Gürcistan menşeli ayçiçeği tohumu ile diğer yağlı toğumların ve unu ve kaba unları ithalatında (15.000 ton) tarife kontenjanı açıldı

 

Gürcistan menşeli ayçiçeği tohumu ile diğer yağlı toğumların ve unu ve kaba unları ithalatında (15.000 ton) tarife kontenjanı açıldı

 

Gürcistan Menşeli Ayçiçeği Tohumunun Unu ve Kaba Unları ile Diğer Yağlı Tohumların Unu ve Kaba Unları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar - 2011/1523 (08.04.2011 t. 27899 s. R.G.

Karar Sayısı: 2011/1523

Ekli “Gürcistan Menşeli Ayçiçeği Tohumunun Unu ve Kaba Unları ile Diğer Yağlı Tohumların Unu ve Kaba Unları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 21/2/2011 tarihli ve 7098 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/3/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Gürcistan Menşeli Ayçiçeği Tohumunun Unu ve Kaba Unları ile Diğer Yağlı Tohumların Unu ve Kaba Unları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (I) Bu Kararın amacı, 5/9/2008 tarihli ve 2008/14127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının 31 inci maddesi uyarınca, Gürcistan menşeli ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları ile diğer yağlı tohumların unu ve kaba unları ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının düzenlenmesidir.

Tarife kontenjanları

MADDE 2- (l) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki Tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen Gürcistan menşeli ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları ile diğer yağlı tohumların unu ve kaba unları için karşılarında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmıştır.

G.T.İ.P.

Madde İsmi 

Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton)

Uygulanacak Gümrük Vergisi (%)

1208.90

Diğerleri

15.000

 0

 Gümrük vergileri

MADDE 3- (1) 2 nci maddedeki Tabloda yer alan tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, söz konusu Tabloda ilgili maddenin karşısında gösterilen gümrük vergisi; bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki ithalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığınca (ithalat Genci Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 5- (1) Bu Karar kapsamında tespit edilen tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Kontenjan dönemleri

MADDE 6- (l) Bu Kararın 2 nci maddesinde belirtilen tarife kontenjanı miktarı bir takvim yılında dağıtılacak miktarı göstermekte olup, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde her takvim yılında yeniden dağıtılır.

Diğer mevzuat

MADDE 7- (l) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8- (I) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (I) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi