Gümrük Mevzuatı , 2010/29 tebliğ kapsamında Çin menşeli bazı fermuarlar için uygulanan mevcut dampinge karşı önlemin Endonezya üzerinden etkisiz kılınması nedeniyle soruşturma açıldı

 

2010/29 tebliğ kapsamında Çin menşeli bazı fermuarlar için uygulanan mevcut dampinge karşı önlemin Endonezya üzerinden etkisiz kılınması nedeniyle soruşturma açıldı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/17) (15.07.2011 t. 27995 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Mevcut durum

MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 9607.11 ve 9607.19 Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) altında yer alan “kayarak işleyen fermuarlar” için 12/3/2005 tarihli ve 25753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2005/7 sayılı Tebliğ ile 3 ABD Doları/kg tutarındaki dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. Bilahare, nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında 30/10/2010 tarihli ve 27744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/29 sayılı Tebliğ ile dampinge karşı önlemin uygulanmasının devam edilmesine karar verilmiştir.

(2) Mevcut damping önleminin etkinliği 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı (3.Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/20 sayılı Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ ile takip edilmektedir.

(3) Mezkur önlemin etkisiz kılındığına ilişkin iddia ve bulgular 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Soruşturma konusu madde

MADDE 2 – (1) Soruşturma konusu madde, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2005/7 sayılı Tebliğ ile ithalatında dampinge karşı önlem alınan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/29 sayılı Tebliğ ile dampinge karşı önlemin uygulanmasının devam edilmesine karar verilen 9607.11 ve 9607.19 GTP’leri altında yer alan kayarak işleyen fermuarlardır.

(2) Bu aşamada belirtilen GTP’ler bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı nitelikte değildir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 3 – (1) Soruşturma konusu ürünün dampinge karşı önleme tabi ÇHC ve Türkiye ile Endonezya Cumhuriyeti (Endonezya) ve Türkiye arasındaki ticaretin gerçekleştirilme seyrinde önlemin yürürlüğe girmesini müteakiben önemli değişiklikler gözlemlenmiştir. ÇHC menşeli ithalatta önemli düşüşler gerçekleşirken Endonezya menşeli fermuar ithalatında çok keskin artışlar belirlenmiştir.

(2) Endonezya’da mukim bazı ihracatçıların dampinge karşı önlem alınan ÇHC’de mukim bazı firmalarla ilişkili olduğu, bazılarının ise ÇHC’de fabrikalarının bulunduğu tespit edilmiştir.

(3) Bu durum, ÇHC’ye yönelik uygulanan mevcut dampinge karşı önlemin, Endonezya üzerinden etkisiz kılındığına ilişkin işlemlerin varlığına işaret etmektedir.

Karar ve işlemler

MADDE 4 – (1) Yapılan inceleme sonucunda Endonezya menşeli söz konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 38’inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 5 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin Endonezya’da yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilecektir. Tarafların soru formu dağıtım listesinde yer alıp almadıklarını öğrenmek üzere Genel Müdürlük ile temasa geçerek bilgi almaları gerekmektedir. Anılan listede yer almadığını öğrenen veya makul bir süre içinde soru formunu alamayan tarafların bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak soru formu talebinde bulunması gerekmektedir.

(2) Öte yandan, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçılara iletilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla, soruşturmaya konu ülkenin Türkiye’deki resmi temsilciliğine de soru formu gönderilecektir.

Süreler

MADDE 6 – (1) Soru formuna yanıt verme süresi, formun gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğin 5’inci maddesinde belirtilen ve sonradan soru formu talebinde bulunan taraflar ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların da (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 26’ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Teminat uygulaması

MADDE 8 – (1) 27/12/2005 tarih ve 2005/9840 sayılı Karar ile değişik 20/10/1999 tarih ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince başvuru konusu malların ithalatından, etkisiz kılındığı öngörülen önlem tutarı kadar teminat alınmasına karar verilebilir. Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü, İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA Tel: +90 (312) 204 77 20; 204 77 76

Faks: +90 (312) 212 87 65

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi