ÇİN menşeli, 73.15.20.00.00.00 GTİP’ li patinaj zincirleri için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.Tebliğ no 2010/23

 

ÇİN menşeli,  73.15.20.00.00.00 GTİP’ li Patinaj Zincirleri için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.Tebliğ no  2010/23

 

5 Ağustos 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27663

TEBLİĞ

 

 

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/23)

             Başvuru

             MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde; yerli üretici Atlı Zincir, İğne ve Makine Sanayi A.Ş., Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “patinaj zincirleri” için halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği iddiasıyla nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur.

             Önleme tabi madde

             MADDE 2- (1) Önleme tabi madde 7315.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “patinaj zincirleri”dir.

             (2) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonu yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir. 

             Mevcut önlem

             MADDE 3 – (1) 20/08/2005 tarih ve 25912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2005/19 sayılı Tebliğ kapsamında, ÇHC menşeli 7315.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonundaki patinaj zincirleri için ton başına 1.500 ABD Doları  dampinge karşı önlem mevcuttur.

             Gerekçe

             MADDE 4 – (1) 11/12/2009 tarihli ve 27429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/38 sayılı Tebliğ ile söz konusu maddenin yerli üreticilerinin, bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunulabilecekleri ilan edilmiştir.

             (2) Bu çerçevede gerçekleştirilen başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC menşeli bahse konu maddeye uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde, dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

             Karar ve işlemler

             MADDE 5 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu madde için Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

             (2) Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

             (3) ÇHC menşeli soruşturmaya konu mevcut önlem, Yönetmelik’in 35 inci maddesi gereğince soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

             Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

             MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük tarafından İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla, soruşturma kapsamında kullanılmak üzere normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de yerleşik üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmeleri durumunda, bu üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde, adı geçen ülke için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

             Soru formları ve bilgilerin toplanması

             MADDE 7 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

             (2) Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve yabancı üretici/ihracatçıların soru formunu Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

             (3) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla ÇHC’nin Türkiye’deki resmi temsilciliğine bildirim yapılacaktır.

             Süreler

             MADDE 8 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren, posta süresi dahil, 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süreyle bağlıdırlar.

             (2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

             (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 7 nci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

             İşbirliğine gelinmemesi

             MADDE 9 – (1) Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde, soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

             Yetkili merci ve adresi

             MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

             İthalat Genel Müdürlüğü

             Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

             İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

             Tel             : + 90 312 204 77 18 / 212 77 05

             Faks          : + 90 312 212 87 65 / 212 87 11

             E-posta    :  ngs173@dtm.gov.tr

             Soruşturma başlangıç tarihi

             MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

                MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi