Dış ticaret Müsteşarlığınca, ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında D.F.İ.fonundan yapılan ödemelere ilişkin usul esaslar yönetmelikle açıklandı. 19.03.2011 t. 27879 s. R.G

 

Dış ticaret Müsteşarlığınca, ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında D.F.İ.fonundan yapılan ödemelere ilişkin usul esaslar yönetmelikle açıklandı

 

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (19.03.2011 t. 27879 s. R.G.)

Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı)’tan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ihracata yönelik devlet yardımlarının harcanmasına ilişkin iş ve işlemlerin, belgelendirilmesi, muhasebeleştirilmesi, belgelerin muhafazası ve ibrazı, raporlanması, kontrolü ile İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi/Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri; Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşların denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında yapılan ödemelere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) DFİF: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunu,

b) Genel Müdürlük: İhracat Genel Müdürlüğünü,

c) İncelemeci kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi/Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri; Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşları,

ç) Kanun: 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

d) Muhasebe birimi: Müsteşarlığın bağlı olduğu muhasebe birimini,

e) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

f) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası idare merkezini ve şubelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Ödemelerine İlişkin Genel Hükümler

Başvuru

MADDE 5 – (1) İhracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF ile ilgili yetki ve görevler ile her türlü işlemler Müsteşarlık tarafından yürütülür. Müsteşarlık bu kapsamdaki ödemelere ilişkin iş ve işlemleri Kanunun ek 3 üncü maddesinde belirtilen incelemeci kuruluşlar vasıtasıyla da gerçekleştirebilir.

(2) Müsteşarlık tarafından, destek ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin doğrudan Müsteşarlıkça yürütülmesinin öngörüldüğü hallerde, destekten yararlanmak isteyen başvuru sahipleri, Genel Müdürlüğe 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı ile bu kararlara dayanılarak hazırlanan alt düzenleyici işlemlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başvurur.

(3) Müsteşarlık tarafından, destek ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin Kanunun ek 3 üncü maddesinde belirtilen incelemeci kuruluşlar vasıtasıyla yapılmasının öngörüldüğü hallerde, destekten yararlanmak isteyen başvuru sahipleri, bu kurum ve kuruluşlara ikinci fıkrada yer alan mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başvurur.

İnceleme

MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca Genel Müdürlüğe yapılan başvuruya istinaden Genel Müdürlük tarafından, aynı fıkrada yer alan mevzuatta belirtilen usul ve esaslar kapsamında bilgi ve belge kontrolü gerçekleştirilerek gerekli inceleme yapılır. Anılan mevzuata uygun olan başvurulara ilişkin destek ödemelerinden yararlanacak hak sahipleri ile destek tutarları Maliye Bakanlığı ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilen ve borç durumunu gösteren belgeler de dikkate alınmak suretiyle tespit edilerek bu tespite istinaden düzenlenen bilgi formları ve/veya inceleme fişleri yazı ekinde TCMB’ye gönderilir. Ayrıca bu bildirimlerde yer alan bilgiler, haftalık olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 DFİF Ödemelerine İlişkin Tahakkuk Listesine iki nüsha halinde işlenerek bir nüshası TCMB’ye gönderilir.

(2) 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca incelemeci kuruluşlara yapılan başvuruya istinaden incelemeci kuruluşlar tarafından, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan mevzuatta belirtilen esas ve usuller kapsamında bilgi ve belge kontrolü gerçekleştirilerek gerekli inceleme yapılır. Anılan mevzuata uygun olan başvurulara ilişkin destek ödemelerinden yararlanacak hak sahipleri ile destek tutarları Maliye Bakanlığı ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temin edilen ve borç durumunu gösteren belgeler de dikkate alınmak suretiyle tespit edilerek bu tespite istinaden düzenlenen bilgi formları ve/veya inceleme fişleri yazı ekinde TCMB’ye gönderilir. Ayrıca TCMB’ye gönderilen bildirimlerde yer alan bilgiler, haftalık olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 DFİF Ödemelerine İlişkin Tahakkuk Listesine işlenerek üç nüsha halinde hazırlanır ve imzalandıktan sonra iki nüshası Genel Müdürlüğe sunulur.

Belgelerin muhafazası ve sorumluluk

MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen mevzuat uyarınca destek ödemesi başvurusunda istenilen tüm bilgi ve belgeler başvuru yapılan kurum veya kuruluşlarda muhafaza edilir.

(2) İncelemeci kuruluşlar ile görevlileri; destek başvurusu işlemlerine ait tüm bilgi ve belgeleri denetimle görevlendirilmiş olanlara ibraz etmek, görevin sağlıklı yapılmasını sağlayacak önlemleri almak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi

MADDE 8 – (1) İhracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF’ten yapılan ödemelerde; harcama yetkilisi Genel Müdürlük harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi Genel Müdürlükte destek ödemesiyle ilgili daire başkanlarıdır.

Tahakkuk listesi ve harcama talimatı

MADDE 9 – (1) Gerçekleştirme görevlisi tarafından, incelemeci kuruluşlarca düzenlenerek Genel Müdürlüğe sunulan tahakkuk listelerinin bu Yönetmelik kapsamında tam ve eksiksiz doldurulduğuna ilişkin kontroller yapılır ve tahakkuk listeleri imzalanarak TCMB’ye gönderilir. Tahakkuk listelerinin kontrolünde başka bilgi ve belge aranmaz. Ancak, Genel Müdürlük tarafından gerek görülmesi halinde tahakkuk listelerinin düzenlenmesine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler incelemeci kuruluşlardan talep edilebilir. İncelemeci kuruluşlar bu belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.

(2) Birinci fıkrada belirtilen tahakkuk listelerinde yer alan bilgilere istinaden tanzim edilen harcama talimatı, yapılacak destek ödemeleri için eksiksiz olarak düzenlenerek harcama yetkilisi tarafından imzalanır.

Ödeme

MADDE 10 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca Genel Müdürlük tarafından düzenlenerek TCMB’ye gönderilen bilgi formları ve/veya inceleme fişleri ile tahakkuk listelerinde yer alan hak sahipleri ve destek tutarları TCMB tarafından kontrol edilerek, Genel Müdürlükten hak sahiplerine ödenecek nihai destek tutarının DFİF hesaplarına aktarılması talep edilir.

(2) 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca incelemeci kuruluşlarca düzenlenerek TCMB’ye gönderilen bilgi formları ve/veya inceleme fişleri ile Genel Müdürlük tarafından TCMB’ye gönderilen tahakkuk listelerinde yer alan hak sahipleri ve destek tutarları, TCMB tarafından kontrol edilerek Genel Müdürlükten hak sahiplerine ödenecek nihai destek tutarının DFİF hesaplarına aktarılması talep edilir.

(3) TCMB’nin talebi üzerine, gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi, harcama yetkilisince imzalanmadan önce, harcama talimatı, ödenek durum bilgisi cetveli ve tahakkuk listesiyle birlikte Müsteşarlık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca anılan belgelerin, yılı bütçe ödeneklerine uygunluğu ve maddi hata yönünden kontrolü yapılır, uygun görülen ödeme emri belgesi ve bu belgenin ekinde yer alan belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yılı bütçe ödeneklerine uygunluğu ve maddi hata yönünden kontrolü yapılan ödeme emri belgesi ilgili harcama yetkilisi tarafından imzalanır ve harcama talimatı, ödenek durum bilgisi cetveli ve tahakkuk listesiyle birlikte muhasebe birimine gönderilir. Ödeme emri belgesinde yer alan tutar muhasebe birimi tarafından TCMB nezdinde bulunan DFİF hesabına aktarılır.

(5) TCMB tarafından, kontrolü yapılmış tahakkuk listelerine göre hak sahiplerine ödeme yapılır.

Muhasebeleştirme

MADDE 11 – (1) Muhasebeleştirme işlemi Müsteşarlığın bağlı olduğu muhasebe birimi tarafından gerçekleştirilir.

(2) TCMB tarafından, DFİF hesabına ilişkin gelir ve gider hesap bilgileri aylık raporlar halinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

Raporlama

MADDE 12 – (1) DFİF’ten ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Genel Müdürlük tarafından yıllık faaliyet raporu düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali sorumluluk

MADDE 13 – (1) DFİF’ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri; Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Müsteşarlıkça görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar; hak sahipleri ve destek tutarları ile buna ilişkin bilgi formları ve/veya inceleme fişlerinin TCMB’ye, tahakkuk listelerinin ise Genel Müdürlüğe, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen mevzuata uygun olarak düzenlenerek sunulmasına yönelik olarak Müsteşarlığa karşı mali açıdan sorumludur.

(2) DFİF’ten ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında verilen krediler ile yapılan fazla ve/veya yersiz ödemeler amme alacağı sayılır. İhracata yönelik devlet yardımları kapsamında verilen krediler ile fazla ve/veya yersiz ödemeler, öncelikle kredi ve/veya destek ödemesi yapılan hak sahiplerinden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. İhracata yönelik devlet yardımları kapsamında verilen krediler ile fazla ve/veya yersiz ödemelerin bu suretle tahsil edilememesi halinde, bu krediler ve destek ödemeleri Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri; Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Müsteşarlıkça görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar  nezdinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

İnceleme ve denetim

MADDE 14 – (1) Müsteşarlık tarafından, ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF’ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak incelemeci kuruluşlar nezdinde inceleme ve denetimler yapılır. Denetimlerin Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulunca yapılması esastır.

Yetki

MADDE 15 – (1) Müsteşarlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya ve önlemleri almaya, uygulamada ortaya çıkacak özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen mevzuat uyarınca bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ödenen destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ilişkin tedbirleri almaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik 25/2/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi