Bazı tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin Azo Boyar Madde ve Aril Aminler hakkındaki Genelge şartlarına uygunluğunun riske dayalı denetim sistemiyle (RDDS) denetlenmesi hk. tebliğ


Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Sağlık Bakanlığının 29.12.1994 tarih ve 15488 sayılı Deri ve Tekstil Ürünlerinde Azo Boyar Madde ve Aril Aminler Hakkındaki Genelgesinde bulunan şartlara uygun olup olmadığının riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin usul ve esasları hk. Tebliğ yayınlanmıştır.

Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/22) (17.09.2009 t. 27352 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:
Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, EK I’deki listede yer alan ithal eşyanın karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan şartlara uygun olup olmadığının riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Risk değerlendirmesi

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamında risk, EK I’deki listede gösterilen ithal eşyanın, karşılarında gösterilen mevzuatta yer alan şartlara uygun olmama olasılığıdır.

(2) EK I’deki listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları ile fasıl numaraları yer alan eşya Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) risk değerlendirmesine tabi tutulur. Bu ürünlere ilişkin risk değerlendirmesi, ihracatçı, ithalatçı, ithal eşya, ithalat koşulları, dağıtım kanalları ve gerekli görülebilecek diğer hususlara ilişkin ulaşılabilen bilgiler üzerinden yapılır.

Numune alınması

MADDE 3 – (1) Risk değerlendirmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde, eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmeden önceki 3 (üç) iş günü içerisinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca eşyadan numune aldırılabilir. Numune alınmasına ilişkin 3 (üç) günlük süre, Gümrük Müsteşarlığı’nca gümrük yükümlülüğünün sona erdiğinin Dış Ticaret Müsteşarlığı’na elektronik olarak bildirilmesiyle başlar.

(2) Numune alınmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.
(3) Alınan numuneler, uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda test ettirilir.

Gümrük gözetiminin sona erdirilmesi

MADDE 4 – (1) Gümrük yükümlülüğü sona eren eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilebilmesi için onay belgesinin elektronik ortamdaki kaydı aranır. Bu kapsamdaki eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin iş ve işlemler ilgili gümrük mevzuatı hükümlerine tabi olup, onay belgesi düzenlenmeyen veya aksine bildirimde bulunulan eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmez.

(2) Onay belgesinin elektronik kaydı, http://www.ebirlik.org adresinden gümrük beyannamesi tescil numarası ile sorgulanabilir.

Doğrudan ve dolaylı temsil edilen eşya

MADDE 5 – (1) Numune alınarak test edilen eşya ile aynı fiziksel özelliklere sahip eşya doğrudan temsil edilen eşya kabul edilir.

(2) Numune alınarak test edilen eşyayı Türkiye’ye ihraç eden ihracatçıdan ithal edilen benzer nitelikteki eşya dolaylı temsil edilen eşya kabul edilir.

Ön tespit ve duyuru

MADDE 6 – (1) Yapılan testler sonucunda ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığı anlaşılan numunenin doğrudan ve dolaylı temsil ettiği tespit edilen eşyaya ilişkin bilgiler http://www.ebirlik.org adresinden duyurulur.

Bildirim

MADDE 7 – (1) İthalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler 6 ncı madde kapsamında duyurusu yapılan eşyaya ilişkin EK II’de yer alan “Bildirim” formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak EK II’de yer alan adrese iletirler. Gerekli görülmesi halinde bildirimlere konu eşyaya ilişkin ek bilgi ve belge istenebilir.

(2) Bildirimi yapanlar bildirim formunun I ve III. bölümlerini, satış yaptıkları piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilere en geç bildirimi gönderdikleri tarih itibariyle noter kanalıyla veya elden iletirler. Bu işleme ilişkin noter belgeleri veya taraflarca düzenlenecek elden teslim tutanağı talep edilmesi halinde verilmek üzere bildirimi yapan tarafından saklanır.

(3) Duyurusu yapılan eşyanın bildirimi ithalatçılar tarafından en geç duyuru tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde, ithalatçı dışında eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından en geç kendilerine satış yapan satıcının yaptığı bildirimin I. ve III. bölümlerinin kendilerine ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içerisinde veya bu bildirimlerin kendilerine ulaşmaması halinde duyuru tarihinden itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içerisinde yapılır.
Tespit ve nihai duyuru

MADDE 8 – (1) İthalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce yapılan bildirimler sonucunda, teste tabi tutulacak, toplatılacak, düzeltilecek, imha edilecek veya bu işlemlere tabi tutulmak üzere ilan yoluyla geri çağrılacak doğrudan veya dolaylı temsil edilen eşyanın yerleri ve miktarları tespit edilerek bu Tebliğ’in 6 ncı maddesinde yer alan adreste duyurulur.

(2) Belgelendirilmemiş olan eşya gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili mercilere bildirilir.

Doğrudan temsil edilen eşyanın toplatılması, düzeltilmesi ve imhası

MADDE 9 – (1) Eşyanın toplatılması, mühürlü kaplarda saklanması anlamına gelir.

(2) Eşyanın düzeltilmesi, toplatılan eşyanın ilgili mevzuata uygun olmayan özelliklerinin giderilmesi anlamına gelir.

(3) Eşyanın imha edilmesi, toplatılan eşyanın uluslararası akreditasyona sahip imha merkezlerine imha edilmek üzere teslim edilmesi anlamına gelir.

(4) 8 inci maddeye göre yerleri ve miktarları belirlenen doğrudan temsil edilen eşya nihai duyuru tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde ithalatçı ve/veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce düzeltilir veya imha edilir.

(5) Toplatılan eşya gümrük mevzuatı çerçevesinde ve yükümlü talebi doğrultusunda mahrecine iade edilebilir. Usulüne uygun olarak mahrecine iade edilmiş eşya da imha edilmiş sayılır.

Dolaylı temsil edilen eşyanın testi

MADDE 10 – (1) 8 inci maddeye göre tespit edilen dolaylı temsil edilen eşya doğrudan temsil eden numuneler üzerinden uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlarda teste tabi tutulur. Testler sonucunda eşyanın ilgili mevzuatta bulunan şartlara uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda 9 uncu madde hükümleri uygulanır. Dolaylı temsil edilen eşyanın ithalatçısı veya eşyayı piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerce nihai duyuru tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde teste tabi tutulmaması halinde bu ürünler doğrudan temsil edilen eşya kabul edilerek 9 uncu madde hükümleri uygulanır.

İlan

MADDE 11 – (1) Yeri tespit edilemediğinden dolayı, bu Tebliğ’in 9 ve 10 uncu maddeleri çerçevesinde toplatılamadığı için imha edilemeyen veya düzeltilemeyen eşya, nihai duyuru tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde en son satışı yapan gerçek veya tüzel kişilerce ilan yoluyla geri çağrılır. Bu ilanlar, ülke genelinde dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında, her birine en az 2 (iki) gün süreyle ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenen şekle ve içeriğe uygun olarak yapılmak zorundadır. En son ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde toplatılamayan eşya için imha yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır. İlan yoluyla geri çağrılan doğrudan temsil edilen eşya için 9 uncu madde hükümleri, dolaylı temsil edilen eşya için 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

Sorumluluk

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre eşyanın test edilmesi, toplatılması, düzeltilmesi, imhası ve ilanına ilişkin tüm işlemlerin yapılmasından ve bunlardan doğacak tüm masraflardan eşyayı Türkiye’ye ithal eden ithalatçı ve/veya piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişiler müteselsilen sorumludur. İlgililer tarafından usulüne uygun olarak yapılmayan işlemler resen yapılır. Resen toplatılan eşya başkaca bir işleme gerek kalmaksızın imha edilir. Resen yapılan işlemlere ilişkin tüm masraflar ithalatçı ve/veya ürünü piyasaya arz zincirinde yer alan gerçek veya tüzel kişilerden müşterek müteselsil sorumlu olarak tahsil edilir.

İhtisas kuruluşları

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre numune alınması, testler, toplatma ve imha işlemleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisi ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) tarafından uluslararası akreditasyona sahip laboratuvarlara ve uluslararası gözetim şirketlerine yaptırılır.

Risk Değerlendirme Kurulu

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ ile belirlenen iş ve işlemler konusunda Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Genel Müdürlük, İTKİB ve gerekli olması halinde ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla Risk Değerlendirme Kurulu (RDK) oluşturulur. RDK’nın oluşturulması, görevleri ile çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 15 – (1) 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı (2. mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Boyar Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat-2009/15) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ 1/11/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-I


İLGİLİ OLDUĞU MEVZUAT

FASIL/GTP/GTİP

Sağlık Bakanlığı’nın 29.12.1994 tarih ve 15488 sayılı Deri ve Tekstil Ürünlerinde Azo Boyar Madde ve Aril Aminler Hakkındaki Genelgesi

41,42,43,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 üncü fasıllar

65.05
9404.21, 9404.29, 9404.30, 9404.90

3204.11.00.00.00, 3204.12.00.00.11, 3204.12.00.00.19, 3204.13.00.00.00, 3204.14.00.00.00,

EK-II


BİLDİRİM

(İTHALAT 2009/22 SAYILI TEBLİĞ GEREĞİNCE YAPILAN )

 I. BÖLÜM: BİLDİRİMİ YAPANA İLİŞKİN BİLGİLER


BİLDİRİMİN İLİŞKİLİ OLDUĞU DUYURU NUMARASI:

 

BİLDİRİMİ YAPANIN:

ÜNVANI

:

VERGİ NUMARASI

:

TELEFON NUMARASI

:

FAKS NUMARASI

:

E-POSTA VE İNTERNET

:

POSTA KODU

:

İL VE İLÇE

:

SEMT/MAHALLE

:

CADDE

:

SOKAK

:

KAPI NUMARASI

:

BİLDİRİMİ HAZIRLAYAN KİŞİNİN:

ADI SOYADI

:

ÜNVANI/GÖREVİ

:

TELEFON NUMARASI

:

E-POSTA ADRESİ

:

BU BİLDİRİM KAPSAMINDA VERİLEN BİLGİLERİN EKSİKSİZ VE DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.

TARİH

İMZA

KAŞE

 

 

 

 

 II. BÖLÜM: SATIN ALINAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER


EŞYANIN ALINDIĞI SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

UNVANI:

VERGİ NUMARASI:

TELEFON NUMARASI ( )

FAKS NUMARASI ( )

E-POSTA ADRESİ

INTERNET ADRESİ

İL VE İLÇE

SEMT/MAHALLE

POSTA KODU

CADDE

SOKAK

KAPI NUMARASI

ALIMA KONU EVRAK VE MİKTARLARA İLİŞKİN BİLGİLER

SIRA NO

FATURA

İRSALİYE/BEYANNAME

MİKTAR

BİRİM

TARİH

NO

TARİH

NO

1

 

  

  

  

 

  

2

  

  

  

  

  

 

...

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

  

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

   

    

   

     

   

  

  

   

   

   

  

  

   

  

    

    

  

    

      

  

  

     

     

     

     

  

  

  

     

     

    

     

  

  

    

      

      

     

    

    

   

  

   

       

     

     

   

    

  

    

    

    

      

      

    

  

    

     

    

    

    

 

  

     

    

    

     

  

     

  

     

     

    

     

   

   

   

     

    

      

   

      

  

    

     

    

    

    

  

  

  

     

    

     

     

  

   

  

     

     

     

     

     

  

  

    

     

     

       

     

   

  

   

      

       

       

    

   

  

     

    

     

     

    

     

  

  

      

     

     

     

       

  

     

    

     

     

     

    

    

                                                                         TOPLAM

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

III. BÖLÜM: SATIŞI YAPILAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER


EŞYANIN SATILDIĞI ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

UNVANI:

VERGİ NUMARASI:

TELEFON NUMARASI ( )

FAKS NUMARASI ( )

E-POSTA ADRESİ

INTERNET ADRESİ

İL VE İLÇE

SEMT/MAHALLE

POSTA KODU

CADDE

SOKAK

KAPI NUMARASI

SATIŞA KONU EVRAK VE MİKTARLARA İLİŞKİN BİLGİLER

SIRA NO

FATURA

İRSALİYE/BEYANNAME

MİKTAR

BİRİM

TARİH

NO

TARİH

NO

1

   

   

   

   

  

   

2

   

   

  

  

  

  

...

  

 

  

  

   

  

   

 

   

 

  

  

   

   

   

   

   

    

  

  

   

   

   

  

   

   

  

   

   

   

  

  

  

   

  

   

   

 

   

    

   

   

   

   

  

   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

    

  

  

   

  

  

  

   

  

  

   

   

  

 

    

      

    

   

   

    

  

      

    

      

       

      

       

  

     

  

      

    

  

   

  

   

   

       

    

     

   

  

     

    

    

  

    

    

   

  

   

  

  

  

   

  

     

      

        

     

     

  

      

   

   

   

   

      

    

  

  

    

    

    

     

   

  

                                                                         TOPLAM

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. BÖLÜM: STOKTA BULUNAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER


EŞYANIN BULUNDUĞU DEPOYA İLİŞKİN BİLGİLER

DEPO SAHİBİNİN UNVANI:

DEPO SAHİBİNİN VERGİ NUMARASI:

TELEFON NUMARASI ( )

FAKS NUMARASI ( )

İL VE İLÇE

SEMT/MAHALLE

POSTA KODU

CADDE

SOKAK

KAPI NUMARASI

STOKTAKİ EŞYAYA AİT EVRAK VE MİKTARLARA İLİŞKİN BİLGİLER

SIRA NO

FATURA

İRSALİYE/BEYANNAME

MİKTAR

BİRİM

TARİH

NO

TARİH

NO

1

   

   

  

   

   

   

2

   

   

  

  

   

  

...

  

  

 

  

  

  

   

   

   

   

    

   

  

   

     

   

   

   

   

   

   

   

  

 

   

   

  

   

   

  

  

  

  

   

   

  

   

   

   

   

  

   

   

  

  

  

   

  

   

   

   

 

   

   

    

   

   

  

  

   

   

   

  

   

  

   

  

  

  

  

  

   

  

  

   

  

   

  

  

   

  

   

   

  

  

 

   

 

   

   

  

   

   

  

    

  

   

  

   

  

   

  

  

  

 

   

  

   

  

   

   

   

  

  

  

   

    

  

   

   

   

  

   

   

  

   

  

  

   

   

   

     

                                                                         TOPLAM

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

V. BÖLÜM: ÜRETİMDE KULLANILAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER


ÜRETİCİYE VE ÜRETİMİN YAPILDIĞI YERE İLİŞKİN BİLGİLER

ÜRETİCİNİN UNVANI:

ÜRETİCİNİN VERGİ NUMARASI:

ÜRETİCİNİN TELEFON NUMARASI ( )

ÜRETİCİNİN FAKS NUMARASI ( )

İL VE İLÇE

SEMT/MAHALLE

POSTA KODU

CADDE

SOKAK

KAPI NUMARASI

ÜRETİME GİREN VE ÇIKAN EŞYAYA İLİŞKİN BİLGİLER

ÜRETİMİN TANIMI ve BİRİM DÖNÜŞÜM ORANI

ÜRETİME GİREN

ÜRETİMDEN ÇIKAN

MİKTAR

BİRİM

MİKTAR

BİRİM

1

  

  

  

   

2

  

  

  

  

...

 

  

  

  

TOPLAM

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

VI. BÖLÜM: ÖZET VE DİĞER HUSUSLAR
a) Özet Tablo

 

MİKTAR

BİRİM

SATIN ALINAN EŞYA

  

 

SATIŞI YAPILAN EŞYA

  

  

STOKTA BULUNAN EŞYA

   

 

b) Sonuç: (Belirtilmek istenen özel hususlar)

AÇIKLAMALAR

1. Bildirime konu eşyanın “duyuru numarası” 2009/22 sayılı Tebliğ kapsamında yapılan duyuruda belirlenecektir. Bir bildirimde birden fazla duyuru numarasına haiz eşya yer alamaz.

2. Satın alınan eşyaya ilişkin II. bölümde gösterilen tablo her bir tedarikçi için ayrı bir tablo olarak doldurulacaktır.

3. Satışı yapılan eşyaya ilişkin III. bölümde gösterilen tablo her bir alıcı için ayrı bir tablo olarak doldurulacaktır. Perakende satış fişi ile yapılan satışlar için tek bir tablo doldurulur.

4. Stokta bulunan eşyaya ilişkin IV. bölümde gösterilen tablo eşyanın bulunduğu her bir depo için ayrı bir tablo olarak doldurulacaktır.

5. Tablolarda yurtiçinden alınan veya yurtdışına satılan eşyaya ilişkin olarak fatura irsaliye tarih ve numaraları, doğrudan ithalat yolu ile alınan veya doğrudan ihracat yolu ile satılan eşyaya ilişkin olarak fatura ve beyanname tarih ve numaraları verilecektir.

6. Tüm tablolarda verilen miktarların birimi belirtilecektir. Birimi yazılmayan miktar için bildirim yapılmamış kabul edilecektir. Birim olarak duyuruda belirlenmiş olan birim kullanılacaktır. Satın alındıktan sonra üretimde kullanılarak başka bir mamulün bünyesine giren eşya, satışı yapılan ve stokta bulunan eşyaya ilişkin tablolarda nihai mamul eşyaya ait evrak, miktar ve birim bilgileri ile doldurulacaktır. Ancak üretimde kullanılan eşyanın miktarı ve duyuruda belirlenen birim cinsinden ayrıca parantez içerisinde yazılacaktır. Birim dönüşüm oranları V. bölümdeki tabloda belirtilecektir. Bu tabloda farklı dönüşüm oranlarına sahip üretimler ayrı satırlarda belirtilecektir.

7. V. bölümdeki üretimin tanımı kısmında üretime giren ve çıkan eşya tanımı yapılacaktır.

8. Özet tabloda alınan, satılan veya stokta bulunan eşyaya ilişkin birimler duyuruda belirlenen birimler cinsinden olacaktır. Üretimden kaynaklanan dönüşüm nedeni ile farklı birimlere dönüşen eşyaya ait birimler V. Bölümde belirtilen dönüşüm oranları kullanılarak belirlenen birime çevrilecek ve toplama dahil edilecektir.

9. Bildirim I. ve III. bölümleri İthalat 2009/22 sayılı Tebliğ uyarınca satışı yapan tarafından, alıcıya noter yoluyla veya elden iletilecektir. Bu işleme ilişkin noter belgeleri veya elden teslim tutanağı talep edilmesi halinde İTKİB’e verilmek üzere bildirimi yapan tarafından saklanır.

10. Bildirimler aşağıdaki adrese yapılır.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri Genel Sekreterliği
Çobançeşme Mevkii, Sanayi caddesi, Dış Ticaret Kompleksi, B blok
Yenibosna/Bahçelievier-İSTANBUL

http://www.ebirlik.org


Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi