DİİB kapsamındaki ikincil işlem görmüş ürün ile ilgili taahhüt hesaplarının müeyyide uygulanmaksızın kapatılacağı şeklinde değişiklik yapılmıştır. 2010/1025 (13.11.2010 t. 27758 s. R.G.)

 

DİİB kapsamındaki ikincil işlem görmüş ürün ile ilgili taahhüt hesaplarının müeyyide uygulanmaksızın kapatılacağı şeklinde değişiklik yapılmıştır. 2010/1025 (13.11.2010 t. 27758 s. R.G.)

 

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2010/1025 (13.11.2010 t. 27758 s. R.G.)

 

Karar Sayısı : 2010/1025

Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 11/10/2010 tarihli ve 2010/30 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Kararnamenin eki Dahilde İşleme Rejimi Kararına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 16- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edildiği  ihracat taahhüt hesabının kapatılmasını müteakip anlaşılan ikincil işlem görmüş ürünün, ilgili firma tarafından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Müsteşarlığa başvurulması, Müsteşarlıkça taahhüt kapatma işleminin münhasıran bu amaçla geri alınması, ilgili belgede buna yönelik revize işlemi yapılması suretiyle ihracat taahhüdüne ilave edilmesi ve bu ürüne ilişkin ithalat vergilerinin, gümrük yükümlüğünün başladığı tarihte geçerli olan vergi oranları ile belge/iznin revize edilen gerçekleşme oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyat esas alınarak ödenmesi halinde, söz konusu dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin taahhüt hesapları belge/izin kapsamında ikincil işlem görmüş ürün ile ilgili müeyyide uygulanmaksızın kapatılır ve bu ürün ile ilgili olarak bu Kararın diğer hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken yükümlülükler sona erer."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

27/1/2005

25709

 

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararnamelerin Yayımlandığı Resmi Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

15/12/2005

26024

6/8/2006

26251

23/9/2006

26298

8/12/2006

26370

8/4/2008

26841

8/10/2008

27018

10/2/2009

27137

17/7/2009

27291

14/5/2010

27581

29/6/2010

27626

22/8/2010

27680

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi