İran ve Rusya menşeli bazı düzcamlar ın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük gelmiştir


Düzcam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar - 2009/15128 (26.06.2009 t. 27270 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2009/15128
Ekli “Düzcam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet?Bakanlığının 16/6/2009 tarihli ve 21409 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.


DÜZCAM İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli düzcam ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi
MADDE 2 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve eşya tanımı belirtilen eşyanın İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli olanlarının ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.


G.T.P.

Eşyanın tanımı

Ek mali yükümlülük

(ABD Doları/ton/brüt)

1.Dönem(*)

2.Dönem(*)

3.Dönem(*)

70.04

Çekme ve üfleme cam (plaka halinde), absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

34

32

30

70.05

Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

(2) Ek mali yükümlülük, ithal edilen eşyanın brüt her bir tonu (1000 kg.) için aşağıda gösterilen tutar kadar tahsil edilir.
* Dönem: Bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.
Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 3 – (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

Diğer mevzuat

MADDE 4 – (1) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

(2) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(3) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Karar, 28/6/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi