Gümrük Mevzuatı, Hindistan ve Tayvan menşeli Polyesterlerden Tekstürize İplikler için bir nihai gözden geçirme soruşturması açıldı. Tebliğ No: 2011/22

 

Hindistan ve Tayvan menşeli Polyesterlerden Tekstürize İplikler için bir nihai gözden geçirme soruşturması açıldı. Tebliğ No: 2011/22

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/22) (29.11.2011 t. 28127 s. R.G.)

 

Ekonomi Bakanlığından:

Başvuru

MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yerli üretici Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliği (SUSEB), Hindistan ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli “polyesterlerden tekstürize iplikler”in ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden tekrarına yol açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bulunmuştur.

(2) Söz konusu başvuru, Sasa Polyester Sanayi A.Ş., Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. ve Sifaş Sentetik İplik Fabrikalari A.Ş. tarafından da desteklenmektedir.

Önleme tabi madde

MADDE 2 – (1) Önleme tabi madde 5402.33 gümrük tarife pozisyonunda yer alan sentetik filament iplikleri içindeki “polyesterlerden tekstürize ipliklerdir.

(2) Tekstürize etmek, doğal lif özelliğini kazandırıcı her türlü işleme verilen addır. Tekstürize iplikler, filamentler boyunca sabit kıvrımlar, lüleler, ilmekler veya başka ince bükümler elde etmek için işlenmiş, esneklik, hacim, nem alma ve örme kabiliyetleri yükseltilmiş, ısıyla şekillenebilme özellikleri çeşitli mekanik tesirlerle kalıcı ve belirli olarak değişikliğe uğratılmış ipliklerdir. Tekstürize iplik ihtiva eden kumaşların dolgunluğu, nemi emme kabiliyeti, daha iyi ısı yalıtkanlığı özelliği ve daha sıcak tutumu vardır. Bazı çeşitleri aynı zamanda üretildikleri kumaşlara uzama özelliği de vermektedir.

(3) Söz konusu madde, kadife ve polyester bazlı kumaş üretimi, ev tekstili (perde, nevresim, havlu, bornoz) ve eşofman gibi ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır.

(4) Bahse konu gümrük tarife pozisyonu yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı değildir.

Mevcut önlem

MADDE 3 – (1) 21/12/2006 tarihli ve 26383 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/31 sayılı Tebliğ çerçevesinde bahse konu ürünün Hindistan menşeli olanları için CIF bedelin %6,8 ile %20,3’ü arasında değişen oranlarda, Tayvan menşeli olanları için CIF bedelin %9,9 ile %28,6’sı arasında değişen oranlarda ve Güney Kore için ise CIF bedelin %33,7’si oranında dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

Gerekçe

MADDE 4 – (1) 24/12/2010 tarihli ve 27795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/30 sayılı Tebliğ ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.

(2) Bu çerçevede yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, Hindistan ve Tayvan menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 5 – (1) Nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Hindistan ve Tayvan menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Hindistan ve Tayvan menşeli ithalatta uygulanan soruşturmaya konu mevcut önlemler, Yönetmelik’in 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(3) Bahse konu üründe Güney Kore’ye yönelik olarak uygulanmakta olan dampinge karşı önlem ise beş yıllık yürürlük süresinin sonunda yürürlükten kalkar.

(4) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 6 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

(2) Soruşturmaya taraf yerli üreticilerin, ithalatçıların ve yabancı üretici/ihracatçıların kendileri için hazırlanan soru formlarını Ekonomi Bakanlığına ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(3) Ayrıca, ilgili ülkelerdeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla Hindistan’ın Ankara’daki Büyükelçiliği ile Tayvan’ın Ankara’daki Taipei Ekonomi ve Kültür Ofisi’ne bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 7 – (1) Soru formlarını cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formlarında istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilmeyen diğer ilgili tarafların da (tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları v.b.) görüşlerini, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 9 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel : + 90 312 204 77 02/204 77 10

Faks : + 90 312 212 87 65/212 87 11

E-posta : ngs143@ekonomi.gov.tr

Soruşturma başlangıç tarihi

MADDE 10 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi