Damızlık olmayan canlı sığır ve sığır eti ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkında kararDamızlık olmayan canlı sığır ve sığır eti ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkında karar - 2010/373 (30.04.2010 t. 27567 s. r.g.)

Sayısı : 2010/373

Ekli “Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Damızlık Olmayan Canlı Sığır ve Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 28/4/2010 tarihli ve 17006 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/4/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Tarife kontenjanı

MADDE 1- (1) 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar" çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu ve ismi belirtilen maddelerde karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanları açılmış olup, söz konusu kontenjanlar Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

G.T.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı

Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%)

Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu

0102.90

Diğerleri

16.000 Ton

10

31/12/2010

02.01

Sığır eti (taze veya soğutulmuş)

7.500 Ton

25

31/12/2010

02.02

Sığır eti (dondurulmuş)

Gümrük vergisi

MADDE 2- (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergileri, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergileri uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 31/12/2010 tarihine kadar geçerlidir.

(3) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(4) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Diğer mevzuat

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar, 31/12/2010 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi