Japonya menşeli veya çıkışlı eşyaların ithalatında radyoaktif kirliliğe karşı alınacak önlemleri belirleyen 2011-17 sayılı genelge yayınlandı

 

Japonya menşeli veya çıkışlı eşyaların ithalatında radyoaktif kirliliğe karşı alınacak önlemleri belirleyen 2011-17 sayılı genelge yayınlandı

 

Genelge No: 2011/17 (Radyoaktif kirliliğe karşı alınacak önlemler hk.)

 T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.10.00.010.06.01

Konu: Radyoaktif kirliliğe karşı alınacak önlemler

 

21/03/2011

 

GENELGE

(2011/17)


Bilindiği üzere, 11 Mart 2011 tarihinde Japonya’da meydana gelen deprem ve sonrasında Fukushima nükleer santralinde yaşanan gelişmeler karşısında Japonya menşeli ve/veya çıkışlı eşyaların radyoaktif kirlenmeye maruz kalması ve bu eşyaların Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde insan ve çevre sağlığı açısından sorun  yaşanmasının muhtemel olması üzerine, insan ve çevre sağlığının korunmasına yönelik gümrük işlemlerinin gözden geçirilmesi gerekmiştir.

Bu kapsamda, nükleer santralde meydana gelen patlama sonrası, her iki ülke arasındaki ticaretin olabildiğince az etkilenmesi hususu gözetilerek , radyoaktif kirlenme riskinin devamı
süresince, Japonya’dan ithal edilecek eşyanın radyasyon kirlenmesine maruz kalıp kalmadığının tespit edilebilmesini teminen, bu ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyaya ilişkin ilave tedbirler alınma ihtiyacı ortaya çıkmış olup, yapılması gereken iş ve işlemlerin aşağıda belirtildiği şekilde ifası uygun bulunmuştur:

1- Japonya çıkışlı eşya ile Türk Gümrük Tarife  Cetveli’nin 1-24 no.lu fasıllar kapsamında yer alan aynı ülke menşeli ve/veya çıkışlı tarımsal ürünler, münhasıran radyasyon tespit sistemi bulunan İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü, Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Gebze Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük Müdürlüğü, Derince Gümrük Müdürlüğü, Dilovası Gümrük Müdürlüğü, Kocaeli Petrokimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı Esenboğa Gümrük Müdürlüğü’nden girişi yapılacak ve radyasyon kontrolüne tabi tutulacaktır. Ancak, söz konusu eşyanın karayolu ile gelmesi durumunda, radyasyon kontrolüne tabi tutulması kaydıyla, herhangi bir kara sınır kapısından Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapması mümkün bulunmaktadır.

2- Söz konusu kontrollerin sağlıklı yapılabilmesi için, Genelge kapsamı eşyanın mümkün olduğu ölçüde diğer eşyadan ayrı bir yere boşaltılmasını, depolanmasını temin edecek gerekli tedbirler ile radyasyon ölçümüne ilişkin alet ve ekipmanların etkin ve verimli kullanımını temin edecek tedbirler ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince alınacaktır.

3- Radyasyon Tespit Sistemlerince alarm verdiği tespit edilen tüm araç ve yükler insanlardan uzak gümrük ve/veya gümrük muhafaza müdürlüklerinin denetimindeki güvenli bir yere
sevk edilerek ayrıntılı inceleme yapılacaktır. Sabit ve portatif ölçüm cihazlarından elde edilen radyasyon ölçüm değerleri, araç ve sürücüye ait bilgiler Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK) bildirilecektir. TAEK tarafından gerekli değerlendirmeler yapılana kadar şüphelenilen araç ve yükler gözetim altında tutulacaktır.


4- Türkiye Gümrük Bölgesine girişi sırasında radyasyon kontrolüne tabi tutulan eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmak istenilmesi halinde, gümrük
idarelerince bu yönüyle ayrı bir kontrol yapılmayacak ve radyasyon kontrolüne yönelik tevsik edici bir belge gümrük idarelerince aranmayacaktır.

5- Tarımsal ürünlerde ise, ilgili dış ticarette standardizasyon tebliğlerinde yapılacak düzenleme ile, yetkili kurumların yapacakları ürün güvenliği denetimleri sırasında ürünün “radyasyondan ari” olduğuna ilişkin TAEK’in tespiti ayrıca aranacağından, ithalat denetiminden sorumlu kurumun uygunluk yazısı yeterli olacak, ayrıca radyasyon kontrolüne yönelik belge aranmayacaktır.

6- Önlemler, nükleer patlamanın gerçekleştiği 11/3/2011 tarihinden itibaren Türkiye’ye sevkedilen Japonya çıkışlı ürünlere uygulanacak, belirtilen tarihten önce Japonya’dan çıkış yapmış eşyalar mezkur denetim kapsamı dışında tutulacaktır. Havayolu ile gelen eşyada ise uygulama 21/3/2011 tarihinde başlayacaktır.

7- Eşyanın Japonya’dan çıkış tarihi olarak tasıma aracının çıkış tarihi esas alınacaktır. Kombine taşımacılık durumunda ise yükümlünün beyanı esas olmakla birlikte eşyanın Japonya’dan çıkış yaptığının tespiti halinde, bu Genelge kapsamında işlem yapılacaktır.

8- Önlemler, radyoaktif kirlenme riskinin ortadan kalktığının ilgili kurumlarca birlikte karar verilmesi sonucunda işbu Genelgenin yürürlükten kaldırılmasına kadar sürdürülecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

 

Müsteşar


DAĞITIM :
Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi