Çin menşeli pentaeritritol (pentaeritrit) ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/15) (23.05.2010 t. 27589 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Başvuru

MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde; yerli üretici MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ş. tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “pentaeritritol (pentaeritrit)” maddesinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur.

Önleme tabi madde

MADDE 2 – (1) Önleme tabi madde 2905.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “pentaeritritol (pentaeritrit)”dür.

(2) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonu yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

(3) Pentaeritritol (CAS No: 115-77-5), bir polialkol olup, kokusuz, beyaz kristalli, akıcı, nemden etkilenmeyen ve kolayca depolanan bir tozdur. Bir polialkol olması dolayısıyla özellikle değişik esterifikasyon reaksiyonları yapar. Pentaeritritol tehlikeli maddeler sınıfına dahil edilmemiş olup, zehirli değildir. Erime noktası 261–263°C ve parlama noktası 260°C olup, suda kolayca erir (20°C’de 6gr/100ml).

(4) Pentaeritritol öncelikle yağlıboya, lak ve cila üretiminde temel bir ara ürün olan alkid reçinesi imalatında kullanılır. Ayrıca, motoryağlarında ve değişik plastik türlerinde ısıya ve dış şartlara karşı mukavemet artırıcı olarak kullanılmaktadır. Diğer taraftan söz konusu ürün yanmaz boyalar ve diğer yanmaz malzeme imalatı ile ilaç sanayinde de kullanım alanı bulabilmektedir.

(5) Pentaeritritol, önce asataldehit, formaldehit, kostik ve formik asit arasındaki bir reaksiyondan çok seyreltik olarak elde edilmektedir. Bu seyreltik karışımın, yoğunlaştırma aşamasında suyu uçurulmakta ve bölme aşamasında da ihtiva ettiği formaldehit ve metanol ayrıldıktan sonra birinci kristallendirme aşamasında yan ürün sodyum formiat çözeltide kalarak uzaklaştırılmaktadır. Elde edilen ham kristal, bir kademe daha saflaştırma amacıyla suda eritilip ikinci defa kristallendirilmekte ve daha sonra filtre edilip kurutulmaktadır.

(6) Ürün kapsamı ve tarife sınıflandırmasına ilişkin her türlü görüşün soruşturma kapsamında değerlendirilmeye alınabilmesi için işbu Tebliğin 8’inci maddesinde gösterilen süreler dahilinde Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

Mevcut önlem

MADDE 3 – (1) 1/7/2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 2905.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonundaki pentaeritritol için spesifik temelde ton başına 270 ABD Doları dampinge karşı önlem yürürlüğe girmiştir.

Gerekçe

MADDE 4 – (1) Uygulanmakta olan önlemin yürürlükten kalkma süresinin bitiminden önce 11/12/2009 tarihli ve 27411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/38 sayılı Tebliğ ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunulabileceği ilan edilmiştir.

(2) Bu çerçevede gerçekleştirilen başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC menşeli bahse konu maddeye uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 5 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC menşeli söz konusu ürün için Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, DTM İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

(3) Soruşturmaya konu mevcut önlem, Yönetmelik’in 35 inci maddesi gereğince soruşturma sonuçlanıncaya kadar devam edecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) DTM İthalat  Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC’de yerleşik üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmeleri durumunda bu üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5’inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

(2) Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve yabancı üretici/ihracatçıların soru formunu DTM’nin internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(3) İlgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla ÇHC’nin Türkiye’deki resmi temsilciliğine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 8 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süreyle bağlıdırlar.
(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 7 nci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya  işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 – (1) Yönetmelik’in 26’ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA

Tel : + 90 312 204 77 18 / 212 77 05

Faks : + 90 312 212 87 65 / 212 87 11

E-posta: ngs179@dtm.gov.tr

Soruşturma başlangıç tarihi

MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi