Kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanların ithalatında kontrol belgesi alınabilmesi için aranacak şartlar hakkındaki tebliğin 5.nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapıldı. Tebliğ No: 2010/45

 

Kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanların ithalatında kontrol belgesi alınabilmesi için aranacak şartlar hakkındaki tebliğin 5.nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapıldı. Tebliğ No: 2010/45

 

14 Eylül 2010 SALI
Sayı : 27699 

Resmî Gazete 

TEBLİĞ

 

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

 

KASAPLIK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ NO: 2010/45

 

 

MADDE 1 – 16/7/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

          "f) İthal edilecek kasaplık ve besilik sığırlar kültür ırkı veya bunların melezleri, Bakanlık tarafından belirlenen sağlık şartlarını haiz olacaktır."

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

"GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Fiili ithalatı 19/11/2010 tarihine kadar gerçekleştirilmek üzere, kurbanlık amacıyla Trakya bölgesine yurtdışından ithal edilen kasaplık canlı sığırlar, Trakya Bölgesinde yer alan yetiştiricinin/ithalatçının işletmesine, hayvan pazarlarına ve kurban toplama merkezlerine sevk edilir."

 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi