İhracat ve İthalat denetimleriyle iç piyasadaki pamuk denetimlerinin risk esaslı olarak elektronik ortamda yerine getirilmesine yönelik web tabanlı yeni bir sistem getiriliyor

 

İhracat ve İthalat denetimleriyle iç piyasadaki pamuk denetimlerinin risk esaslı olarak elektronik ortamda yerine getirilmesine yönelik web tabanlı yeni bir sistem getiriliyor  

 

İstanbul, 07 / 02 / 2011 
Sirküler No: 2011/104-07.02.2011
Konu: DTVS: İhracat Denetimleri
Açıklama: DTVS: İhracat Denetimleri
İlgili Birlik: Genel
Kimden: İİB-İletişim               
Sayı: İLT / 1272

Konu : DTVS: İhracat Denetimleri

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE SİRKÜLER
SİRKÜLER NO: 2011/104

 

Sayın Üyemiz,

    Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda;

    Müsteşarlıkları Dış Ticarette Standardizasyon (DTS) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ihracat ve ithalat denetimleri ile iç piyasadaki pamuk denetimlerinin risk esaslı olarak, elektronik ortamda yerine getirilmesini sağlayacak web tabanlı yeni bir sistemin hayata geçirilmesi çalışmalarının devam ettiği,

    Halen, Dış Ticaret Veri Sistemi  (DTVS) olarak adlandırılan bu sistem temelinde başlatılan yeni uygulamanın kademeli olarak genişletildiği; bu amaçla, ilk aşamada, DTS mevzuatı uyarınca ihracat ve ithalat faaliyeti gerçekleştiren firmaların elektronik ortamda tanımlanması ve bu firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesi hakkındaki usul  ve esasları belirleyen 2010/41 sayılı “Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin DTS Tebliği”nin yayımlandığı; bu Tebliği takiben, pilot uygulamanın 2010/42 ve 2010/43 sayılı Tebliğler kapsamında seçilmiş tarım ve kişisel koruyucu donanım ürünlerinde sırasıyla 8 Aralık 2010 ve 1 Ocak 2011 tarihlerinde başlatıldığı,

    Sistemin pilot uygulamasının  ihracat için de başlatılacak olduğu; bu amaçla, firmaların sınıflandırılması ve seçilmiş tarım ürünleri denetimlerinin DTVS üzerinden yapılmasına ilişkin üç adet Tebliğ’in hazırlandığı; 2011/18, 2011/21 ve 2011/22 sayılı söz konusu Tebliğlerin sırasıyla 8 ve 9 Şubat 2011 tarihlerinde yürürlüğe girmek üzere 29 ve 30 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazete’lerde yayımlandığı,

    Buna göre, 8 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan, 2011/18 sayılı “İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı  Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair DTS Tebliği”nin Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ( DTTDSY) ek’inde yer alan ürünler için, pamuk hariç olmak üzere, ihracatta risk esaslı yapılacak zorunlu standart ve kalite kontrollerinde, gerektiğinde veri olarak kullanılmak üzere, ihracatçı firmaların sınıflandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlendiği; bu çerçevede, yeni uygulamada, zorunlu standart ve kalite kontrollerine tabi ürünleri ihraç eden firmaların sahip oldukları kalite sistem belgeleri ve tesisleri temelinde sınıflandırılacağı; bu sınıflandırmanın, firmaların hangi sıklıkla ve ne şekilde denetime tabi tutulacağı konusundaki çalışmalara ışık tutacağı,

    İhracatta zorunlu standart ve kalite kontrolleri ile ilgili işlemlerin DTVS üzerinden yapılmasına ilişkin pilot uygulamanın 2011/21 ve 2011/22 sayılı Tebliğler ile başlatılacağı;

    9 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan, 2011/21 sayılı “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi  Üzerinden Yapılmasına Dair DTS Tebliği” ile DTTDSY kapsamındaki bazı tarım ürünlerinin (elma ve domates) ilgili standarda ticari kalite yönünden uygunluğunun risk esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları hükme bağladığı; bu uygulama için ilk aşamada İzmir, Antalya, Mersin, İstanbul ve Bursa illerinin seçildiği,

    Kontrolün yapılması için, DTVS’de tanımlanmış olan firmanın yetkilendirilmiş kullanıcısının, Müsteşarlık web sayfasındaki “DTM E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümü vasıtasıyla, DTVS üzerinden ihraç partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapması gerektiği,

    DTM Grup Başkanlıklarınca yapılan denetim sonucunda ürünlerin ihracının uygun bulunması durumunda ürüne dair e-Kontrol Belgesi oluşturulacağı ve DTVS aracılığıyla bir referans numarası tahsis edileceği; referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından kaydedilmesinin zorunlu olduğu; aksi takdirde, ürünün ihracına izin verilmeyeceği,

    9 Şubat 2011 tarihinde DTVS  projesinin ihracat kısmına ilişkin yürürlüğe girecek diğer bir pilot düzenlemenin, 2011/22 sayılı “Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Bazı Tarımsal Ürünlerin İhracat Denetimlerinin DTVS Üzerinden Yapılmasına Dair DTS Tebliği” olduğu; Tebliğin, bazı tarım ürünleri için (elma, domates ve iç fındık) İzmir ve Trabzon Grup Başkanlıkları görev alanında faaliyet gösteren TKDYB sahibi firmaların Sorumlu Denetçileri tarafından düzenlenecek “e-Denetim Beyanı ve Belgesi” işlemlerine ilişkin usul ve esasları hükme bağladığı,

    Tebliğ kapsamı ürünlere dair e-Denetim Beyanı ve Belgesinin, TKDYB sahibi firmaların Sorumlu Denetçileri tarafından, Müsteşarlık web sayfasındaki “DTM E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümü kullanılarak DTVS üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği,

    İhraç edilecek ürüne dair e-Denetim Beyanı ve Belgesi oluşturulduğunda firmaya DTVS tarafından bir referans numarası verileceği; referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından kaydedilmesinin zorunlu olduğu; aksi takdirde, ürünün ihracına izin verilmeyeceği,

    DTVS ile ilgili olarak, 8 Aralık 2010 tarihinde başlatılan ve kapsamı giderek genişletilen pilot uygulamanın başarıyla sürdürüldüğü; bugüne kadar yaklaşık 1300 firma ve 2000 kullanıcının kayıt olduğu sistemin etkili bir şekilde çalışması amacıyla, kullanımda ortaya çıkan aksakların hızla giderildiği; önümüzdeki dönemlerde, denetimi Müsteşarlıkları tarafından yapılan tüm ürünlerde uygulamaya geçirilmesi öngörülen DTVS ile kağıt ortamında sunulan bir çok belge aranmaksızın, işlemlerin hızlı ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda yerine getirilmesinin mümkün olacağı; bahsedilen denetim faaliyetleri ile ilgili olarak Uygunluk Belgesi, Kontrol Belgesi gibi geleneksel hale gelmiş fiziki belgelerin büyük ölçüde ortadan kalkması ve bu tür belgeler kapsamında istenilen belgelere ilgililerin en kısa sürede ve doğru bir biçimde ulaşmasının temin edileceği; böylece çağdaş devlet anlayışında oluşturulan yeni sistemin Müsteşarlıkları ile özel sektör ve ilgili kuruluşlar arasındaki iletişimi etkinleştireceğinin düşünüldüğü ifade edilmektedir.

    Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter Yrd.

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi