Damızlık olmayan canlı sığır ithalatında tarife kontenjanı açılarak Et ve Balık Kurumu Genel müdürlüğüne tahsis edildi


Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Damızlık Olmayan Canlı Sığır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar - 2010/623 (29.06.2010 t. 27626 s. R.G.)

Karar Sayısı: 2010/623

Ekli “Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Damızlık Olmayan Canlı Sığır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 25/6/2010 tarihli ve 25354 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE DAMIZLIK OLMAYAN CANLI SIĞIR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Tarife kontenjanı

MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar" çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu ve ismi belirtilen maddede karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir.

G.T.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı

Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%)

Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu

0102.90

Diğerleri

100.000 Ton

0

31/12/2010

Gümrük vergisi

MADDE 2- (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 31/12/2010 tarihine kadar geçerlidir.

(3) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(4) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Diğer mevzuat

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar, 31/12/2010 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

 MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi