Kibrit ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulaması hk karar. 2009/15656

 

Kibrit İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar - 2009/15656 (23.12.2009 t. 27441 s. R.G.)

 

Karar Sayısı : 2009/15656

Ekli “Kibrit İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 1/12/2009 tarihli ve 42574 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KİBRİT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Karar, 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/2/1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ekinde yer alan Korunma Tedbirleri Anlaşması ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar çerçevesinde kibrit ithalatında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2 –(1) 36.05 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) kibritlerin ithalatında 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

(2) Ek mali yükümlülük aşağıda gösterildiği şekilde, azami ek mali yükümlülüğü aşmamak üzere, eşik birim kıymetten, ithal edilen ürünün diğer yurt dışı giderler hariç CIF birim kıymetinin (net kilogram başına fiilen ödenen veya ödenecek bedel ile navlun ve sigorta bedelleri toplamı) çıkarılması suretiyle hesaplanan müspet farka tekabül eden tutar kadar tahsil edilir.

GTP

DÖNEMİ

Eşik Birim Kıymet/Azami Ek Mali Yükümlülük (ABD Doları/Net Kg)

Eşik Birim Kıymet

Azami Ek Mali Yükümlülük

36.05

1 inci Dönem
(6/6/2009-5/6/2010)

3,10

1,00

2 nci Dönem
(6/6/2010-5/6/2011)

3,05

0,95

3 üncü Dönem
(6/6/2011-5/6/2012)

3,00

0,90

(3) 6/6/2009 tarihli ve 27250 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 18/5/2009 tarihli ve 2009/15014 sayılı Kararnamenin eki Kibrit İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde ithalatında ek mali yükümlülüğün teminata bağlandığı eşyadan, bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olanlara ilişkin teminat tutarının bu madde uyarınca hesaplanan ek mali yükümlülük kadar olan kısmı Hazineye irat kaydedilir, kalan kısım ve bu Karar uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olmayan eşyaya ilişkin teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.

Tarife kontenjanı

MADDE 3 – (1) Bu Kararın eki listede yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ekte yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 110.572 kilogramdır. Ancak her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için verilecek tarife kontenjanı 36.857 kilogramı geçemez.

(2) Tarife kontenjanı kapsamındaki ithalat ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisansı ile yapılır. İthal lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. İthal lisansının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(3) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığınca 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 4 – (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

Diğer mevzuat

MADDE 5 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Karar 23/12/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

TARİFE KONTENJANI AÇILAN ÜLKELER LİSTESİ

ABD MINOR OUTLYING ADALARI

ETİYOPYA

KÜBA

SAMOA

ABD VİRJİN ADALARI

FALKLAND ADALARI

LAOS

SAO TOME AND PRINCIPE

AFGANİSTAN

FAS

LESOTHO

SENEGAL

AMERİKA SAMOASI

FİJİ

LİBERYA

SEYŞELLER

ANGOLA

FİLDİŞİ SAHİLİ

LİBYA

SİERRA LEONE

ANGUİLLA

FİLİPİNLER

LÜBNAN

SOLOMON ADALARI

ANTARTİKA

FRANSIZ POLİNEZYASI

MADAGASKAR

SOMALİ

ANTIGUA VE BARBUDA

GABON

MAKAO

SRİ LANKA

ARJANTİN

GAMBİYA

MALAVİ

ST.KITTS & NEVİS

ARNAVUTLUK

GANA

MALDİVLER

ST.LUCİA

ARUBA

GİNE

MALEZYA

ST.VİNCENT VE GRENADİNLER

AZERBAYCAN

GİNE - BİSSAU

MALİ

SUDAN

BAHAMALAR

GRENADA

MARŞAL ADALARI

SURİNAM

BAHREYN

GRÖNLAND

MAURİTİUS

SURİYE ARAP CUM.

BANGLADEŞ

GUAM

MAYOT

SUUDİ ARABİSTAN

BARBADOS

GUATEMALA

MEKSİKA

SVAZİLAND

BELİZE

GUYANA

MISIR

ŞİLİ

BENİN

GÜNEY AFRİKA

MİKRONEZYA

TACİKİSTAN

BERMUDA

GÜNEY FRANSIZ TOPR.

MOĞOLİSTAN

TANZANYA

BHUTAN

GÜNEY GEORGIA VE GÜNEY SANDWICH ADA.

MOLDOVA (CUM.)

TAYLAND

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİK.

GÜRCİSTAN

MONTSERRAT

TOGO

BOLİVYA

HAİTİ

MORİTANYA

TOKELAU

BOTSVANA

HEARD ADA. VE MC DONALD ADA.

MOZAMBİK

TONGA

BOUVET ADASI

HOLLANDA ANTİLLERİ

NAMİBYA

TRİNİDAD VE TOBAGO

BREZİLYA

HONDURAS

NAURU

TUNUS

BRUNEİ DARUSSALAM

İNG.HİNT OKY.TOPRAK.

NEPAL

TÜRKMENİSTAN

BURKİNA FASO

İNGİLİZ VİRJİN ADA.

NİJER

TURKS CAICOS ADALARI

BURUNDİ

IRAK

NİJERYA

TUVALU

CAPE VERDE

İRAN

NİKARAGUA

UGANDA

CAYMAN ADALARI

JAMAİKA

NIUE ADASI

UKRAYNA

CEBELİ TARIK

KAMBOÇYA

NORFOLK ADASI

UMMAN

CEZAYİR

KAMERUN

ORTA AFRİKA CUM.

URUGUAY

CHRISTMAS ADASI

KATAR

ÖZBEKİSTAN

ÜRDÜN

CİBUTİ

KAZAKİSTAN

PAKİSTAN

VALLİS VE FUTUNA

COCOS ADALARI

KENYA

PALA

VANUATU

COOK ADALARI

KIRGIZİSTAN

PANAMA

VENEZUELA

ÇAD

KİRİBATİ

PAPUA YENİ GİNE

VİETNAM

DOĞU TİMOR

KOLOMBİYA

PARAGUAY

YEMEN

DOMİNİK CUMHURİYETİ

KOMOR

PERU

YENİ KALEDONYA

DOMİNİKA

KONGO

PİTCAİRN

ZAMBİYA

EKVATOR

KONGO DEMOKRATİK C.

RUANDA

ZİMBABVE

EKVATOR GİNESİ

KOSTA-RİKA

RUSYA FEDERASYONU

 

EL SALVADOR

KUVEYT

SAİNT.HELENA

 

ERİTRE

KUZEY MARİANA ADA.

SAİNT.PİERRE VE MİKELON

 

 

 
Yukarı Çık
İnteraktif Gümrük Sistemi