Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 28473 Sayılı Resmi Gazete

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.11.2012 t. 28473 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 178 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 175 ila 177 nci maddelerde yer alan eşyanın iki hat sisteminin çalıştığı gümrük idarelerinde yeşil veya “beyana tabi eşyam yoktur” hattından geçirilmesi, hat sisteminin çalışmadığı bir gümrük idaresinden beyan yapılmaksızın geçirilmesi veya ek 22/A da yer alan formla yapılan bildirim başka bir tasarruf yoluyla beyandır.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 352 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Eşdeğer eşya olarak kullanılan tarım ürünlerinin ithal eşyası ile ticari kalite, teknik özellik ve niteliği itibariyle aynı olduğuna yönelik tespit, münhasıran onikili bazda gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre yapılır.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğin 513 üncü maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Taşıt depolanacak geçici depolama yerlerinde kapalı alan ile havayolu ile kargo taşımacılığına ilişkin açılacak geçici depolama yerlerinde alan şartı aranmaz.”

MADDE 4 –Aynı Yönetmeliğin 519 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Genel antrepo olarak açılıp işletilmesi istenen yerler, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde olması halinde 3.000 m2’den, diğer yerlerde ise 1.000 m2’den küçük olamaz. Soğuk hava tertibatı, havayolu ile kargo taşımacılığı gerektiren antrepolar ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi özel tertibat gerektiren eşyanın konulacağı antrepolar ile havalimanı ve deniz limanı sahası içerisinde açılacak antrepolar bu şarta tabi değildir.”

MADDE 5 –Aynı Yönetmeliğin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine aşağıdaki (15), (16), (17) numaralı alt bentler ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(15) Akaryakıt antreposu tanklarının gemilerden eşya alımı veya gemilere eşya göndermesi için iskele veya şamandıraya bağlı boru hattının olması;

(16) Boru hattıyla gelen akaryakıtın antrepo tanklarına alınması için doğrudan boru hattıyla antreponun bağlantısının olması;

(17) Akaryakıt antrepolarında kesintisiz yirmidört saat kayıt yapan, ilgili alanın ve bilhassa alana giriş çıkış yerlerinin izlenmesini sağlayan harekete duyarlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte, kesintisiz güç kaynağına bağlı bir kamera sisteminin antrepo işleticileri tarafından kurulması ve kamera kayıtlarının talep edildiği durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeksizin tam olarak belirtilen tarih aralığında standart ve yaygın formatta gümrük idaresine ibraz edilmek üzere kayıt tarihinden itibaren bir yıl süre ile elektronik ortamda saklanması,”

“(3) Bakanlıkça verilen izin kapsamında karayolu veya demiryoluyla yapılan akaryakıt transiti ile hava taşıtlarına yakıt vermek üzere havalimanlarında açılacak antrepolar hariç olmak üzere serbest dolaşımda olmayan akaryakıtın tanklara alınması tamamen deniz yoluyla veya boru hattıyla yapılır. Deniz yoluyla gelen akaryakıtın iskele veya şamandıradan borularla tanklara iletilmesi gerekir.”

MADDE 6 –Aynı Yönetmeliğe EK-22 den sonra gelmek üzere bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 22/A eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK 33, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

 

Tarihi

Sayısı

 

7/10/2009

27369 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

 

Tarihi

Sayısı

1-

31/3/2010

27538

2-

2/7/2010

27629

3-

2/12/2010

27773

4-

31/12/2010

27802

5-

26/3/2011

27886

6-

30/4/2011

27920

7-

23/5/2011

27942

8-

16/7/2011

27996

9-

2/11/2011

28103

10-

28/12/2011

28156

11-

31/3/2012

28250

12-

12/6/2012

28321

 

EK 22/A

 

Tarih (Date) :...../…../20…

 

Rapor No (File No) :…………….

 

SAHİPSİZ VEYA KAYIP BAGAJ İÇİN GÜMRÜK BEYANI

……………………………………….. YOLLARI’nın …../…../20…. tarihinde …………………..sefer sayılı uçağı ile ……………….gelişimde uçaktan çıkmayan ……………………………….etiket nolu …….. adet bagajımda gümrüğe tabi eşya olduğunu / olmadığını beyan ederim. Bagajların bilahare gelişinde gümrük muayenesinin yapılıp tarafıma tesliminde ……………………………Hava Yolları / Yer Hizmetleri’ nin yetkilisini vekil tayin ederim. 

İMZA

CUSTOMS DECLARATION FOR UNCLAIMED OR LOST BAGGAGEI 

undersigned, arrived …………on …../…../20….. by …………………………...flight number…………….. declare that ……….. of my baggage(s) with tag number(s) …………………………………didn’t arrive by the same flight. I also declare that my lost baggage(s) contain/ does not contain goods subject to customs declaration. If every property arrives, …………………………………….. Airlines/Ground Handling representative has got my permission to perform customs clerance on my behalf. 

SIGNATURE

 

YOLCUNUN (PASSENGER) :

Adı / Soyadı ( Name / Surname)        :…………………………………………………………………………….........................................................

İkamet adresi ( Permanent address )  :……………………………………………………………………………..........................................................

Geçici adresi ( Temporary address)   :……………………………………………………………………………..........................................................

Telefon ( Telephone )                        :……………………………………………………………………………..........................................................

 

PASAPORT ( PASSPORT ) :

Pasaport No ( Passport No ) :……………………………......................                                               Milliyeti ( Nationality ): ………………….........

Verildiği yer ve Tarih ( Date and Place of issue ) :………………………………………………………….....................................................................

Bagajınızın içeriğini belirtiniz :………………………………….................................................................................................................................
( Contents of bag(s) ) :…………………………………..............................................................................................................................................

BAGAJINIZ KİLİTLİ İSE BAGAJINIZIN ŞİFRESİNİ VE / VEYA ANAHTARLARINI BIRAKINIZ IF YOUR BAG (S) LOCKED PLS LEAVE YOUR KEY OR / AND COMBINATION

              Şifre 
      ( Combination )

 

         Anahtar 
            (Key)

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi