Kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanların ithalatında kontrol belgesi alınabilmesi için aranacak şartlarda değişiklik yapıldı

 

Kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanların ithalatında kontrol belgesi alınabilmesi için aranacak şartlarda, (kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanların 5179 sayılı kanuna göre  kurulmuş olan özel ve resmi mezbaha veya kombinalar ile hayvancılık konusunda faaliyet gösteren ve bu konuda yatırımı olan kişi ve kuruluşlar tarafından ithali yapılabileceği ve besi sığırlarının en az 50 baş kapasiteli, ahırlarının besiciliğe uygun olduğu bakanlık il-ilçe müdürlüklerince belirlenen işletmelere verileceği) şeklinde değişiklik yapıldı

 

 

18 Aralık 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı: 27789

TEBLİĞ

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

 

KASAPLIK VE BESİLİK SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/55)

 

          MADDE 1 – 16/7/2010 tarihli ve 27643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kasaplık ve Besilik Sığır Cinsi Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          "b) Kasaplık ve besilik sığır cinsi hayvanlar, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ile 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna göre kurulmuş olan özel ve resmi mezbaha veya kombinalar ile hayvancılık konusunda faaliyet gösteren ve bu konuda yatırımı olan kişi ve kuruluşlar tarafından ithal edilir."

          "c) Besi sığırları en az 50 baş kapasiteli, ahırlarının besiciliğe uygun olduğu Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince belirlenen işletmelere verilir."

          MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi