Hariçte İşleme Rejiminde Fatura Kullanımı hakkında 2014/14 Sayılı Genelge Yayımlandı

 

Hariçte İşleme Rejiminde Fatura Kullanımı hakkında 2014/14 Sayılı Genelge Yayımlandı

Genelge No: 2014/14 Hariçte İşleme Rejiminde Fatura Kullanımı

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

07/05/2014

 

Sayı : 72093537/010.06.01

Konu : Hariçte işleme rejimi kapsamında fatura kullanımı hk.

 

GENELGE

(2014/14)


Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, hariçte işleme rejimi kapsamında yurt dışına geçici olarak ihraç edilen eşyanın gümrük işlemlerinde ticari fatura istenilmesinin zaman kaybına ve mağduriyetlere neden olduğu anlaşılmaktadır.

Gümrük Kanunu’nun 135. maddesinde hariçte işleme rejimi, serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithal vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejim olarak tanımlanmıştır.

Gümrük Yönetmeliği’nin 115. maddesinde ise "Fatura", kesin satışlarda, satıcı ve diğer hallerde gönderici tarafından mahallinde düzenlenmiş belge olarak tanımlanmakta olup fatura içeriğinde yer alması gereken asgari bilgiler sayılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229. maddesinde "Fatura", satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmaktadır.

Hariçte işlem rejimi kapsamında yurt dışına geçici olarak gönderilen eşyanın kesin satışı veya mülkiyet devri söz konusu olmadığından fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Bu itibarla, hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın çıkış gümrük işlemlerinde, geçici çıkışı yapılan eşyanın; cinsini, miktarını, gümrük işlemlerine esas olacak kıymetini ve ayniyatına ilişkin bilgileri ihtiva eden bedelsiz faturanın düzenlenmesi mümkündür.

Bilgi ve gereğini rica ederim

 

Ziya ALTUNY ALDIZ Bakan a.

 

Müsteşar

DAĞITIM: Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi