Gümrük Mevzuatı, Tayland menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler (kauçuk iplik) için damping soruşturması açıldı. Tebliğ No: 2011/23

 

Tayland menşeli vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler (kauçuk iplik) için damping soruşturması açıldı. Tebliğ No: 2011/23

 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/23) (29.11.2011 t. 28127 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

Başvuru

MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üreticiler Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. ve Şahin Lateks Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmaları tarafından yapılan başvuruda; Tayland menşeli “vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler”in Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.

Başvuru konusu madde

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu eşya, normal olarak 4007,00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) beyan edilen “vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler (kauçuk iplik)”dir.

(2) Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonu, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikâyetçi firmaların Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Damping iddiası

MADDE 4 – (1) Şikâyete konu ülkenin iç piyasa satışlarına ilişkin veri temin edilemediğinden oluşturulmuş normal değer hesaplamasına gidilmiş ve yerli üretim dalının üretim maliyetlerine makul bir kâr oranı eklenerek normal değer oluşturulmuş ve fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) Şikayet konusu ülkeden Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, yerli üretim dalı tarafından temin edilen Tayland menşeli şikayet konusu ürün için bir ihraç faturasındaki birim fiyat esas alınmıştır. Söz konusu fiyatın fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(3) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatının mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılması yoluyla, kauçuk iplik için hesaplanan damping marjının, şikayete konu ülke için önemli oranda olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 5 – (1) Tayland menşeli şikayet konusu ürünün ithalatının hem mutlak olarak hem de tüm ülkelerden yapılan ithalat içerisindeki payının 2008-2011 (Ocak-Eylül) döneminde önemli ölçüde artış gösterdiği tespit edilmiştir.

(2) İlgili sektörde tüketimin artmasına karşın dampingli ithalatın artması nedeniyle büyüyen pazarda yerli üretim dalının pazar payının azaldığı ve şikayete konu ülkenin pazar payının arttığı belirlenmiştir.

(3) Yerli üretim dalının üretim, satış, kârlılık ve stok miktarı gibi ekonomik göstergelerinde 2008-2011 (Ocak-Haziran) döneminde ciddi olumsuzluklar yaşandığı belirlenmiştir.

(4) Aynı dönemde, şikayete konu ülke menşeli kauçuk iplik ithalatında gerçekleşen ortalama birim fiyatların yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı belirlenmiştir.

(5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuzluğa yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca, Tayland menşeli söz konusu madde için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 7 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi alamayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığına ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tspa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla, Tayland’ın Ankara’daki resmi temsilciliğine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 8 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğin 7 nci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini  iddia eden, ancak bu Tebliğin 7 nci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde, soruşturmaya ilişkin karar -olumlu veya olumsuz-mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 10 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 02/ 212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms218@dtm.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi