ÇİN menşeli, 83.11.20.00.00.00 ve 83.11.30.00.00.00 GTİP’.li bazı teller için damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir. Tebliğ No 2010/24ÇİN menşeli, 83.11.20.00.00.00 ve 83.11.30.00.00.00 GTİP’.li bazı teller  için damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir. Tebliğ No 2010/24

 

5 Ağustos 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete Sayı : 27663

TEBLİĞ

                                                       Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ NO: 2010/24

          Başvuru

          MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üretici Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.Ş. firması tarafından yapılan başvuruda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için)” ve “adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller (alevle lehim veya kaynak yapmak için)”in Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretim dalına zarar verdiği iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.

          Başvuru konusu madde

          MADDE 2 – (1) Başvuru konusu eşya, normal olarak 8311.20.00.00.00 ve 8311.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) beyan edilen “adi metallerden içi doldurulmuş teller (elektrikli ark kaynağı yapmak için) ile “adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller (alevle lehim veya kaynak yapmak için)”dir. 

          (2) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonları, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

          Başvurunun temsil niteliği

          MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikayetçi firmanın Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

          Damping iddiası

          MADDE 4 – (1) Bu aşamada, ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ekonomi olarak değerlendirilmesi nedeniyle, Yönetmelik’in 7 nci maddesi uyarınca, şikayet konusu malın Türkiye’deki üretim maliyetine makul bir kâr oranı eklenmek suretiyle hesaplanan değer, oluşturulmuş normal değer olarak alınmıştır. Normal değer fabrika çıkış aşamasında tespit edilmiştir.

          (2) Şikayet konusu ülkeden Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, yerli üretim dalı tarafından temin edilen, ÇHC’de yerleşik büyük çaplı tedarikçilerin fabrika çıkış aşamasındaki fiyat tekliflerinin ağırlıklı ortalaması esas alınmıştır.

          (3) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatının mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılması yoluyla, adi metallerden kaplanmış çubuklar ve içi doldurulmuş teller için hesaplanan damping marjının, şikayete konu ürün için önemli oranda olduğu görülmüştür.

          Zarar ve nedensellik iddiası

          MADDE 5 – (1) ÇHC menşeli şikayet konusu ürün ithalatının ürünün toplam ithalatı içerisindeki payı 2007-2009 dönemi arasında artış göstermiştir.

          (2) Yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları, şikayete konu ülke menşeli ithalat tarafından 2007-2009 döneminde önemli ölçüde kırılmıştır.

          (3) Yerli üretim dalının yurt içi satış fiyatları, şikayete konu ülke menşeli ithalat tarafından 2007-2009 döneminde önemli ölçüde baskı altında tutulmuştur.

          (4) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, şikayete konu dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının stok miktarı, kârlılık ve yatırımların geri dönüşü gibi ekonomik göstergelerinde olumsuzluklara yol açtığı değerlendirilmiştir.

          Karar ve işlemler

          MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, ÇHC menşeli söz konusu madde için, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

          (2) Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

          Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi

          MADDE 7 – (1) Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, bu aşamada ÇHC için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi düşünülmektedir.

          (2) Ancak, ÇHC’de yerleşik soruşturmaya konu üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmeleri halinde, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi uygulanır.

          Soru formları ve bilgilerin toplanması

          MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu DTM internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

          (2) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, ÇHC’nin Türkiye’deki resmi temsilciliğine bildirim yapılacaktır.

          Süreler

          MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

          (2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

          (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.

          İşbirliğine gelinmemesi

          MADDE 10 – (1) Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde, soruşturmaya ilişkin karar -olumlu veya olumsuz- mevcut verilere göre alınacaktır.

          Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

          MADDE 11 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

          (2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

          Yetkili merci ve adresi

          MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

 

          Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

          İthalat Genel Müdürlüğü

          Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

          İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

          Tel: +90-312-204 77 22/ 212 87 52

          Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

          E-posta: dms212@dtm.gov.tr

 

          Soruşturmanın başlangıç tarihi

          MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

          Yürürlük

          MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

          MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan    yürütür.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi