Çin ve Rusya menşeli demir veya çelikten halatlar ve kablolar için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır


Çin ve Rusya menşeli demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil) maddesinde, 2004/24 sayılı Tebliğ ile halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması na karar verilmiştir.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/37) (19.11.2009 t. 27411 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:
Başvuru

MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üreticiler Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. ile Has Çelik ve Halat Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Rusya Federasyonu (Rusya) menşeli “demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)” maddesinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edeceği veya yeniden meydana geleceği gerekçesiyle nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunulmuştur. Başvuru, Çokyaşar Halat Tel Makine Galvanizleme A.Ş. ve Köşkerler Çelik Halat ve Makine Sanayi Ticaret Ltd. Şti. firmaları tarafından da desteklenmiştir.

Önleme tabi madde

MADDE 2 – (1) Önleme tabi madde 7312.10.81.00.00, 7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 7312.10.89.00.00, 7312.10.98.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)” dır.

(2) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonları, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir.
(3) Ürün kapsamı ve tarife sınıflandırmasına ilişkin her türlü görüşün soruşturma kapsamında değerlendirilmeye alınabilmesi için işbu Tebliğin 8’inci maddesinde gösterilen süreler dahilinde Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

Mevcut önlem

MADDE 3 – (1) 1/12/2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/24 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (2004/24 sayılı Tebliğ) kapsamında, ÇHC ve Rusya menşeli 7312.10.81.00.00, 7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 7312.10.89.00.00, 7312.10.98.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında kayıtlı “demir veya çelikten halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)” maddesi için spesifik temelde sırasıyla kilogram başına 1 ABD Doları ve 0,5 ABD Doları dampinge karşı önlem mevcuttur.

Gerekçe
MADDE 4 – (1) 18/12/2008 tarihli ve 27084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/39 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ vasıtasıyla mezkur ürünün yerli üreticilerinin bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.

(2) Bu çerçevede gerçekleştirilen başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC ve Rusya menşeli bahse konu maddeye uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 5 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC ve Rusya menşeli mezkur ürün için Yönetmelik’in 35 inci maddesi çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, DTM İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

(3) Soruşturmaya konu mevcut önlem, Yönetmelik’in 35 inci maddesi gereğince soruşturma sonuçlanıncaya kadar devam edecektir.

(4) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 6 – (1) DTM İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 40’ıncı ve 41’inci maddelerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine karar verilmesi halinde; ÇHC ve Rusya’da yerleşik üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğ’in 8’inci maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmeleri durumunda bu üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5’inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7’nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7’nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

(2) Soruşturmaya taraf ithalatçıların ve yabancı üretici/ihracatçıların soru formunu DTM’nin internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(3) Soruşturmaya konu ülkelerdeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla ÇHC, Rusya’nın Türkiye’deki resmi temsilciliklerine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 8 – (1) Soru formunu cevaplandırılma süresi, soruşturma açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süreyle bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 7’ nci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 – (1) Yönetmelik’in 26’ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.
Yetkili merci ve adresi

MADDE 10 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA
Tel: +90 312 204 77 10
Faks:+ 90 312 212 87 65/ 212 87 11
E-posta: dsd0937@dtm.gov.tr
Soruşturma başlangıç tarihi

MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi