Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ikincil işlem görmüş ürünlerin berbest dolaşıma girişinde yapılacak işlemler hakkında 2011-24 sayılı genelge yayınlandı

 

Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ikincil işlem görmüş ürünlerin berbest dolaşıma girişinde yapılacak işlemler hakkında 2011-24 sayılı genelge yayınlandı

Genelge No: 2011/24 İkincil işlem görmüş ürün hakkında

 

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.06.00-10.06.01
Konu : İkincil işlem görmüş ürün
22/4/2011

 

GENELGE 2011/24

 
İlgi: 21/12/2010 tarih ve 2010/57 sayılı Genelge.

13/11/2010 tarihli 27758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/1025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararına Geçici 16 ncı madde eklenmiştir. Anılan maddede; maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edildiği ihracat taahhüt hesabının kapatılmasını müteakip anlaşılan ikincil işlem görmüş ürünün, ilgili firma tarafından maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’nailgili gümrük müdürlüğüne başvurulması, Müsteşarlıkça/ilgili gümrük müdürlüğünce taahhüt kapatma işleminin münhasıran bu amaçla geri alınması, ilgili belgedeizinde buna yönelik revize işlemi yapılması suretiyle ihracat taahhüdüne ilave edilmesi ve bu ürüne ilişkin ithalat vergilerinin, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte geçerli olan vergi oranları ile belge/iznin revize edilen gerçekleşme oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyat esas alınarak ödenmesi halinde, söz konusu dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin taahhüt hesaplarının belge/izin kapsamında ikincil işlem görmüş ürün ile ilgili müeyyide uygulanmaksızın kapatılacağı ve bu ürün ile ilgili olarak 2005/8391 sayılı Kararın diğer hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin sona ereceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu madde kapsamında dahilde işleme izin belgesi/izninde revize işlemi yapılmasını müteakip ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinde aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1. İkincil işlem görmüş ürünlerin kıymeti belirlenirken, revize edilen dahilde işleme izin belgesi/izninde yer alan miktar ve birim fiyatına göre hesaplanan tutar esas alınacaktır.

2. İkincil işlem görmüş ürünün gümrük vergisinin matrahına 17/12/2009 tarihli ve 2009/123 sayılı Genelge çerçevesinde yurt içi navlun ve sigorta bedeli dahil edilmeyecektir.

3. Vergilendirmede ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihi esas alınacaktır. Mükellefin talebi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesi hükmü uyarınca da vergilendirme mümkün bulunmaktadır.

4. İkincil işlem görmüş ürünlerin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na (KKDF) tabi değildir.

5. İthali kontrole tabi yakıt, atık veya hurda niteliğindeki ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişinde çevre katkı payı tahsil edilecektir.

6. İkincil işlem görmüş ürünlerin, yurtiçinde yapılan üretim sonucu ortaya çıkması halinde mezkur Bakanlar Kurulu Kararına göre geçmişe dönük beyanı gerektiğinden bu ürünlerin gümrük idaresince muayene edilmek üzere gümrüğe sunulması söz konusu olmayacak ve serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler aranmayacaktır.

7. 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararının 5 nci maddesi uyarınca dahilde işleme rejimi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılacak eşya ithal edilebileceği gibi yurt içinden de temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu çerçevede, ikincil işlem görmüş ürünlerin, Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımda bulunan eşdeğer eşyadan elde edilmiş olması halinde, bahse konu ikincil işlem görmüş ürünlerin beyan edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, ikincil işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılan serbest dolaşımdaki eşyaya tekabül eden oranda ithalat yapılmış ise bu ithalattan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 38/9 uncu fıkrası uyarınca gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithal edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, dahilde işleme rejimi kapsamında asıl işlem görmüş ürün ile birlikte ortaya çıkan ikincil işlem görmüş ürünlerin ithal eşyasından ya da eşdeğer eşya karşılığı yapılan ithalattan elde edilmiş olduğu durumlarda bahse konu ikincil işlem görmüş ürünlerin yukarıda belirtilen gümrük mevzuatı çerçevesinde işleme tabi tutulması gerekmektedir.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ali NURAL

Müsteşar Yrd.


DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi