Bosna ve hersek menşeli, alabalıklar, sazanlar, tatlı mısır, corn flakes v.s.gibi bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanları açıldığına ilişkin karar yayımlandı. (27759 sayılı Re

 

Bosna ve hersek menşeli, alabalıklar, sazanlar, tatlı mısır, corn flakes v.s.gibi bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanları açıldığına ilişkin karar yayımlandı. (27759 sayılı Resmi Gazete)


14.11.2010 t. 27759 s. R.G.)

Karar Sayısı: 2010/1062

Ekli "Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 1/10/2010 tarihli ve 36400 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı ve 22 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 27/7/2010 tarihli ve 2010/761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Değiştirilmesi Hakkında Protokol uyarınca, Bosna ve Hersek menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.

Tarife kontenjanları

MADDE 2- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen Bosna ve Hersek menşeli tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı

Tarife Kontenjanı Dönemi

Uygulanacak
- Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si)/
-Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net)

0303.21

Alabalıklar (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ve Oncorhynchus chrysogaster)

100 Ton

01.01-31.12

0

0303.79.11.00.00

Sazanlar

100 Ton

01.01-31.12

0

0711.90.30.00.00

Tatlı mısır

300 Ton

01.01-31.12

0

18.06

Çikolata ve Kakao içeren diğer gıda müstahzarları

500 Ton

01.01-31.12

0

19.04

Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un hariç)

500 Ton

01.01-31.12

0

19.05

Ekmek,pasta,kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler

2.500 Ton

01.01-31.12

0

2202.90.91.00.00

04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle %0,2’den az olanlar

5.000 hl

01.01-31.12

0

2202.90.95.00.00

04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle %0,2 veya daha fazla fakat %2’den az olanlar

2202.90.99.00.00

04.01 ila 04.04 pozisyonlarındaki ürünlerden elde edilen katı yağ oranı ağırlık itibariyle %2 veya daha fazla olanlar

Gümrük vergileri

MADDE 3- (1) 2 nci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya varsa Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) 0 (sıfır) olarak; bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen Toplu Konut Fonu ( CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 5- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kulanım usul ve esasları Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Kontenjan dönemleri

MADDE 6- (1) 2 nci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları bir takvim yılında dağıtılacak miktarları göstermekte olup, her takvim yılında yeniden dağıtılır

Diğer mevzuat

MADDE 7- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Karar 1/11/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi