DİİB kapsamında ihraç edilen ürüne ilişkin TEV ödenmesi ile ilgili usul ve esaslar hk. DTM yazısı yayınlandı


Dış Ticaret Müsteşarlığının 04.12.2009 tarihli 0000120008113 sayılı yazısı (Telafi Edici Verginin (TEV) ödenmesi ile ilgili)

 

 T.C.

BAŞBAKANLIK

Dış Ticaret Müsteşarlığı

Sayı: B.02.1.DTM.0.02.06.04/

Konu: Dahilde İşleme Rejimi Hk.

TELEFAKS

 

04.12.2009 0000120008113

- TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ GEN. SEK. - İSTANBUL
- AKDENİZ İHR.BİR.GEN.SEK.-MERSİN
- ANTALYA İHR.BİR.GEN.SEK.-ANTALYA
- DENİZLİ TEKS. VE KONF. İHR. BİR. GEN. SEK. -DENİZLİ
- DOĞU ANADOLU İHR.BİR.GEN.SEK-ERZURUM
- EGE İHR.BİR. GEN.SEK.-İZMİR
- GÜNEYDOĞU ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK. - GAZİANTEP
- İSTANBUL İHR. BİR. GEN. SEK.-İSTANBUL
- İSTANBUL MADEN VE METAL. İHR.BİR.GEN.SEK.- İSTANBUL
- İSTANBUL TEKS.VE KONF. İHR. BİR. GEN. SEK. -İSTANBUL
- KARADENİZ İHR.BİR.GEN.SEK.-GİRESUN
- ORTA ANADOLU İHR. BİR.GEN. SEK.-ANKARA
- DOĞU KARADENİZ HUB. BAK. YAĞ. TOH.VE MAM. İHR. BİR. GEN. SEK.-TRABZON
- ULUDAĞ İHR. BİR. GEN. SEK.-BURSA

Bilindiği üzere; Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç edilen ürüne ilişkin Telafi Edici Verginin (TEV) ödenmesi ile ilgili usul ve esaslar, 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın 16 ncı maddesi, bu Karar’a istinaden aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 33 üncü maddesi, 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 33 üncü maddesi ve söz konusu mevzuata istinaden hazırlanarak 20/3/2008 tarihli ve 120002164 sayılı yazımızla tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gönderilen 2008/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kapsamındaki Telafi Edici Vergi Uygulamalarına İlişkin Genelge ile belirlenmiştir.

Bu defa; Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 10/6/2009 tarihli ve 4552 sayılı yazıda, Dahilde İşleme izin Belgesi kapsamındaki ürünlerin ihracatında, işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli ambalaj malzemesi, işletme malzemesi ithalatında ve ayrıca ithalatın bedelsiz ithalat olarak gerçekleştiği durumlarda TEV tahsilatı aranıp aranmayacağı konusunda ne yönde hareket edilmesi gerektiğinin talimatlandırılması talep edilmektedir.

Bu kapsamda; konuya ilişkin değerlendirmelerimiz aşağıda yer almaktadır.

1- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik’in “Gümrük Vergilerinin Geri İadesinin veya Muafiyetinin Uygulanmasının Yasaklanması’na ilişkin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında, AB, Türkiye ve PAAMK’a taraf ülkeler menşeli ürünler için EUR.1 veya EUR-MED Menşe Sertifikası düzenlenmesi durumunda üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdilerin ithalatında tahsil edilmesi gereken gümrük vergilerinin geri iade edilemeyeceği veya muafiyet uygulama yoluna gidilemeyeceği hükmedilmektedir.

Bahse konu maddenin dördüncü fıkrasında, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında düzenlenen geri ödeme ve muafiyet yasağının, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen ambalajlara da menşeli olmadıkları durumlarda uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise, Armonize Sistemin 5 sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne dahi ediliyorsa menşenin tespiti açısından da dahil edileceği belirtilmektedir. 2009 yılı Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin tarifenin yorumu ile ilgili genel kurallarından 5.b. sayılı kuralında ise, içindeki eşya ile sunulan ambalaj malzemeleri ve ambalaj mahfazaları bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj maddeleri olmaları şartıyla beraber sınıflandırılacağı hükmedilmektedir.

Dolayısıyla; içindeki eşyayla birlikte sunulan ve bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj malzemeleri olması şartıyla, nihai ürünün imalatında kullanılan üçüncü ülke menşeli ambalaj malzemeleri için TEV tahsilatı gerekmektedir.

2- Nihai ürünün imalatında kullanılan üçüncü ülke menşeli işletme malzemelerine ilişkin olarak ise, anılan Yönetmeliğin 11 inci maddesinde, ürünün imalatında kullanılan enerji ve yakıtın, tesis ve teçhizatın, makine ve aletlerin, ürünün nihai bileşimine giremeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyanın, ürünün menşeini belirlemede etkili olmadığı belirtilmektedir.Ayrıca, anılan Yönetmeliğin 15 inci maddesinde, geri ödeme ve muafiyetinin yasaklanması kuralının uygulanacağı durumlar arasında işletme malzemeleri ile diğer etkisiz unsurlar yer almamaktadır. Dolayısıyla; Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç edilen nihai ürünün üretimi esnasında kullanılan işletme malzemeleri üzerinden TEV tahsilatı gerekmemektedir.

3- Dahilde İşleme Rejimi kapsamından bedelsiz ithalat yoluyla ithal edilen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanarak imal edilen ürünün, ithal edildiği ülkeden farklı bir ülkeye çapraz kümülasyon uygulanmaksızın tercihli olarak ihraç edilmesi durumunda her ne kadar bedeli ithalat esnasında ödenmemiş olsa dahi, mezkur 15 inci maddede belirtilen üçüncü ülke menşeli ürün niteliği taşıyacağından, TEV tahsilatı gerekmektedir. Ancak, ihracatın gerçekleştiği ülkenin, Pan -Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemin’nde yer alan İsrail hariç Akdeniz ülkelerinden Fas, Mısır, Suriye ve Tunus’a olması durumunda ise, TEV tahsilatı gerekmemektedir.

Bilgileri ve yukarıda belirtilen konuların tüm üyelerine ivedilikle bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

DERVİŞ ÖZTÜRK
Müsteşer a.
İhracat Genel Müdür Yardımcısı

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi