DİİB kapsamında gerçekleştirilecek gümrük işlemlerindeki uygulama esaslarını belirtir 2010/55 sayılı genelge yayımlandı

 

DİİB kapsamında gerçekleştirilecek gümrük işlemlerinde, uygulama esaslarını belirtir 2010/55 sayılı genelge yayımlandı.

 

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.15.00. 010.06.02 13.12.2010
Konu: DIR BİLGE Uygulamaları

 

GENELGE

(2010/55)

 

DIR Otomasyon Sistemi çerçevesinde, Dıs Ticaret Müsteşarlığı tarafından elektronik ortamda düzenlenen Dahilde işleme izin Belgeleri (DİİB) kapsamında gümrük idarelerince gerçekleştirilecek gümrük işlemleri sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

 

1- Yükümlü tarafından BİLGE Sisteminin dâhil olduğu gümrük idarelerinden DİİB kapsamında 41 ve 51 ile başlayan rejim kodları ile 3141 ve 3151 rejim kodundan gerçekleştirilecek ithalat ve ihracat işlemleri için dahilde isleme rejimi ile ilgili muafiyet kodu seçilir. Bu durumda, BELGE Sisteminin Kalem Ekranında yer alan “satır kodu” alanına Dıs Ticaret Müsteşarlığınca elektronik ortamda düzenlenen DİİB’nin ithalat ve ihracat listesinde yer alan ilgili satır kodu girilir. Sistem tarafından ithalat işlemlerinde BİLGE sisteminde beyan edilen alıcı vergi no, satışa esas birim, satışa esas miktar ve GTİP’in ilk 8 rakamı, ihracat işlemlerinde ise gönderici vergi no, satısa esas birim ve GTİP’in ilk 8 rakamı bilgileri ile elektronik ortamda düzenlenen DİİB’ye iliskin bilgiler  otomatik olarak kontrol edilir. Bu bilgilerde farklılık olması halinde sistem tarafından tescile izin verilmez. Bununla birlikte, bağlantıda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle gerekli kontrollerin yapılamaması ve

bu sorunun 2 (iki) saat içerisinde giderilememesi durumunda sistem tarafından gerekli kontroller yapılmaksızın tescile izin verilir. Ancak, bu durumda, işlemler Dahilde isleme Rejimine ilişkin işlemlerin Bilgisayar Veri isleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair 2007/2 sayılı Tebliğin 8 inci maddesinde belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.

 

Diger taraftan, muayene aşamasında muayene ekranına elektronik ortamda düzenlenen DİİB’ye iliskin Özel Şartlar gelmekte olup muayene memurunca bu bilgiler dikkate alınarak işlemler tekemmül ettirilir.

 

Ayrıca, beyannamenin mavi hatta islem görmesi halinde DİİB’nin Özel Sartlar bölümünde kayıtlı bilgiler, kabul memuruna BİLGE sisteminde mesaj olarak iletilir. Bu bölümde “ayniyet tespitinin yapılması” gibi esyanın fiziki muayeneye tabi tutulmasının gerektigine iliskin bir ibarenin kayıtlı olması halinde, esyanın kırmızı hatta yönlendirilmesi hususunda bir müzekkere hazırlanarak, durum idare amirine bildirilir ve idare amirince bir kırmızı hat muayene memuru belirlenir.

 

2- DİİB’nin elektronik ortamda düzenlenmemesi durumunda, yükümlü tarafından, BİLGE

Sisteminin Kalem Ekranında yer alan satır kodu alanına “99999999” girilir. Bu durumda, gümrük beyannamesine iliskin islemler eski usule göre yürütülür.

 

3- DİİB kapsamında geçici olarak ithal edilen ve mahrece iadesi gereken esyaya iliskin ihracat beyannamesi düzenlenirken “3151” ve “3141” rejim kodlarından uygun olan seçilir, TCGB Kalem Ekranında “Mahrece İade” kutusu isaretlenerek ilgili satır kodunun girilmesi seklinde islem tesis edilir.

 

T.C.

BASBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.15.00. 010.06.02 13.12.2010

Konu : DIR BİLGE Uygulamaları

 

4- Dahilde İsleme İzin Belgesi kapsamında islem görerek ihraç edilen esyanın geri gelmesi durumunda, yükümlü tarafından BİLGE Sisteminde "4010" rejim kodu ile, TCGB Kalem

Ekranında dahilde isleme rejimi kapsamında alınan belge ile ilgili muafiyet kodu seçilmek ve

“satır kodu” alanına Dıs Ticaret Müstesarlıgınca elektronik ortamda düzenlenen DİİB’in ihracat listesinde yer alan ilgili satır kodu girilmek suretiyle beyanname tescil edilir. Dahilde işleme izin kapsamında söz konusu islemin gerçekleştirilmesi durumunda BİLGE Sisteminde "4010" rejim kodu ile, TCGB Kalem Ekranında dahilde isleme rejimi kapsamında alınan izin ile ilgili muafiyet kodu seçilmek suretiyle beyanname tescil edilir. (Dolayısıyla Dahilde işleme Rejimi kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen esyaya iliskin beyannamede GK168 muafiyet kodunun seçilmemesi gerekmektedir.) Dahilde isleme Rejimi kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen esyanın bünyesinde yer alan ithal eşyasına iliskin vergiler de 2009/116 sayılı Genelge çerçevesinde ilgili muayene memuru tarafından manuel olarak hesaplanır.

 

5- Dahilde isleme İzin Belgesi/Dahilde İsleme İzni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilen ikincil işlem görmüş ürünün, belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılma süresi içerisinde serbest dolaşıma giris rejimi hükümlerine göre ithal edilmek istenmesi halinde 4051 rejim kodu kullanılarak Kalem Ekranındaki “ikincil ilsem Görmüş Ürün” kutucuğu işaretlenir.

 

6- Elektronik ortamda düzenlenen bir DİİB kapsamında BİLGE Sistemine dahil bir gümrük idaresinden gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemleri, DTM ile irtibat kopukluğu olmadığı sürece belgenin orijinal nüshası aranmaksızın gerçekleştirilir. DIR Otomasyon Projesi kapsamında her yıl önceki yıllara ait DİİB’ler kullanılarak yapılan ithalat ihracat işlemleri için gerek anılan Müsteşarlık bilgisayar kayıtlarında gerekse DİİB kagıt nüshası üzerinde mevcut yıla ait Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde degismis olan G.T.İ.P. yerine eski G.T.İ.P. yer alsa dahi, DİİB kapsamında yapılacak ithalat/ihracata iliskin beyanname üzerinde G.T.İ.P.’in degisen yeni hali bulunuyor ise tescil alınması

için yeterlidir. Bu durumda, ilgili gümrük idaresince DİİB sahibi firmalardan DİİB revizesi aranmaz.

 

7- Elektronik ortamda düzenlenen bir DİİB kapsamında BİLGE Sistemine dahil bir gümrük idaresinden gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemleri, belgenin orijinal nüshası aranmaksızın gerçekleştirildiğinden bu kapsamda DİİB üzerinde yer alan bilgilerin elektronik ortamda görüntülenmesi için Gümrük Müdürleri, Gümrük Müdür Yardımcıları, Muayene Memurları ve Kabul Memurları yetkili kılınmıştır.

 

07.05.2009 tarihli ve 2009/42 sayılı Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

S. Umman HAMİDOGULLARI

Müstesar a.

Genel Müdür V
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi