlandırılmasını ve bu suretle ithalatçıların ilave mali külfetlere katlanmalarının önlenmesini teminen her yıl yapılan uygulama paralelinde;

-Müsteşarlığımızdan serbest bölgelerde üretim üretim veya faaliyet montaj ruhsatı alan firmalarca, serbest bölgeye getirildiği tarihte yeni ve kullanılmamış (orjınal ambalajında olan) aksam ve parçalardan üretilen mamul eşyanın;

-8429.51; 8429.52, 8429.59, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 ve 87.11 gümrük tarife pozisyonları dışında yer alan eşyanın (zikredilen tarife pozisyonları hariç),

-İçinde bulunulan takvim yılında bir sonraki yıl modeli olarak üretilen otomotiv ana sanayi ürünlerinin (87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 ve 87.11 gümrük tarife pozisyonlarında yer alanlar),

ithaline mezkur maddelerin kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) olmamaları ayrıca, dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin ithalatçı tarafından ilgili mercilerden temin edilmesi kaydıyla izin verilmesi mer’i İthalat Rejimi Kararı’nın 2 ve 7’inci maddeleri uyarınca uygun görülmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Müsteşar a.

Ahmet YAKICI

İthalat Genel Müdürü

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi