Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin 2013/5260 Sayılı Karar

 

 

Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin 2013/5260 Sayılı Karar

Karar Sayısı : 2013/5260

Ekli “Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 22/7/2013 tarihli ve 143676 sayılı yazısı üzerine, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN ÇOĞALTILMASINA YARAYAN TEKNİK CİHAZLAR İLE BOŞ TAŞIYICI MATERYALLERİN İMALAT YEYA İTHALATINDA YAPILACAK KESİNTİ ORANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

 

Kesinti oranları

MADDE 1 - (1) Her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD, DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerini çoğaltmaya yarayan teknik cihazların imalat veya ithalat bedelleri üzerinden yapılacak kesinti oranları ekli listede gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

(2) Söz konusu materyallerin ve teknik cihazların;

a) Üretimini yapan gerçek ve tüzel kişiler, ihraç edilenler hariç olmak üzere ay içinde sattıkları materyaller ve teknik cihazların imalat bedeli üzerinden ekli listede belirtilen oranlardaki tutarı, takip eden ayın en geç onbeşinci gününe kadar,

b) Serbest dolaşıma girişim sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, gümrük kıymeti üzerinden ekli listede belirtilen oranlardaki tutarı serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden önce,

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan özel hesaba yatırmakla yükümlüdür.

(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamına giren gerçek ve tüzel kişiler, ekli listede belirtilmiş olan oranlardaki kesinti tutarının banka hesabına yatırıldığını tevsik eden belgeye ilişkin bilgileri gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydetmekle yükümlüdür.

(4) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler, anılan materyal ve teknik cihazların aylık üretim miktarlarını ve bedellerini gösterir bir liste ile kesinti tutarlarının banka hesabına yatırıldığını tevsik eden belgeleri üçer aylık devrelerde Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirmek zorundadır.

(5) Kamu idarelerinin denetim elemanları kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında, bu Karar kapsamında gerçekleştirilen imalat ve ithalatlara ilişkin kesinti bedellerinin yatırılıp yatırılmadığını tespit ederek yükümlülüğünü yerine getirmeyenleri Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirirler.

(6) İkinci fıkrada belirtilen yükümlülüğe aykırı olarak süresinde yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı tespit edilen meblağlar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Düzenleme yetkisi

MADDE 2 - (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 3 - (1) 12/3/2012 tarihli ve 2012/3021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 - (1) Bu Karar hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

LİSTE

POZİSYON NO

TANIM

ORAN

84.43

Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları (kombine halde olsun olmasın); bunların aksam, parça ve aksesuarları. 

8443.91, 8443.99 (aksam ve parçalar) ve 8443.32.10.20.00 GTIP numaraları altında tanımlanan eşya hariç.

% 0,5

84.71

Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar. 

8471.41.00.10.00, 8471.49.00.10.00, 
8471.50.00.10.00, 8471.60.60.10.00, 
8471.60.70.10.00, 8471.70.20.10.00, 
8471.70.30.10.00, 8471.70.50.10.00,
8471.70.70.10.00, 8471.70.80.10.00, 
 
8471.70.98.10.00 GTIP numaraları altında tanımlanan sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus ürünler ile 8471.60.60.90.00, 8471.60.70.90.11, 8471.60.70.90.12,  8471.60.70.90.13 ve 8471.60.70.90.14 GTIP numaraları altında tanımlanan eşya hariç.

% 0,5

85.19

Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar. 

Sadece 8519.81.51.00.00, 8519.81.55.00.00, 
8519.81.61.00.00, 8519.81.65.00.00, 
8519.81.75.00.00, 8519.81.81.00.00, 
8519.81.85.00.00, 8519.81.95.00.00 

GTIP numaraları altında tanımlanan eşyalardan kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar. 

(Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

% 3

85.21

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tünerle birlikte olsun olmasın) (Kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar)

(Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

% 2

85.23

Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve diğer mesnetler (kayıt yapılmış olsun olmasın) (disklerin üretimine mahsus matris ve kalıplar dahil, fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç)

8523.29.31.00.00, 8523.29.33.00.00, 8523.29.39.00.16, 
85.23.29.39.00.18, 85.3.49, 8523.51.91.00.00, 8523.52,
8523.51.93.00.00, 8523.51.99.00.00, 8523.59.91.00.00,
8523.59.93.00.00, 8523.59.99.00.00, 8523.80.91.00.00,
8523.80.93.00.00, 8523.80.99.00.00
GTIP numaraları altında tanımlanan eşya hariç.

% 3

85.27

Radyo yayınlarını alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın) 

Sadece 8527.13, 8527.21 ve 8527.91 GTIP numaraları altında tanımlanan eşyalardan kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar. 

(Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

% 2

85.28

Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın) 

Sadece 8528.72.20.00.00 ve 8528.71.19.00.11 GTIP numaraları altında tanımlanan eşyalardan kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar. 

(Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

% 2

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi