İhracatta zorunlu standart ve kalite kontrollerinin risk esaslı yapılması amacıyla firmaların sınıflandırılmasına dair dış ticarette standardizasyon tebliğinde değişiklik yapıldı, Tebliğ No: 2012/22, Gümrük Me

 

İhracatta zorunlu standart ve kalite kontrollerinin risk esaslı yapılması amacıyla firmaların sınıflandırılmasına dair dış ticarette standardizasyon tebliğinde değişiklik yapıldı. Tebliğ No: 2012/22

İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/22) (29.02.2012 t. 28219 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 29/1/2011 tarihli ve 27830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)’nin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Bölge Müdürlüğü: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerini,

c) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan web tabanlı uygulamayı,

ç) Döner Sermaye İşletmesi: Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünü,

d) Firma: Standardı ihracatta zorunlu uygulamada bulunan ürünlerin üretimini ve/veya işlenmesini ve ihracatını yapan firmaları,

e) Kalite Sistem Belgesi: Bir ürün veya hizmetin sağlanmasına yönelik olarak kalite konusunda istenen gereklerin yerine getirildiğini gösteren ISO, HACCP, GAP, TKDYB vb. belgelerden biri veya bir kaçını,

f) Komisyon: Firmaların sınıflandırma başvurularını değerlendirmek üzere Bölge Müdürlüğü tarafından en az iki kişiden oluşturulan ekibi,

g) Teknik personel: 6/6/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/33)’de tanımlanan Sorumlu Denetçiler dahil, ürünün standardına uygun olarak hazırlanmasını sağlayacak en az ön lisans seviyesinde eğitime sahip firma sahibi veya çalışanını,

ğ) Tesis: 31/12/2003 tarihli ve 25333 (3 üncü Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği kapsamı ürünlerin ilgili standarda uygun olarak hazırlanmasına elverişli, teknik personel istihdam edilen, ürünün işlenmesinde gerekli teknik donanıma sahip depo, makine, üretim bandı vb. teçhizat ve yapıları,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İhracatta zorunlu standart ve kalite kontrollerine konu ürünlerin hangi sıklıkla ve ne şekilde fiili denetime tabi tutulacağının belirlenmesi amacıyla ihracatçı firmalar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

SINIF

AÇIKLAMA

A

En az bir Kalite Sistem Belgesine sahip ve tesis sahibi olan firmalar

B

Yalnızca tesis sahibi olan firmalar

C

Sorumlu Denetçi çalıştıran firmalar

D

A, B veya C sınıflarına girmeyen firmalar

(2) Koşulları “A”, “B” veya “C” sınıflarından birine uymakla birlikte henüz bu Tebliğ kapsamında başvuru yapmamış ya da başvuru yapmakla birlikte sınıflandırılmamış firmalar “D” sınıfı olarak kabul edilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Sınıflandırma başvurusu “A” ve “B” sınıfları için firma tesisinin, “C” sınıfı için Sorumlu Denetçinin çalıştığı firma biriminin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne yapılır.

(2) Sınıflandırma başvurusunda, Ek-1’de yer alan Başvuru Formu ve firmanın İhracatçı Birliğine üye olduğuna dair belgenin yanı sıra aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler aranır:

SINIF

BAŞVURUDA ARANAN BİLGİ VE BELGELER

A

- Kalite Sistem Belgesinin onaylı örneği

- İhraç edilen ürünlerin üretimiyle ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca tasdikli) veya Kapasite Raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği)

- Teknik ve laboratuvar personelinin istihdam edildiğini gösteren başvuru tarihi itibarı ile son 3 aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi

- Tesisin kiralık olması halinde kira sözleşmesinin onaylı örneği

B

- Kalite Sistem Belgesi dışında "A" sınıfı için aranan bilgi ve belgeler

C

- Sorumlu Denetçi istihdam edildiğini gösteren ve başvuru tarihi itibarı ile son 3 aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi

(3) Başvuruda vergi numarası esas alınır ve her vergi numarası için ancak bir sınıflandırma yapılabilir. Bu itibarla, bir firmanın vergi numarası bünyesinde faaliyet gösteren birden çok tesisinin aynı başvuru kapsamında birlikte değerlendirilmesi gerekir.

(4) Firma bünyesinde birden fazla tesis ve birimin farklı illerde faaliyet göstermesi durumunda, firma kendisi için uygun olan Bölge Müdürlüğüne başvurabilir. Başvuruda bulunulan Bölge Müdürlüğü farklı illerde bulunan tesis ve birim ile ilgili sınıflandırma başvurusunu koordine eder. Sınıflandırmaya ilişkin nihai karar ile her türlü değişiklik ve bildirim işlemleri ilk başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.

(5) “C” sınıfı başvuruları, ilgili standart uyarınca laboratuvarda kimyasal analiz gerektirmeyen ürünler ile iştigal eden firmalar tarafından yapılabilir. Bu çerçevede, değerlendirmeye alınacak ürünler ve firmanın sahip olması gereken altyapı Bakanlık tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bölge Müdürlüğünce yapılan ön incelemenin olumlu olması halinde, sınıflandırma başvurusu değerlendirilmek üzere en kısa süre içinde Komisyona havale edilir.

(2) Firmanın “A” olarak sınıflandırılması için Komisyon tarafından başvuruda sunulan bilgi ve belgeler ile yerinde yapılan inceleme sonucunda firmanın;

a) Geçerli bir Kalite Sistem Belgesinin bulunduğunun,

b) Bu Tebliğde tanımlanan tesise, kiralama yolu dâhil, sahip olduğunun ve yeterli teknik personel istihdam ettiğinin,

c) İlgili standardın gerektirdiği kimyasal ve fiziksel analizleri gerçekleştirebilecek laboratuvar ve teçhizatı bulundurduğunun,

ç) İlgili standardın gerektirdiği kimyasal ve fiziksel analizleri yapabilecek, çalıştıkları alanlarla ilgili olarak dört yıllık yükseköğretim lisans programını tamamlamış laboratuvar elemanı istihdam ettiğinin

belirlenmesi gerekir.

(3) Firmanın “B” olarak sınıflandırılması için Komisyon tarafından başvuruda sunulan bilgi ve belgeler ile yerinde yapılan inceleme sonucunda, firmanın ikinci fıkrada belirtilen şartlara Kalite Sistem Belgesi dışında sahip olduğunun belirlenmesi gerekir.

(4) Firmanın “C” olarak sınıflandırılması için Komisyon tarafından başvuruda sunulan bilgi ve belgeler ile yerinde yapılan inceleme sonucunda, firmanın Sorumlu Denetçi istihdam ettiğinin ve başvuru tarihi itibarıyla son 3 aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesine ve Bakanlıkça belirlenen yeterli altyapıya sahip olduğunun belirlenmesi gerekir.

(5) Firmanın “A”, “B” ve “C” sınıflarında değerlendirilebilmesi için, firma bünyesinde farklı yerlerde faaliyet gösteren tesis ve birimlerin tamamı ilgili sınıfa dair şartları sağlamalıdır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Komisyonun 7 nci maddede belirtilen koşulların sağlandığına dair olumlu raporu ve Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine firma sınıflandırılır.

(2) “D” sınıfı için bu Tebliğ kapsamında başvuru veya sınıflandırma yapılması gerekmez.

(3) Sınıflandırmaya ilişkin sonuçlar Bölge Müdürlüğünce Bakanlığa (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü) ve firmaya iletilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Firmaların denetlenmesi neticesinde hazırlanan raporlar, altı ayda bir Bakanlığa (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü) iletilir.

(5) Sınıflandırmaya ilişkin değişiklikler ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından derhal Bakanlığa ve firmaya bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) “A”, “B” ve “C” sınıflarına sahip firmalar;

a) Ürünlerini ilgili mevzuata uygun olarak hazırlamakla,

b) Sınıfının değişmesine esas teşkil eden koşullardaki değişikliği ilgili Bölge Müdürlüğüne derhal bildirmekle,

c) Bakanlıkça istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle,

ç) Denetimle görevlendirilen personele tesis ve laboratuvarda yapacakları incelemelerde her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla,

d) Bakanlığın düzenleyeceği eğitim programlarına ilgili firma personelinin katılımını sağlamakla,

e) İhracatta zorunlu standart ve kalite kontrollerinin risk esaslı olarak yapılacak olması nedeniyle, ihraç edilen ürünlere dair ilgili mevzuatın öngördüğü analiz sonuçlarını 5 yıl süreyle saklamakla

yükümlüdür.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınıflandırma işlemleri için her türlü değerlendirme, denetim ve belgelendirme ile eğitim masrafları firmalar tarafından Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik tedbirleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 Başvuru Formu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek–1

Başvuru Formu Örneği

                                                                                                                                                     …../…../ 20...

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

……………………. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

                                    ……………..

29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) çerçevesinde, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ekinde yer alan ürünlerin, ihracatta risk esaslı yapılacak zorunlu standart ve kalite kontrollerinde, gerektiğinde veri olarak kullanılmak üzere firmamızın tabi olacağı sınıfın belirlenmesi hususunda bilgileri ve gereğini arz ederiz.

 

Firma Yetkilisi

 

Adı Soyadı

 

İmza

 

Firma Kaşesi ”

MADDE 11 –Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce “C” sınıfında olan firmalar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren “D” sınıfı olarak kabul edilir.”

MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/1/2011

27830

 


29/1/2011 tarihli ve 27830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)’nin 4 üncü maddesinin Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadırMADDE 4– (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) Bölge Müdürlüğü: Müsteşarlığın Bölge Müdürlüklerini,

b) DTVS: Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon mevzuatı uyarınca gerçekleştirilen izin ve uygunluk işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yerine getirilmesi amacıyla kurulan web tabanlı Dış Ticaret Veri Sistemi’ni,

c) Döner Sermaye İşletmesi: Müsteşarlık Döner Sermaye İşletmesini,

ç) Firma: Standardı ihracatta zorunlu uygulamada bulunan ürünlerin üretimini ve/veya işlenmesini ve ihracatını yapan firmaları,

d) Komisyon: Firmaların sınıflandırma başvurularını değerlendirmek üzere Bölge Müdürlüğü tarafından en az iki kişiden oluşturulan ekibi,

e) Kalite Sistem Belgesi: Bir ürün veya hizmetin sağlanmasına yönelik olarak kalite konusunda istenen gereklerin yerine getirildiğini gösteren ISO, HACCP, GAP, TKDYB vb. belgelerden biri veya bir kaçını,

f) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

g) Teknik personel: 06/06/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ”de tanımlanan Sorumlu Denetçiler dahil, ürünün standardına uygun olarak hazırlanmasını sağlayacak en az ön lisans seviyesinde eğitime sahip firma sahibi veya çalışanını,

ğ) Tesis: 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği kapsamı ürünlerin ilgili standarda uygun olarak hazırlanmasına elverişli, teknik personel istihdam edilen, ürünün işlenmesinde gerekli teknik donanıma sahip depo, makine, üretim bandı vb. yapı ve teçhizatları,

ifade eder.


29/1/2011 tarihli ve 27830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)’nin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekilleri aşağıdadır. (1) İhracatta zorunlu standart ve kalite kontrollerine konu ürünlerin hangi sıklıkla ve ne şekilde fiili denetime tabi tutulacağının belirlenmesi amacıyla ihracatçı firmalar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

SINIF

AÇIKLAMA

A

En az bir Kalite Sistem Belgesine sahip ve tesis sahibi olan firmalar

B

Yalnızca tesis sahibi olan firmalar

C

A veya B sınıflarına girmeyen firmalar

(2) Koşulları “A” veya “B” sınıflarından birine uymakla birlikte henüz bu Tebliğ kapsamında başvuru yapmamış ya da başvuru yapmakla birlikte sınıflandırılmamış firmalar “C” sınıfı olarak kabul edilir.

 


29/1/2011 tarihli ve 27830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)’nin 6 ncı maddesinin Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadırMADDE 6- (1) Sınıflandırma başvurusu (Ek–1) üretim tesisinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne yapılır.

(2) Sınıflandırmaya yönelik başvurularda;

a) Mevcut ise Kalite Sistem Belgesinin onaylı örneği,

b) İhraç edilen ürünlerin üretimiyle ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca tasdikli) veya Kapasite Raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge (aslı veya ilgili kurumca tasdikli örneği),

c) Teknik ve laboratuar personelinin istihdam edildiğini gösteren başvuru tarihi itibarı ile son 3 aylık Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirgesi,

ç) İhracatçı Birliğine üye olduğuna dair belge,

aranır.

(3) Başvuruda vergi numarası esas alınır ve her vergi numarası için ancak bir sınıflandırma yapılabilir. Bu itibarla, bir firmanın vergi numarası bünyesinde faaliyet gösteren birden çok tesisinin aynı başvuru kapsamında birlikte değerlendirilmesi gerekir.

(4) Firma bünyesinde birden fazla tesis ve işletmenin farklı illerde faaliyet göstermesi durumunda, firma kendisi için uygun olan Bölge Müdürlüğüne başvurabilir. Başvuruda bulunulan Bölge Müdürlüğü farklı illerde bulunan tesis ve işletme ile ilgili sınıflandırma başvurusunu koordine eder. Sınıflandırmaya ilişkin nihai karar ile her türlü değişiklik ve bildirim işlemleri ilk başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.

 


29/1/2011 tarihli ve 27830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)’nin 7 nci maddesinin Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadırMADDE 7- (1) İlgili Bölge Müdürlüğünce yapılan ön incelemenin olumlu olması halinde, sınıflandırma başvurusu değerlendirilmek üzere en kısa süre içinde Komisyon’a havale edilir.

(2) Firmanın sınıfının tespiti için Komisyon tarafından firmanın sunduğu belge ve bilgiler ile yerinde yapılan inceleme sonucunda firmanın;

a) Bu Tebliğ’de tanımlanan tesise sahip olduğunun ve yeterli teknik personel istihdam ettiğinin,

b) Ürünlere dair ilgili standardın gerektirdiği kimyasal ve fiziksel analizleri gerçekleştirebilecek laboratuar ve teçhizatı bulundurduğunun,

c) Kimyasal ve fiziksel analizleri yapabilecek, çalıştıkları alanlarla ilgili olarak dört yıllık yükseköğretim lisans programını tamamlamış laboratuar elemanı istihdam ettiğinin,

belirlenmesi gerekir.

(3) Firmanın “A” veya “B” sınıfında değerlendirilebilmesi için firma bünyesinde farklı yerlerde faaliyet gösteren tesislerin tamamı ilgili sınıfa dair şartları sağlamalıdır.

 


29/1/2011 tarihli ve 27830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)’nin 8 inci maddesinin Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadırMADDE 8– (1) Komisyonun 7 nci maddede belirtilen koşulların sağlandığına dair olumlu raporu, Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü üzerine firma sınıflandırılır.

(2) “C” sınıfı için bu Tebliğ kapsamında firma başvurusu veya sınıflandırma yapılması gerekmez.

(3) Sınıflandırmaya ilişkin sonuçlar ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından Müsteşarlığa ve firmaya iletilir.

 


29/1/2011 tarihli ve 27830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)’nin 10 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekilleri aşağıdadır. (4) Firmaların denetlenmesi neticesinde hazırlanan raporlar, altı ayda bir Müsteşarlığa (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) iletilir.

(5) Sınıflandırılmaya ilişkin değişiklikler ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından derhal Müsteşarlığa ve firmaya bildirilir.


29/1/2011 tarihli ve 27830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)’nin 11 inci maddesinin Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. MADDE 11– (1) “A” ve “B” sınıflarına sahip firmaların,

a) Ürünlerini ilgili mevzuata uygun olarak hazırlamakla,

b) İhracatta zorunlu standart ve kalite kontrollerinin risk esaslı olarak yapılacak olması nedeniyle, ihraç edilen ürünlere dair ilgili mevzuatın öngördüğü analiz sonuçlarını 5 yıl süreyle saklamakla,

c) Sınıfının değişmesine esas teşkil eden koşullardaki değişikliği ilgili Bölge Müdürlüğüne derhal bildirmekle,

ç) Müsteşarlıkça istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi temin etmekle,

d) Denetimle görevlendirilen personele tesis ve laboratuarda yapacakları incelemelerde her türlü yardım ve kolaylığı sağlamakla,

e) Müsteşarlığın düzenleyeceği eğitim programlarına ilgili firma personelinin katılımını sağlamakla,

yükümlüdür.


29/1/2011 tarihli ve 27830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)’nin 12 inci maddesinin birinci fıkrasının Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.  (1) Sınıflandırma işlemleri için her türlü değerlendirme, denetim ve belgelendirme ile eğitim masrafları firmalar tarafından Müsteşarlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılır.


29/1/2011 tarihli ve 27830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)’nin 13 üncü maddesinin Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. MADDE 13– (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik tedbirleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Müsteşarlık yetkilidir.


29/1/2011 tarihli ve 27830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)’nin  Ek-1 Başvuru Formunun Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır

Ek–1

Başvuru Formu

                                                                                                                                                  …../…../ 20...

T.C.

BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

……………………. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DTS Denetmenleri .....................................Grup Başkanlığı’na

                                                                                                                                             ……………..

8/10/2010 tarihli ve 27733 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/41 sayılı Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği çerçevesinde, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ekinde yer alan ürünlerin, ihracatta risk esaslı yapılacak zorunlu standart ve kalite kontrollerinde, gerektiğinde veri olarak kullanılmak üzere firmamızın tabi olacağı sınıfın belirlenmesi hususunda bilgileri ve gereğini arz ederiz.

 

Firma Yetkilisi

 

Adı Soyadı

 

İmza

 

Firma Kaşesi

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi