DİİB veya DİİB izninde revize işlemi yapılmasını müteakip ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde vergilerin hesaplanmasındaki kriterlere dair 2010/57 sayılı genelge yayımlandı

 

DİİB  veya DİİB izninde revize işlemi yapılmasını müteakip ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde vergilerin hesaplanmasındaki kriterlere dair 2010/57 sayılı genelge yayımlandı

 

 

T.C.
BA
SBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.15.00.010.06.02 21.12.2010

Konu: ikincil işlem görmüş ürün

 

Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Dahilde ve Hariçte _sl.Rj.Dairesi

Tel: (0312) 3068551 Faks: (0312) 3068975

Elektronik Ag: www.gumruk.gov.tr e-posta:dahislem@gumruk.gov.tr

 

GENELGE

(2010/ 57)

 

13.11.2010 tarihli 27758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/1025 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile 2005/8391 sayılı Dâhilde isleme Rejimi Kararına Geçici 16 ncı madde eklenmiştir.

Anılan maddede; bu maddenin yürürlüğe girdigi tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı kapatılmış dahilde isleme izin belgesi/dahilde isleme izni kapsamında ithal edilen eşyadan elde edildiği ihracat taahhüt hesabının kapatılmasını müteakip anlaşılan ikincil işlem görmüş ürünün, ilgili firma tarafından bu maddenin yürürlüğe girdigi tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Dıs Ticaret Müsteşarlığı’naGümrük Müsteşarlığı’na başvurulması halinde ilgili Müsteşarlıkça taahhüt kapatma işleminin münhasıran bu amaçla geri alınması, ilgili belgedeizinde buna yönelik revize islemi yapılması suretiyle ihracat taahhüdüne ilave edilmesi ve bu ürüne iliskin ithalat vergilerinin, gümrük yükümlülügünün basladıgı tarihte geçerli olan vergi oranları ile belge/iznin revize edilen gerçeklesme oranları üzerinden hesaplanan miktar ve birim fiyat esas alınarak ödenmesi halinde, söz konusu dahilde isleme izin belgeleri/dahilde isleme izinlerine iliskin taahhüt hesaplarının belge/izin kapsamında ikincil islem görmüs ürün ile ilgili müeyyide uygulanmaksızın kapatılacagı ve bu ürün ile ilgili olarak 2005/8391 sayılı Kararın diger hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin sona erecegi hüküm altına alınmıstır. Söz konusu madde kapsamında dahilde isleme izin belgesi/izninde revize islemi yapılmasını müteakip ikincil işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde aşağıda belirtilen şekilde uygulama yapılması gerekmektedir.

1. ikincil islem görmüs ürünlerin kıymeti olarak, revize edilen dahilde isleme izin belgesi/izninde yer alan miktar ve birim fiyatına göre hesaplanan tutar esas alınacaktır.

2. ikincil islem görmüs ürünün gümrük vergisinin matrahına 17.12.2009 tarihli ve 2009/123 sayılı Genelge çerçevesinde yurt içi navlun ve sigorta bedeli dahil edilmeyecektir.

3. Vergilendirmede, ikincil islem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma girişine iliskin beyannamenin tescil tarihi esas alınacaktır. Mükellefin talebi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesi hükmü uyarınca da islem tesisi mümkün bulunmaktadır.

4. ikincil islem görmüs ürünlerin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na (KKDF) tabi olması söz konusu degildir.

5. ikincil işlem görmüş ürünlerin, yurtiçinde yapılan üretim sonucu ortaya çıktıgı ve mezkûr

Bakanlar Kurulu Kararına göre geçmişe dönük beyanı öngörüldüğünden bu ürünlerin gümrük idaresine sunulması söz konusu olmayacak ve serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamesine eklenmesi gereken belgeler aranmayacaktır.

 

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.15.00.010.06.02 21.12.2010

 

Konu : _kincil islem görmüs ürün

Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için: Dahilde ve Hariçte _sl.Rj.Dairesi

Tel: (0312) 3068551 Faks: (0312) 3068975

Elektronik Ag: www.gumruk.gov.tr e-posta:dahislem@gumruk.gov.tr

6. Dâhilde isleme izin belgesiizni kapsamında fazladan ihracat yapılmış olması halinde de ikincil işlem görmüş ürünler beyan edilecektir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Arslan GÜNLER

Müsteşar a.

Müsteşar Yrd.

DAGITIM:

Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi