Gümrük Müşavirliği Gümrükleme Mevzuat ; Sağlık Bakanlığından özel izin alınması gereken maddelerin İthalatına dair DTS Tebliğinde değişiklik yapılmıştır


Sağlık Bakanlığı’ndan Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/28) (26.03.2009 t. 27181 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

MADDE 1 – 31/12/2008 tarih ve 27097 (4. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı’ndan Özel izin Alınması Gereken Maddeler in İthalatı na Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nin (Tebliğ No: 2009/4) 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

“(1) Bakanlığın görev alanına girmemesine rağmen, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) itibariyle Tebliğ eki listelerde yer alan ithale konu bir ürünle ilgili olarak ithalatçının gümrük idaresi tarafından Bakanlığa yönlendirildiği durumlarda, söz konusu ürünün Bakanlık mevzuatına göre değerlendirmeye tabi tutulamadığını belirten Kapsam Dışı Yazısı (Ek-3) düzenlenerek ilgili gümrük idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğ eki (Ek-1) sayılı listeden aşağıdaki maddeler çıkartılmıştır.


“30.03

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 ve 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış) (Yalnız özel izin alınması gerekenler)

30.04

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek kullanılmaya mahsus olanlar "transdermal administration systems" dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış) (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç) (Yalnız özel izin alınması gerekenler)”

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalinde, bu Tebliğin lehte olan hükümleri uygulanır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.


31/12/2008 tarih ve 27097 (4. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı’ndan Özel izin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nin (Tebliğ No: 2009/4) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.
(1) İthale konu ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) itibariyle Tebliğ ekindeki listelerde yer almadığı veya, G.T.İ.P. itibariyle Tebliğ ekindeki listelerde yer alsa dahi Bakanlığın görev alanına giren bir ürün olmamasına rağmen, ithalatçının gümrük idaresi tarafından Bakanlığa yönlendirildiği durumlarda, söz konusu ürünün Bakanlık mevzuatına göre değerlendirmeye tabi tutulamadığını belirten Kapsam Dışı Yazısı (Ek-3) düzenlenerek ilgili gümrük idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi