İthalatta haksız rekabetin önlenmesine İlişkin bazı tebliğlerin uygulanmasında esas alınacak eşya sınıflandırmalarının belirtildiği bir tebliğ yayınlandı

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2010/6) (10.03.2010 t. 27517 s. R.G.)

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Ek-1’deki tabloda yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler çerçevesinde münhasıran damping ve sübvansiyona karşı önlem uygulamasına konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde tanımları ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişikliklerin ilanını kapsar.

Amaç

MADDE 2 – (1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler sonucunda damping ve sübvansiyona karşı önleme tabi bazı eşyanın sınıflandırmasında da değişiklikler meydana gelebilmektedir.

(2) Bu Tebliğ’in amacı, Ek-1’deki tabloda bahsi geçen İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğlerin uygulanmasında, mezkûr tabloda yer alan ve Gümrük Müsteşarlığınca da teyit edilen geçerli eşya sınıflandırmalarının esas alınmakta olduğunun duyurulmasıdır.

İlan

MADDE 3 – (1) Ek-1’deki tablo kapsamı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğlerin 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi çerçevesindeki uygulamasında, mezkûr tabloda yer alan tarife pozisyonları ve eşya sınıflandırmalarının esas alınmakta olduğu ilan olunur.

(2) Bu Tebliğ Ek-1’deki tabloda bahsi geçen damping ve sübvansiyona karşı önlemlerin kapsamında herhangi bir değişikliğe yol açmaz.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 4 – (1) 6/3/2009 tarihli ve 27161 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/7 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek-1 TABLO

TEBLİĞ NO

KESİN ÖNLEM RESMİ GAZETE TARİH VE SAYISI

G.T.İ.P

MADDE İSMİ

ÜLKE / ÜRETİCİLER

DAMPİNGE/ SÜBVANSİYONA KARŞI ÖNLEM MİKTARI/ORANI

2009/8

22/3/2009
27177

 

3920.62.19.00.00

Diğerleri

Hindistan

%4,25
%10,37
%10,37
%21,61

3920.69.00.00.00

Diğer poliesterlerden olanlar

3921.90.10.00.00

Poliesterden olanlar

2006/28

20/10/2006
26325

4412.10.00.00.00

4412.31.10.00.00

4412.31.90.00.00

4412.32.10.00.00

4412.32.90.00.00

4412.39.00.00.00

Sadece ağaç levhalarından meydana gelen kontrplaklar (herbir katının kalınlığı 6 mm.’yi geçmeyenler)

Çin Halk Cumhuriyeti

240 $/m3

2009/8 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği eki Tabloda yer alan tarife pozisyonları ve eşya sınıflandırmalarının yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki eski şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

GTİP

Madde İsmi

Menşe Ülke

Üretici/İhracatçı Firma

Telafi edici vergi oranı (CIF bedelin yüzdesi olarak)

3920.62.19.00.00

Diğerleri

Hindistan

SRF Limited

%4,25

3920.69.00.00.00

Diğer poliesterlerden olanlar

Uflex Limited

%10,37

3921.90.19.00.00

Diğerleri

Ester Industries Ltd.

%10,37

Diğerleri

%21,61

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi