Gümrük Mevzuatı, 2012 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2011/20 sayılı Tebliğ ile yayınlandı. 05.11.2011 / 28106 Sayılı Re

 

2012 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemler İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2011/20 sayılı Tebliğ ile yayınlandı. 05.11.2011 / 28106 Sayılı Resmi Gazete

 

Ekonomi Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerden 2012 yılının ikinci yarısında süresi dolacak olanların ilanını kapsamaktadır.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 2- (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

 

G.T.İ.P.

Ürün

Menşe veya İhracatçı Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve No’su

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

6902.10.00.10.11

Kromit ateş tuğlaları

Çin Halk Cumhuriyeti

01.09.2007/ 26630

2007/11

01.09.2012

6902.10.00.10.12

Magnezit ateş tuğlaları

6902.10.00.10.13

Krom magnezit ateş tuğlaları

6815.91

Magnezit, dolomit veya kromit içerenler (dolomit içerenler hariç)

5503.20

Poliesterlerden

Çin Halk Cumhuriyeti

01.09.2007/ 26630

2007/13

01.09.2012

Suudi Arabistan

9105.21

Elektrikle çalışan duvar saatleri

Çin Halk Cumhuriyeti

24.10.2007/ 26680

2007/17

24.10.2012

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların iddialarını ve taleplerini yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(2) Mezkur talebin ilgili Mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi ve bir nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, o ürüne yönelik dampinge karşı önlem uygulamasına mevcut haliyle veya gerçekleştirilen tespitler doğrultusunda değiştirilmiş biçimiyle devam edilebilir.

(3) Yeterli delilleri içeren yazılı başvuruların ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce;

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,

Tel: 0.312.204 77 10 veya 212 87 52

Faks: 0.312. 212 87 65

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi