Buharlı ütü ithalatında 10/8/2009 den itibaren 200 gün süreyle, geçici korunma önlemi olarak adet / 3,5 $ ek mali yükümlülük, teminata bağlanması hk. karar

Buharlı Ütüler İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar - 2009/15289 (18.08.2009 t. 27323 s. R.G.)
Karar Sayısı : 2009/15289

Ekli “Buharlı Ütüler İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 13/7/2009 tarihli ve 25185 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BUHARLI ÜTÜLER İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR
Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar kapsamında 11/7/2006 tarihli ve 26225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince buharlı ütüler ithalatına yönelik olarak ek mali yükümlülük şeklinde yürürlükte olan korunma önleminin bitiş tarihinden itibaren, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2009/4 ve 2009/13 sayılı Tebliğler çerçevesinde buharlı ütüler ithalatına yönelik olarak uygulanacak olan geçici korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Geçici korunma önlemi

MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, oluşabilecek telafisi güç zararların ortadan kaldırılabilmesini teminen, 10/8/2009 tarihinden itibaren azami 200 (iki yüz) gün süreyle, geçici korunma önlemi olarak, ithal edilen eşyanın her bir adedi için aşağıda gösterilen tutar kadar ek mali yükümlülük, Gümrük Mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanır.


G.T.İ.P.

EŞYA TANIMI

Ek mali yükümlülük
(ABD Doları/adet)

8516.40.10.00.00

Buharlı ütüler

3,5

(2) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir.

(3) Soruşturma sonucunda korunma önleminin, geçici korunma önleminden daha düşük belirlenmesi halinde aradaki fark ilgililere iade edilir. Korunma önleminin geçici korunma önleminden daha yüksek olması halinde ise aradaki fark tahsil edilmez.

(4) Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar, Gümrük Mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

(5) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer Gümrük Mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, geçici korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(6) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Tarife kontenjanı

MADDE 3 – (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın geçici korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 265.127 adet olarak belirlenmiştir. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için verilecek tarife kontenjanı 88.376 adedi geçemez.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.
Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Karar 10/8/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ


ABD MINOR OUTLYING ADALARI

FAS

KUZEY MARİANA ADA.

SAİNT.PİERRE VE MİKELON

ABD VİRJİN ADALARI 

FİJİ 

KÜBA 

SAMOA

AFGANİSTAN 

FİLDİŞİ SAHİLİ 

LAOS 

SAO TOME AND PRINCIPE

AMERİKA SAMOASI 

FİLİPİNLER 

LESOTHO 

SENEGAL

ANGOLA

FRANSIZ POLİNEZYASI 

LİBERYA

SEYŞELLER

ANGUİLLA 

GABON 

LİBYA 

SİERRA LEONE

ANTARTİKA 

GAMBİYA 

LÜBNAN 

SOLOMON ADALARI

ANTIGUA VE BARBUDA 

GANA 

MADAGASKAR 

SOMALİ

ARJANTİN 

GİNE 

MAKAO 

SRİ LANKA

ARUBA 

GİNE - BİSSAU 

MALAVİ 

ST.KITTS & NEVİS

AZERBAYCAN 

GRENADA 

MALDİVLER 

ST.LUCİA

BAHAMALAR 

GRÖNLAND 

MALEZYA 

ST.VİNCENT VE GRENADİNLER

BAHREYN 

GUAM 

MALİ 

SUDAN

BANGLADEŞ 

GUATEMALA 

MARŞAL ADALARI 

SURİNAM

BARBADOS 

GUYANA 

MAURİTİUS 

SURİYE ARAP CUM.

BELİZE 

GÜNEY AFRİKA

MAYOT

SUUDİ ARABİSTAN

BENİN 

GÜNEY FRANSIZ TOPR.

MEKSİKA 

SVAZİLAND

BERMUDA 

GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY SANDVICH ADA. 

MISIR

ŞİLİ

BHUTAN 

GÜRCİSTAN 

MİKRONEZYA 

TACİKİSTAN

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİK. 

HAİTİ 

MOĞOLİSTAN 

TANZANYA

BOLİVYA 

HEARD ADA. VE MC DONALD ADA. 

MOLDOVA (CUM.)

TAYLAND

BOTSVANA 

HİNDİSTAN

MONTSERRAT 

TOGO

BOUVET ADASI 

HOLLANDA ANTİLLERİ

MORİTANYA 

TOKELAU

BREZİLYA 

HONDURAS 

MOZAMBİK

TONGA

BRUNEİ DARUSSALAM

İNG.HİNT OKY.TOPRAK. 

NAMİBYA 

TRİNİDAD VE TOBAGO

BURKİNA FASO 

İNGİLİZ VİRJİN ADA. 

NAURU 

TUNUS

BURUNDİ 

IRAK 

NEPAL 

TÜRKMENİSTAN

CAPE VERDE 

İRAN 

NİJER 

TURKS CAICOS ADALARI

CEBELİ TARIK 

JAMAİKA 

NİJERYA 

TUVALU

CEZAYİR 

KAMBOÇYA 

NİKARAGUA 

UGANDA

CHRISTMAS ADASI 

KAMERUN 

NIUE ADASI 

UKRAYNA

CİBUTİ 

KATAR 

NORFOLK ADASI 

UMMAN

COOK ADALARI 

KAYMAN ADALARI

ORTA AFRİKA CUM. 

URUGUAY

ÇAD 

KAZAKİSTAN 

ÖZBEKİSTAN

ÜRDÜN

DOĞU TİMOR

KENYA 

PAKİSTAN

VALLİS VE FUTUNA

DOMİNİK CUMHURİYETİ

KIRGIZİSTAN 

PALAU

VANUATU

DOMİNİKA 

KİRİBATİ 

PANAMA

VENEZUELA

EKVATOR 

KOKOS ADALARI

PAPUA YENİ GİNE 

VİETNAM

EKVATOR GİNESİ 

KOLOMBİYA 

PARAGUAY 

YEMEN

EL SALVADOR 

KOMOR 

PERU 

YENİ KALEDONYA

ENDONEZYA 

KONGO 

PİTCAİRN 

ZAMBİYA

ERİTRE

KONGO DEMOKRATİK C. 

RUANDA

ZİMBABVE

ETİYOPYA 

KOSTA-RİKA 

RUSYA FEDERASYONU 

  

FALKLAND ADALARI 

KUVEYT

SAİNT.HELENA 

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi